بررسی رفتار شیردهی مادران شهرستان لارستان و حومه و ارتباط آن با وضعیت تحصیلی مادر و اقتصاد خانواده

چکیده

در این بررسی که هدف آن تعیین رفتار شیردهی مادران شهرستان لارستان و حومه و تاثیر تحصیلات و وضعیت اقتصادی خانواده بر روی این رفتار بوده است. طی یک سال (مهر ماه 75 الی مهر 76) تعداد 2238 مادر مراجعه کننده به مرکز بهداشتی - درمانی شهر لار و حومه انتخاب گردیدند.