اولویت گذاری در تامین سلامت

چکیده

با توجه به پیشرفتهای وسیع تکنولوژی بهداشتی از یک سو و روند رو به تزاید نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و عدم توازن بین نیازها و توانایی ارایه کنندگان خدمات از سوی دیگر، اولویت گذاری در تامین خدمات بهداشتی درمانی ضروری می باشد.