بررسی علل حاملگی ناخواسته در شهرستان اراک

چکیده

جهت بررسی علل موثر در بروز حاملگی ناخواسته تحقیقی در شهر اراک و روستاهای تابعه با انتخاب 19 درمانگاه و 10 روستای اصلی به عنوان خوشه و با توجه به پراکندگی جغرافیایی انجام پذیرفت....