جنسیت جنین از دیدگاه قرآن، روایات و دانش جنین شناسی

نویسندگان

1 فوق لیسانس علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی

2 ,دانشیار گروه ژنتیک پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

زمینه و هدف: قرآن، کتاب هدایت بشر است؛ حتی گزاره های علمی آن نیز در راستای تامین همین هدف میباشد. از جمله نکات علمی قرآن، که در این نوشتار به آن پرداخته شده، مسئله جنسیت جنین است که گرچه در قرآن تصریحی بدان نشده ولی از فحوای آیات به دست می آید.
روش بررسی: در این تحقیق که از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و با روش مطالعه کتابخانه ای سامان یافته، آیات و روایاتی که متضمن تعیین جنسیت جنین استخراج و بررسی گردید.
یافته ها: یافته های به دست آمده نشان داد که قرآن کریم اشاراتی به تعیین جنسیت جنین به لحاظ کروموزومی دارد و البته زن نیز در تعیین جنسیت به طور غیر مستقیم نقش دارد که در روایاتی به آن اشاره شده است؛ با در نظر گرفتن این نکته که اولا تعیین جنسیت جنین به دلخواه والدین به معنای نفی قدرت خدا نیست و ثانیا تشخیص جنسیت جنین با بهر هگیری از دستاوردهای علمی مغایرتی با آیاتی که مبین علم خداوند به جنسیت جنین در رحم مادر می باشند، ندارد زیرا اولا بر اساس روایاتی، مراد، علم به تمام خصوصیات و سرنوشت نهایی انسان می باشد که در این صورت علم به جنسیت جنین در هر مرحله ای حتی قبل از بسته شدن نطفه منافاتی با انحصار علم خدا به آن ندارد؛ احتمال دوم آن که آیاتی که مبین علم خداوند به آن چه در ارحام است، درصدد انحصار اطلاع از ارحام به خدا نیست بلکه اصل علم
خداوند به ارحام را متذکر می شود.
نتیجه گیری: بر مبنای یافته های این پژوهش م یتوان نتیجه گرفت که قرآن و معصومین (ع) در بیش از 1400 سال پیش بدون داشتن امکانات و تجهیزات پزشکی و دانشگاهی به طور ضمنی به مسئله تعیین جنسیت جنین، اشاره
فرموده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fetus Sexality from the perspective of the Quran, traditions and embryology

نویسندگان [English]

  • Maryam Gohari 1
  • Seyed Mohammad Akrami 2
  • Hamid Reza Basiri 3
1 MSc in Quran Sciences and Hadith, Department of Quran Sciences and Hadith, Faculty of Theology, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
2 Assocaite Prof., Department of Medical Genetics, Faculty of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Quran Sciences and Hadith, Faculty of Theology, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Backgrounds: The Quran is the human guidance book, even it’s scientific propositions provide this target. From the scientific points of the Koran, which have been addressed in this paper, is the sexuality of the fetus although the Quran has not stipulated it but it can be comprehended from
the context of some verses.
analysis method: In this paper which is organized by analytic and descriptive approach, verses and narrations extracted that involved determining the sex of the fetus.
Results: Findings showed that the Quran has pointed to determine the sexality of the fetus in a chromosomal; Of course, women also have a role in the sex determination indirectly referred to in some verses. Considering the fact that, firstly the sex determination of the fetus to the desired parents does not deny the power of God. Secondly, the detection of the sexuality of the fetus and the use of scientific achievements does not conflict with verses that express God’s knowledge of the sex of the fetus in the womb; Because, firstly, according to some traditions, God’s knowledge of the sex of the fetus means knowledge of characteristics and ultimate destiny of man; so knowledge of the sex of the fetus does not contradict God’s exclusive knowledge in any stage even before conception. The second possibility is the verses that express God’s knowledge of what is in the wombs, are not planning to restrict the knowledge of the wombs to God, but mention the principle of God’s knowledge of the wombs.
Conclusion: According to the findings, we can conclude that the Quran and the innocent ones (pbuh) have pointed to determine the sexality of the fetus implicitly Without medical and academic facilities more than 1400 years ago.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The Quran
  • traditions
  • Fetus
  • Fetus sexuality
  • Gamete
 
