مقایسه نگرش بیماران و کادر پزشکی نسبت به انجام معاینات بیماران براساس موازین شرع مقدس اسلام در شرایط غیراضطراری در شهر کاشان

چکیده

انطباق امور پزشکی با موازین الهی در تمام ابعاد زندگی مسئله ای است که سعادت انسانها در گرو آن است که این امر می تواند منجر به آرامش خاطر گردد و در صورت عدم تحقق آن می تواند باعث ایجاد ترس و اضطراب گردد. در این راستا به منظور بررسی نگرش بیماران و کادر پزشکی نسبت به انطباق امور پزشکی با موازین شرع مقدس اسلام در شرایط غیراضطراری در مرکز بهداشتی و درمانی شهر کاشان تحقیق فوق انجام گرفت.تحقیق به روش توصیفی که بر روی 1512 بیمار مراجعه کننده و کادر پزشکی شاغل و مشغول به تحصیل با محدوده سنی بالاتر از 15 سال در سه نوبت شبانه روز در سال1376 انجام شد. هریک از افراد مورد مطالعه جهت انجام معاینه یا درمان که تمایل شرکت در این پژوهش را داشتند بین آنها پرسشنامه توزیع و بدون هیچگونه محدودیتی تکمیل گردید و نظرات آنها از طریق مصاحبه پژوهش و فرم جمع آوری اطلاعات تکمیل نموده، سپس داده های خام وارد برنامه کامپیوتری EP15 شد و نتایج آن با استفاده از آمار توصیفی ارائه گردید. تحقیق نشان داد از مجموع 1512 نفر بیمار مورد مطالعه 846 نفر (65%) کادر پزشکی، 666 نفر (44%) بیماران بودند. از مجموع 1512 نفر بیمار 777 نفر مرد با میانگین سنی 30.54 و انحراف معیار 11.9 و 735 نفر پاسخ دهنده زن با میانگین 30.37 و انحراف معیار 14.3 تعیین شد. از 339 نفر بیماران زن 278 نفر(82) یعنی اکثریت خانه دار بودند، بقیه دانش آموز و دانشجو و کارمند بودند، از 846 نفر مشاغل پزشکی 5 نفر محقق، 15 نفر پزشک عمومی، 59 نفر انترن و 548 نفر (64.5%) دانشجو بودند که 52.6 درصد آنها مرد و 47.4 درصد زن بودند، مشاغل خدماتی حدود 101 نفر (15.1%) بودند. 44.5 درصد بیماران و 56 درصد کادر پزشکی موافق محروم بودن کادر پزشکی نسبت به بیماران نبودند، همچنین 55.4 درصد بیماران و 44.6 درصد کادر پزشکی موافق جداسازی اطاق انتظار بیماران و مراجعه کنندگان بودند، 213 نفر از بیماران (32%) و 116 نفر (13.7%) از کادر پزشکی موافق انجام هیچکدام از معاینات بیماران زن توسط کادر پزشکی مرد در شرایط غیراضطراری نبودند. فقط 52 نفر از بیماران 7.8 درصد و 90 نفر (10.6%) از کادر پزشکی موافق انجام معاینات بیماران زن توسط کادر پزشکی زن بودند. همچنین 223 نفر (33.5%) بیماران و 107 نفر (12.7%) از کادر پزشکی با هیچکدام از موارد معاینه برای بیماران مرد توسط کادر پزشکی زن موافق نبودند، فقط 50 نفر بیماران (7.5%) و 95 نفر کادر پزشکی (11.2) موافق انجام معاینه همه موارد معاینه توسط کادر پزشکی زن بودند در مورد انجام تست های تشخیصی و امور درمانی نتایج مشابه فوق به دست آمده است. می توان چنین استنباط نمود که اکثریت نظردهندگان چه بیمار و چه کادر پزشکی در مورد امور پزشکی بیماران اظهار نموده اند که بهتر است از کادر همگن استفاده شود و آن دسته از امور پزشکی مانند تنقیه، توش رکتال، معاینه ژنتیال، سوندگذاری، سزارین، زایمان که در عرف هم معمول نیست به خصوص توسط کادر پزشکی همگن انجام گیرد و امور پزشکی که نیاز به لمس و نگاه کردن و معاینه بدن وجود ندارد مانند اعصاب و روان، فشارخون و موارد مشابه در صورت نبود کادر همگن می توان از کادر غیرهمگن استفاده نمود.