بررسی شیوه فعلی ارزیابی بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مدیران ارشد بیمارستانهای دولتی و خصوصی و ارایه الگوی مناسب

چکیده

ارزیابی جزء لاینفک هر گونه فعالیت و کار اجرایی به شمار می رود زیرا با استفاده از اطلاعات قابل اندازه گیری، بهبود فعالیت های اجرایی که هدف اصلی است دنبال می شود و بدون آن که منابع افزون تری را اقتضاء یا پیشنهاد کند به اثر بخشی و بازده مناسب و بهره وری مورد انتظار عنایت دارد یکی از مهمترین مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستانها می باشند که ارزیابی این مراکز به جهت وظایفی که بر عهده دارند بسیار حائز اهمیت می باشد با توجه به اهمیت ارزیابی بیمارستانها تحقیقی با هدف تعیین شیوه ارزیابی فعلی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تهران انجام گرفت نوع مطالعه توصیفی به روش مقطعی می باشد در این تحقیق 61 نفر از مدیران ارشد بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تهران شامل رئیس بیمارستان، مدیر بیمارستان و مدیر یا مدیره پرستاری مورد سؤال قرار گرفتند ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد و در نهایت اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج تحقیق نشان دهنده این است که مدیران ارشد بیمارستانها به ویژه بیمارستانهای خصوصی با شیوه فعلی ارزیابی موافق نیستند و خواستار تغییر این شیوه می باشند که نهایتاً به استناد این تحقیق و نظرخواهی از افراد مطلع و ذیصلاح الگوی پیشنهادی ارائه گردید.