بررسی تاثیر آموزش به زنان بر میزان آگاهی و استفاده از خدات غربالگری در سطح درمانگاه های شهر سنندج

چکیده

این پژوهش، مطالعه نیمه تجربی است و هدف آن تعیین تأثیر آموزش به زنان بر میزان آگاهی و استفاده از خدمات غربالگری در سطح درمانگاه ها بوده است. تعداد نمونه با استفاده از یک مطالعه و فرمول تعیین حجم نمونه 160 نفر و براساس روش غیر احتمالی آسانی از سطح 4 درمانگاه واقع در شمال، جنوب، غرب و شرق انتخاب شدند. اطلاعات از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید و سپس با استفاده از نرم افزار EPI6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج پژوهش نشان داد که میزان آگاهی و استفاده از خدمات غربالگری قبل از آموزش خیلی کمتر از بعد آموزش بود بطوریکه بین میزان آگاهی و استفاده از خدمات غربالگری در قبل و بعد از آموزش( 0.0001 >P )اختلاف آمار معنی داری وجود داشت. بین میزان استفاده از خدمات غربالگری در قبل از آموزش با سن، تعداد فرزندان و سالهای تحت پوشش درمانگاهی بودن، ارتباط آماری معنی دار وجود نداشت. ولی بین میزان استفاده از خدمات غربالگری و سطح تحصیلات و شغل واحدهای مورد پژوهش ارتباط آماری معنی دار وجود داشت