نمونه گیری و حجم نمونه در تحقیقات پزشکی (مقاله بازآموزی)

چکیده

آمار کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. چنانچه از داده هایی که مربوط به علوم زیستی و پزشکی است در تجزیه و تحلیل آماری استفاده گردد اصطلاح آمار زیستی بکار برده می شود در این علم اطلاعات و مقایسه لازم جهت تصمیم گیری، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها در علوم پزشکی مورد تفسیر قرار می گیرد. در این روند نحوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه در تحقیقات پزشکی نقش بسزایی خواهد داشت.