توسعه منابع انسانی در بیمارستان

چکیده

پیشرفت در توسعه نیروی انسانی در بخش بهداشت و درمان و پژوهش در توسعه نیروی انسانی در این بخش به رغم همه تلاش های اندیشمندان و صاحبنظران بسیار کند بوده است. هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل توسعه منابع بیمارستان و پرداختن به متغیرهای اصلی که در این توسعه نقش اساسی دارند، به ویژه برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی بیمارستانی و مزایای ناشی از آنها برای بیمارستان می باشد. بدین منظور در پژوهشی که بنیادی و توصیفی و بر اساس منابع مورد مطالعه، پژوهشگر به بررسی عوامل کلیدی در توسعه نیروی انسانی پرداخته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد اساس توسعه را چهار عامل سرمایه، نیروی انسانی، تجهیزات و برنامه تشکیل می دهد که همراه با مدیریتی بخردانه به شکوفایی و رونق سازمان ها منجر می شود. از بین عوامل مختلفی که توسعه منابع انسانی را سبب می شوند، دو امر برنامه ریزی انسانی و آموزش در زمره اهرمهای کلیدی هستند. البته موانعی فرا راه توسعه منابع انسانی وجود دارند که باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرند. لذا تخصیص اعتبارات لازم و طراحی برنامه ریزی استراتژیک و آموزش نیروی انسانی در بیمارستان می تواند به ارتقا کیفیت خدمات بیمارستان، افزایش رضایت مردم و اقتصادی تر اداره شدن بیمارستان منتهی می شود.