بررسی تحلیلی و مقایسه سیستم های اطلاعات بیمارستانی

چکیده

با توجه به تحولات گسترده در تکنولوژی پزشکی و افزایش انتظارات بیماران نیاز روزافزون به استفاده از Hospital Information system (H.I.S) در بیمارستان پدید آمده است و در قرن بیست و یکم بیمارستانهای فاقد H.I.S توانایی رقابت با سایر بیمارستانها را نخواهند داشت.هر یک از بخشهای بیمارستان انتظاراتی از H.I.S دارند که ساختار H.I.S بر مبنای این انتظارات شکل می گیرد و این ساختار لزوما پیچیده خواهد بود، لذا به عنوان Mother industry شناخته شده است.H.I.S طی سه دوره از اوایل دهه 80 تاکنون دچار تحول و پیشرفت شده و از یک سیستم فاقد انسجام درونی به سیستمی منسجم و دارای محوری به نام پرونده الکترونیکی بیمار تبدیل شده است.H.I.S ایده آل، خصوصیات فنی بسیاری را باید دارا باشد منجمله: قابلیت شناسایی Medical trigger events و انطباق با استانداردهای انفورماتیک پزشکی و امکان استفاده از Expert system و انعطاف فراوان در تطبیق با فرهنگ و گردش کار هر بیمارستان.H.I.S قابلیت ها و ارزشهای افزوده بسیار دارد و می تواند انقلابی در خدمات بیمارستانی ایجاد نماید. ارتقا کیفیت خدمات درمانی، ایجاد مدیریت علمی در اداره بیمارستان، بهبود اقتصاد درمان، رشد پژوهش در علوم پزشکی، اصلاح سیاست گذاری کلان در بهداشت و درمان و توسعه آموزش پزشکی از جمله ثمرات این سیستم است. تحقیقات جهانی موید این تاثیرات مطلوب است.