حکم استفاده از اسپرم و اوول اهدایی

چکیده

نازایی از بیماری های رایج در جهان امروز است و میلیون ها انسان از اینکه کانون خانوادگی آنها به جهت نداشتن فرزند بی صفاست رنج می برند. علم پزشکی درصدد علاج برآمده و راههایی برای درمان آن یافته است که یکی از آنها استفاده از اسپرم و اوول اهدایی است. با توجه به جدید بودن مساله، مردم مسلمان و پزشکان متعبد خواستار حکم شرعی آن بوده اند. بسیاری از علما این عمل را از نظر شرعی حرام می دانند و برای اثبات این نظریه از آیات و روایاتی که در رابطه با محدودیت روابط جنسی است استدلال می نمایند.در این تحقیق بعد از توضیح نظرها و بیان استدلال هایی که برای این موضوع ارایه شده، اثبات می گردد که آن آیات و روایات ناظر به فحشا و دیگر اعمال ناروای اخلاقی اند که انگیزه آنها هوای نفس و خواسته های شیطانی است و نسبت به موضوع «استفاده از اسپرم و اوول اهدایی» هیچگونه دلالتی ندارند. از اینرو به استناد آنها نمی توان حرمت این مساله را حتی به نحو احتیاط واجب ثابت کرد. و ادله عامه نیز چیزی را جز اولویت احتیاط ثابت نمی کنند که آنهم با جواز منافاتی ندارد.