تعیین هزینه تمام شده اقدامات درمانی بیمه شدگان صندوق های اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران بستری در بیمارستان غیر طرف قرارداد و مقایسه آن با تعرفه های مصوب دولتی

چکیده

جهت ایجاد تحول در بیمه خدمات درمانی ضروری است که تحلیل اقتصادی هزینه های درمان صورت گیرد بدین منظور پژوهشی کاربردی با روش توصیفی - تحلیلی به صورت آینده نگر بر روی 1081 نفر بیمه شده اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران که در سال 77 در یکی از بیمارستان های غیر طرف قرارداد بستری و جهت دریافت هزینه درمان به اداره کل بیمه مراجعه نمودند انجام گیرد. اطلاعات بیمه شدگان از طریق تکمیل پرسشنامه و ثبت اقلام خدمات درمانی و هزینه های آن بر اساس صورت حساب بیمارستانها و پرداخت های اداره کل بیمه جمع آوری و به وسیله نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و از آزمونهای Chi- Square و T. Test استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان می دهد میانگین هزینه بستری بیماران 2070046 ریال با میانگین مدت بستری 4.67 روز بوده است و میانگین هزینه درمان طبق تعرفه دولتی 697539 ریال بوده که اداره کل بیمه خدمات درمانی معادل 90 درصد هزینه طبق تعرفه دولتی برابر با 627785 ریال پرداخت نموده است که 30.3 درصد آن توسط بیمار پرداخت شده است و تفاوت معنی داری بین مقدار پرداخت بر اساس تعرفه های مصوب دولتی بین بیمه شده زن و مرد نیز وجود داشت (P < 0.00003) و مشارکت مالی بیماران بیمه شده در پرداخت هزینه ها 69.7 درصد بوده است. هم چنین 94 درصد از بیمه شدگان مربوط به صندوق بیمه ای کارکنان دولت 3.06 درصد مربوط به صندوق خویش فرمایان بوده که میانگین هزینه درمان مربوط معادل 3151414 ریال را داشته اند و تنها 2.4 درصد تحت پوشش صندوق بیمه ای سایر اقشار بوده اند و نیز 63.5 درصد از بیماران در بیمارستانهای درجه 1 با میانگین 2332741 ریال و 20.5 درصد بیمارستانهای درجه 2 بستری بوده اند و 85.6 درصد از بیماران عقیده داشته اند که میزان هزینه های درمان زیاد است و به سختی قادر به پرداخت آن می باشند. لذا نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیماران بخش مهمی از هزینه درمان را خود پرداخت می نمایند (70 درصد) که به این ترتیب بیمه درمانی با مفهوم واقعی و استاندارد آن عملاً فاصله زیادی دارد