بررسی وضعیت روند تحصیلی دانشجویان رشته پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی همدان در طی پنج سال تحصیلی

چکیده

به منظور بررسی توصیفی و تحلیلی وضعیت آموزشی دانشجویان رشته پزشکی، روند تحصیلی و آموزشی شش دوره از دانشجویان مقطع علوم پایه شامل ورودیهای 1373-1368 (مشتمل بر 507 دانشجو) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بوده و اطلاعات لازم از بایگانی آموزش دانشگاه گردآوردی شده و با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که از شش دوره دانشجویان مورد مطالعه، وضعیت تحصیلی سه دوره اولیه یعنی ورودیهای 1368 لغایت 1370 به طور نسبی مطلوبتر از سه دوره بعدی یعنی ورودیهای سالهای 1371 لغایت 1373 بوده است. دانشجویان با بالاترین میانگین کل دروس تخصصی (14.7) متعلق به ورودیهای 1368 بوده و پائین ترین میانگین (13.52) به ورودیهای 1372 تعلق داشته است. وضعیت نمرات دروس پایه و عمومی دانشجویان همچنان درخصوص دوره قبلی بهتر از دوره های بعدی بوده است. وضعیت میانگین نمرات دانشجویان در دروس مربوط به رشته های فیزیولوژی، آناتومی تنه، آناتومی سر و گردن، بافت شناسی و ایمنی شناسی از سال تحصیلی 1368 لغایت 1373 بطور نسبی سیر نزولی داشته است، اما میانگین نمرات دروس انگل شناسی، قارچ شناسی، پاتولوژی عمومی و آناتومی اندام از روند بهتری برخوردار بوده است. میانگین نمرات در دروس بیوشیمی، زبان تخصصی و میکروب شناسی دارای نوسانات بیشتری بوده است. در مورد ارتباط خصوصیات دموگرافیک و چگونگی وضعیت تحصیلی دانشجویان، نتایج نشان داد که در مجموع دانشجویان دختر، مجرد و جوانتر در مقایسه با دانشجویان پسر، متاهل و مسن تر، از میانگین نمرات بهتری در دروس تخصصی و عمومی برخوردار بوده اند.