بررسی رفتارهای بهداشتی مرتبط با سلامتی کارکنان زن مراکز بهداشتی, درمانی و آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان

چکیده

این یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است که به منظور بررسی رفتارهای بهداشتی مرتبط با سلامتی کارکنان زن گروه بهداشتی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی کردستان انجام شده است.نمونه مورد پژوهش شامل 120 نفر خانم شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه، 20 نفر کادر خانم بهداشتی شاغل در مراکز بهداشتی سنندج و 10 نفر کادر خانم شاغل در قسمت آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی بهداشتی کردستان است که با روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای حاوی 35 سئوال بود که در دو بخش شامل اطلاعات فردی و سئوالات مربوط به رفتارهای بهداشتی آنان تنظیم و به واحدهای مورد پژوهش ارائه گردید. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش اطلاعات بدست آمده مورد ارزیابی آماری قرار گرفت. با توجه به اهداف تحقیق نتایج حاصله نشان داد اکثریت واحدهای مورد پژوهش (78.4%) در مجموع از رفتارهای بهداشتی مناسب برخوردار بودند. بررسی جزء به جزء رفتارهای بهداشتی نشان داد اکثریت واحدهای مورد پژوهش از رفتار مناسبی در زمینه تغذیه، (70%) در زمینه استعمال دخانیات (100%)، الگوی خواب و استراحت (70%)، مقابله با تنش (68%) برخوردار بودند. این در حالی است که اکثریت واحدهای مورد پژوهش از رفتارهای نامناسبی در زمینه ورزش (76.7%) و معاینه دوره ای (62.7%) برخوردار بودند.