طراحی و ارزیابی مدل عملکرد اخلاقی پرستاران

چکیده

با وجود اهمیت زیادی که اخلاق در مراقبت سلامتی دارد، رویکرد غالب در مباحث اخلاقی بیشتر نظری است تا کاربردی. این بررسی به منظور طراحی یک مدل عملکرد اخلاقی پرستاران تدوین و بدین منظور از روش تری انگولیشن (Triangulation) برای انجام مطالعه استفاده شده است. این مطالعه در دو مرحله انجام شده. در مرحله اول که از یک روش کیفی بهره گیری شده، اطلاعات از نمونه ای هشت نفری پرستار در دسترس از طریق مصاحبه جمع آوری و بر اساس آن با استفاده از روش گراندد تئوری (Groundedtheory) مدل عملکرد را در سه سطح توضیح می دهد. در مرحله دوم مطالعه ای با روش کمی و توصیفی بر روی 119 پرستار که به طور تصادفی انتخاب شده بودند انجام شد که کاربرد مدل را مورد بررسی قرار می دهد. مولفین معتقدند که مدل عملکرد اخلاقی می تواند در هدایت اقدامات مراقبتی مفید باشد. هر چند که این مدل باید در معرض نقد قرار گیرد.