تراما به سیستم اداری (مقاله بازآموزی)

چکیده

با توجه به فراوانی و اهمیت تراما در حال حاضر بررسی اپیدمیولوژی، روشهای تشخیصی، درمانی در عوارض حاصل از تراما در سیستم های مختلف بدن منجمله سیستم (ادراری تناسلی) ضروری می نماید.