بررسی تاثیر پوشش بر نتایج اندازه گیری نبض و فشارخون

چکیده

بر اساس منابع موجود هنگام اندازه گیری فشار خون هیچ گونه پوششی نباید بین بازوی بیمار و کاف فشار سنج قرار گیرد که این امر مستلزم لمس بدن است. در شرایطی که معاینه کننده و بیمار غیر همجنس باشند این امر از نظر شریعت مبین اسلام حرام است. مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر پوشش بر نتایج اندازه گیری نبض و فشار خون انجام شد. در این کار آزمایی بالینی 231نفر دانشجوی علوم پزشکی مورد برسی قرار گرفتند و در حالت درازکش یک بار بدون پوشش و 5 دقیقه بعد با پوشش، تعداد، ریتم و کیفیت نبض و هم چنین فشار سیستولیک و دیاستولیک کنترل شد. اختلاف میانگین فشار سیستولیک با وبدون پوشش 0.3 میلی متر جیوه و فشار دیاستولیک 0.07 میلی متر جیوه بود که از نظر آماری معنی دار نیست (به ترتیبP=0.39 و P=0.84).از نظر تعداد، ریتم و کیفیت نبض نیز اختلاف آماری معنی داری در دو حالت با و بدون پوشش مشاهده نشد. (P=0.55)بنابراین می توان نتیجه گرفت که در شرایط معاینه توسط افراد غیر همجنس می توان از یک پوشش با ضخامت معمولی (مانند پیراهن مردانه یا پارچه تترون) برای اندازه گیری نبض و فشار خون استفاده نمود.