بررسی میزان رضایتمندی بیماران ترخیص شده از بیمارستان شهید بهشتی کاشان از نحوه خدمات پزشکان در زمستان 1377

چکیده

رضایتمندی یک واکنش شناختی و عاطفی است که طی آن فرد ارضا نیازهایش را اعلام می دارد و در خدمات پزشکی نیازهای روانی، اجتماعی از یک سو و نیازهای جسمانی از سوی دیگر مطرح است که در این راستا و با توجه به اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی ایران که ارائه خدمات به بیماران به بهترین صورت ممکن است. این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده توسط پزشکان به بیماران در هنگام ترخیص از بیمارستان شهید بهشتی کاشان طراحی گردید. جمعیت مورد مطالعه در این پژوهش، بیمارانی بودند که در بخشهای مختلف بیمارستان بستری شده بودند. بر اساس مطالعه مقدماتی 400 بیمار به طور تصادفی انتخاب و در هنگام ترخیص پرسشنامه مربوطه که علاوه بر مشخصات فردی بیمار جنبه های مختلف درمانی و رفتاری خدمات پزشکان در آن مد نظر قرار گرفته بود در اختیار بیماران قرار داده شد. درجه رضایتمندی از هر گزینه به صورت کاملا راضی، نسبتا راضی و ناراضی در نظر گرفته شد که بدین وسیله کیفیت خدمات ارائه شده سنجیده گردید.به طور متوسط 69% بیماران از کلیه گزینه های پرسشنامه کاملا راضی، 27% نسبتا راضی و 4% ناراضی بودند. بیشترین رضایتمندی با 684 امتیاز از نمره کل 800 امتیاز در مورد گزینه پاسخگویی پزشک به سوالات بیماران ابراز شده و کمترین رضایتنمندی با 641 امتیاز از نمره کل800 امتیاز در مورد گزینه توضیحاتی پزشک راجع به رژیم غذایی و محدودیتهای آن ابراز شده است. افراد تحصیل کرده بخصوص لیسانس و بالاتر، افراد خانه دار و کارمند از نظر شغل، افراد مجرد در مقایسه با متاهلین و گروه سنی 45-15 سال نسبت به سایر رده های سنی، رضایتمند تر بودند. زنان در مقایسه با مردان و افراد دارای سابقه بستری در مقایسه با افراد بدون سابقه بستری نیز رضایتمند تر بودند. افزایش زمان بستری با میزان رضایت نسبت معکوس داشت.