بررسی عملکرد مدیران پرستاری خط مقدم در مورد روشهای برقراری ارتباط در بخش های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

چکیده

در فرآیند ارتباطی، مدیران پرستاری عقاید، نظرات و هدایتهای مؤثر خود را به کارکنان انتقال می دهند. بدین منظور آنها برای از بین بردن مشکلات عملی که مانع پیشرفت تبادل اطلاعات در سازمان پرستاری می شود بایستی روشهای ارتباطی مناسبی را انتخاب نمایند. این پژوهش از نوع مطالعه توصیفی - مقطعی است که به منظور بررسی عملکرد مدیران پرستاری در مورد روشهای برقراری ارتباط در دانشگاه علوم پزشکی همدان صورت گرفته است. جامعه پژوهش در این مطالعه کلیه مدیران پرستاری بخشها بودند و به طریق سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه دو قسمتی بود، در قسمت اول 6 سوال مشخصات فردی را مورد پرسش قرار می داد و در قسمت دوم، بیست سوال عملکرد واحدها را در مورد روشهای برقراری ارتباط ارزیابی می کرد. بیشترین میزان عملکرد خوب مدیران پرستاری در مورد ارتباط نوشتاری 85.4%، چند جانبه 80.5% و افقی 78.1% بود و کمترین میزان عملکرد خوب واحدها در مورد ارتباط عمودی 9.8% بود. از فعالیتهای اصولی مدیران پرستاری تبادل اطلاعات عقاید و ایده ها و نگرش ها با سایر کارکنان است که به روشهای مناسبی صورت می گیرد و در نتیجه آن فعالیتهای آنها به سهولت انجام می پذیرد، مراقبتهای کیفی توسط پرستاران ارائه می شود و انگیزه و رضایت شغلی کارکنان افزایش می یابد.