عفونت های پس از انتقال خون و راههای پیشگیری و کاهش آن (مقاله بازآموزی)

چکیده

از مهمترین عفونت های قابل انتقال توسط انتقال خون هپاتیت B،C وHIV می باشد. در گذشته راهکارهایی که در جهت پیشگیری از گسترش این عفونت ها از طریق انتقال خون اتخاذ می شد به طور عمده بر غربالگری خون های اهدایی استوار بود. اگر چه غربالگری سیستماتیک ضروری می باشد، اما به تنهایی برای حصول اطمینان از سلامت خون کافی نمی باشد.راهکارهای موجود جهت کاهش عفونت های منتقله از راه خون عبارتند از: حذف خون جایگزین، غربالگری خون های اهدایی از نظر آلودگی های قابل سرایت، غیر فعال سازی ویروس ها، حذف و کاهش لکوسیت های خون، استفاده از خون اتولوگ، استفاده از جایگزین های مناسب برای گلبول های قرمز و استفاده بالینی مناسب از خون. در این مقاله در مورد اپیدمیولوژی و نمای بالینی هپاتیت های ویروسی نوع B وc و همچنین عفونت HIV پس از انتقال خون بحث خواهد شد و راهکارهای مناسب جهت پیشگیری و کاهش این عفونت ها مطرح خواهد شد.