تهیه و تعیین اعتبار و پایانی ابزار ارزشیابی مربیان پرستاری و مامایی

چکیده

این پژوهش یک مطالعه توصیفی و کیفی است که با هدف کلی تهیه و تعیین اعتبار و پایایی ابزاری برای ارزشیابی رفتارهای آموزشی مربیان بالینی پرستاری و مامائی صورت گرفته است. ابزار ارزشیابی شامل 15 رفتار آموزشی و در قالب 30 جمله خبری در دو نیمه معادل تنظیم شده است. داشجویان با استفاده از این ابزار می توانند تناوب بروز رفتارهای آموزشی را در مربیان با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت تعیین کنند. اعتبار محتوای ابزار با استفاده از نتایج تحقیقات انجام شده، نمره گذاری اهمیت رفتارهای موجود در مقیاس توسط 10 مربی بالینی با سابقه و 30 دانشجوی ممتاز سال آخر پرستاری و مامایی و همچنین آنالیزسازه ای ابزار به اثبات رسید. به منظور تعیین بالینی خود ابزار 68 دانشجوی پرستاری در یک نوبت و 57 نفر از آنان برای نوبت دوم، 4 مربی بالینی خود را ارزشیابی کردند. داده های حاصل از بررسی 166 برگه ارزشیابی تکمیل شده نشان داد که ضریب همبستگی آلفا کرونباخ برابر با 0.95 ، ضریب پایایی دو نیمه برابر با 0.69 و ضریب پایایی بازآزمایی برابر با 0.91 بود. بنابراین ابزار بدست آمده می تواند به عنوان یکی از منابع معتبر و قابل اعتماد در ارشیابی مربیان بالینی پرستاری و مامایی به کار گرفته شود.