کاربرد انفورماتیک در بیمارستان های قرن 21

چکیده

انفورماتیک بهداشتی - درمانی یک تکنولوژی نسبتاً جدید است که با ظهور میکرو کامپیوترها به سرعت در سیستمهای بهداشتی - درمانی نفوذ کرده است. امروزه انفورماتیک در سیستمهای بهداشتی - درمانی و آموزشی کشورهای صنعتی نقش مهمی بر عهده دارد، اما این تصور که فقط کشورهای پیشرفته صنعتی می توانند از تکنولوژی کامپیوتری بهره بگیرند یک سوء تفاهم است. همه کشورها از جمله کشورهای در حال توسعه می توانند از انفورماتیک استفاده مناسب به عمل آورند. اگر بخواهیم وضعیت بهداشت و درمان در دنیای آینده را بیان کنیم لازم است مجموعه تغییراتی را که به صورت پراکنده در همه زمینه ها در حال شکل گیری است مورد توجه قرار دهیم و هر اندازه که با زمان جلو می رویم تغییرات بیشتری را انتظار داشته باشیم که تأثیر آن بر بخش بهداشت را با وسعت و سرعت بیشتری مشاهده خواهیم کرد و اهم آن مربوط به: الف) رابطه پزشک و بیمار، ب) رابطه جامعه و ارائه کنندگان خدمات بهداشتی - درمانی، ج) رابطه بین مجریان برنامه ها و مقامات تصمیم گیرنده، آخرین جریان عمده در مسیر تحول آینده بهداشت و درمان، بیمارستانها هستند. در حال حاضر سیستم HIS به طول کامل برای گزارش نتایج آزمایشگاه، دستورات پزشکی، ملاحظات دارویی و موارد مشابه در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به این مطالب استفاده از کامپیوتر در بیمارستان را می توان در سه رده، امور مالی، امور اجرایی و امور بالینی خلاصه نمود. توجه به مدارک پزشکی بیمار که در کامپیوتر ذخیره شده باشد به صورت بسیار زیادی در اولین دسترسی به کامپیوترهای دیجیتال در دهه 1960 رو به فزونی گذاشت، به طوری که در دهه 1970 یک سری نوآوری در سیستمهای کامپیوتری ساخته شده متأثر از آن طرز تلقی بودند. از چند مورد نظیر COSTAR، سیستم مدارک پزشکی، سیستمTMR، ARION به عنوان چند نوع از موفق ترین آن سیستم ها می توان نام برد. زیرا هر بیمار در هر نقطه جهان قادر خواهد بود از خدمات تشخیصی - درمانی نقاط دیگر جهان استفاده نماید و بدون شک در آن دهکده جهانی همه بیماران می توانند با پرونده پزشکی جهانی خود از خدمات این بیمارستان واحد قرن 21 بهره بگیرند.