عوامل موثر در عدم اجرای مدیریت کیفیت در سازمانهای ارایه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی کشور و ارایه راهکارهای لازم جهت رفع آن

چکیده

مدیریت کیفیت از طریق فرایند ارتقاء مستمر کیفیت بر روی افزایش رضایت مشتری و ارائه صحیح خدمات - تامین نیاز مشتری ها - مناسب بودن تولید (خدمات) و کاهش هزینه ها تاکید داشته و در نهایت سعی در اصلاح و بهبود عملکرد و کیفیت تولید و افزایش بهره وری در سازمان ها دارد. در قرن بیست و یکم که قرن کیفیت نامیده می شود سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی کشور نیز همسو با سایر سازمان ها باید به دنبال تغییر و تحول مناسب و به سمت و سوی آینده باشند و با توجه به شرایط فرهنگی و زیست بوم شناختی استقرار مدیریت کیفیت را در پیش گیرند. مشکلات بسیاری در راه اجرای مدیریت کیفیت در این سازمان ها وجود دارد از جمله مشکلات ساختاری - مشکلات فرآیندی - ارزیابی و پایش عملکرد و نیروی انسانی - راهکارهای مناسب جهت رفع مشکلات فوق با اجرای تغییر فرهنگ - تعهد مدیریت - نگرش رهبری مدیریت خوب - پیشگیری - ارتقا مستمر و بعضی دیگر ممکن می شود که در این مقاله به طور مشروح بیان خواهد شد.