1- سادلر، توماس. رویان شناسی پزشکی لانگمن. ترجمه مسلم بهادری و عباس شکوری، تهران: چهر،1380، ص43.
2- قرآن کریم، سوره النجم، آیات 46-45.
3- قرآن کریم، سوره القیامه، آیات39-37.
4- راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ القرآن. دمشق: دارالعلم الدار الشامیه، چاپ اول،1412ق، ص780.
5- قرشی، سید علی اکبر. قاموس قرآن. تهران: دارالکتب اسلامیه،1371، ج6، ص295.
6- رضایی اصفهانی، محمد علی. پژوهشی در اعجاز علمی قرآن کریم. رشت: کتاب مبین،1380، ج2، ص460.
7- طبرسی، فضل بن حسن. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: ناصر خسرو،1372، ج9، ص276.
8- مراغی، احمد بن مصطفی. تفسیر المراغی. بیروت: دار احیاء التراث العربی، بی تا، ج27، ص67.
9- قرشی، سید علی اکبر.تفسیر احسن الحدیث. تهران: بنیاد بعثت،1377، ج10، ص426.
10- هاشمی، اکبر و همکاران. تفسیر راهنما. قم: بوستان کتاب، چاپ اول،1382، ج59، ص579.
11- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه،1374، ج 25، ص320.
12- طباره، عفیف عبدالفتاح. سیری در قرآن. ترجمه محمد رسول دریایی. تهران: وهاج، 1356، ص237.
13- قرآن کریم، سوره الفرقان، آیه 54.
14- مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه،1374، ج 15، ص126.
15- مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه،1374، ج 15، ص126.
16- طوسی، محمد بن حسن. التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار احیا التراث العربی، بی تا، ج 7، ص499.
17- طبرسی، فضل بن حسن. مجمع البیان فی تفسیر القرآن. تهران: ناصر خسرو،1372، ج7، ص237.
18- ابن بابویه، محمد بن علی (شیخ صدوق). علل الشرایع. قم: داوری، 1385 ق، ج1، ص96.
19- Guyton A., Hall J, Medical Physiology, eleventh edition, Philadelphia:Elsevier Saunders, 2006,p1013.
20- کانینگهام، گری. بارداری و زایمان ویلیامز.ترجمه ملک منصور اقصی. تهران: اشارت، چاپ نوزدهم، 1372، ج1، ص51.
21- Guyton A., Hall J, Medical Physiology, eleventh edition, Philadelphia:Elsevier Saunders, 2006,p999.
22- پاک نژاد، سیدرضا. ازدواج مکتب انسان سازی. تهران: اخلاق، چاپ نهم،1374، ج3، ص74.
23- ریان، کنس. بیماری‌های زنان کیستنر. ترجمه ژیلا امیرخانی، تهران: اشارت،1370، ج3، ص526. 
24- باقرزاده، علی اکبر. بهداشت باروری. تهران: سپید برگ، چاپ اول، 1391، ص31.
25- فیلیپس، هیزل. جنسیت فرزند خود را انتخاب کنیم. ترجمه فرزانه کریمی. تهران: قدیانی، 1387، ص44.
26- قرآن کریم، سوره النجم، آیات 46-45
27- قربانی، شکوه، پسر یا دختر. تهران: چهر،1371، ص71.
28- فیلیپس، هیزل. جنسیت فرزند خود را انتخاب کنیم. ترجمه فرزانه کریمی. تهران: قدیانی، 1387، ص69.
29- مجلسی، محمد باقر. بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه اطهار.بیروت: دار احیاء التراث العربی،1403 ق، ج109، ص227.
30- قرآن کریم، سوره الشوری، آیه50-49.
31- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه،1374، ج 20، ص483.
32- دریایی، محمد. اسرار خلقت و شبیه سازی انسان. تهران: سمیع، چاپ اول، 1387، ص54.
33- مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه،1374، ج 25، ص322.
34- مسعودی، سعید. قرآن و فرهنگ زمانه. قم: بوستان کتاب، 1391، ص127.
35- قرآن کریم، سوره الرّعد، آیه8.
36- قرآن کریم، سوره فاطر، آیه 11.
37- قرآن کریم، سوره لقمان، آیه34.
38- دیاب، عبدالحمید و قرقوز، احمد، طب در قرآن، ترجمه علی چراغی. تهران:حفظی، 1388، ص52.
39- مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه،1374، ج17، ص97.
40- سید رضی، محمد بن حسین. نهج‌البلاغه. تهران: شرکت سهامی انتشارات، چاپ چهارم،1372،ج128.
41- مکارم شیرازی، ناصر. تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه،1374، ج17، ص98.
42- طوسی، محمد بن حسن. تهذیب الاحکام. تهران: دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1407 ق، ج7، ص439.
43- کلینی، محمد بن یعقوب. الکافی (ط-الاسلامیه).تهران: دارالکتب الاسلامیه. چاپ چهارم، 1407ق، ج6، ص10.