بررسی وضعیت بازار دانش آموزش عالی ایران (مطالعه موردی دانشگاه‌های زیر‌مجموعه‌‌ی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری در استان مازندران)

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، واحد امور دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، مدیر مرکز آموز شهای آزاد، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران.

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: مشارکت در بازار جهانی مبتنی بر دانش به یک خط‌مشی مهم و ضروری در کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است. این پژوهش به منظورشناسایی وضعیت موجود و مطلوب بازار دانش آموزش عالی ایران انجام شد.
روش‌ بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری خبرگان دانشگاه‌های ‌زیر مجموعه‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استان مازندران به تعداد 50 نفر می‌باشند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته(وضعیت موجود و مطلوب بازار دانش)مشتمل بر 39جفت سوال متناظر بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت با هفت بعد استفاده شد. روایی پرسشنامه مورد تایید صاحب‌نظران قرار گرفت و جهت پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ 94/0 بدست آمد. تجزیه تحلیل داده‌ها با آزمون ویلکاکسون با بهره‌گیری از نرم‌افزار24 spss انجام شد.
یافته‌ها: از دیدگاه خبرگان دانشگاهی، در تمامی ابعاد و گویه‌های بازار دانش شکاف وجود دارد. ابعاد از بیشترین تا کمترین شکاف شامل تجاری‌شدن دانش(3/2-)، بین‌المللی‌شدن (2/2-)، کالایی‌شدن (1/2-)، استاندارد‌شدن (1/2-)، شرکتی‌شدن (1/2-)، فراگیر‌شدن (8/1-) و رقابتی‌شدن (7/1) بوده است.
نتیجه‌گیری: وضعیت موجود بازار دانش آموزش عالی از نظر خبرگان دانشگاهی مطلوب نبوده و برآورده‌کننده‌ی انتظارات نمی‌باشد. بر این اساس، بازنگری در سیاست‌گذاری در آموزش عالی مبتنی بر الزامات بازار دانش، متناسب‌سازی برنامه‌های درسی با نیاز‌های جامعه و صنعت و توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی دانشگاه و ارایه برنامه‌های آموزشی و انگیزشی برای اساتید، دانشجویان و کارکنان و مدیران دانشگاه در ارتباط با الزامات جهانی‌شدن و مولفه‌های بازار دانش و توانمند‌سازی ایشان ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


1)       Jabbari M. Knowledge-based economy. Rahbord.2007; 4. [Persian]

2)      Hemmati A, Goudarzi M, Hajiani I.Exploring the Future of Commercialization of Higher Education in the Islamic Republic of Iran; a Necessity or an Obligation.JMS.2016;26(102). [Persian]

3)      Shafizadeh H, sadatmohseni H.The role of technology transfer offices of universities in commercializing knowledge. jiu . 2012; 5(18). [Persian]
4)      Marques J, Carac J¸ Diz H. How canuniversity–industry–government interactions change the innovation scenario in Portugal? the case of the University of Coimbra. Technovation. 2006; 26: 534–542.
5)      Nemati M, Musavi amiri T, Khosravi M .Institutional Research, a new approach to the development of university-industry relations. JIU.2015;7(5). [Persian]
6)      analysis of the interaction of the university industry from the perspective of knowledge economy. Office of Cultural Studies, Deputy Chair of the Islamic Consultative Assembly.2004. [Persian]
7)      Ferasatkhah M.Higher Education and Universities Canges Critique of the book "Globalization Theory and Universities.PEMBOE.2014;13(29):119-133. [Persian]
8)       Baskaran A, Boden R. Science: A Controversial Commodity, Science. Technology and Society. 2004;9(1): 1-27.
9)      Smulders S, Bretschger L. Sustainable Use of Resources and Economic Dynamics. J E R E .2006; 36(1): 1-13.
10)   Fakour B.Commercializing of Research Findings. Rj.2005; 6. [Persian]
11)  Zare H, Hejazi SR. Designing a system for evaluating the commercialization of academic research.JED.2012; 4(2):145-164. [Persian]
12)   Fiuzat E, Taslimi Tehrani R. Sociological Research of Relation between University and Industry in Iran Today.HS.2007; 53: 267-288. [Persian]
13)   Rahimpoor M, Ahmadizad A, Rahimpoor M. A Model for Management of Industry-University Collaborations.JMS.2017; 12(39):61-76. [Persian]
14)    Yasini A, Niku A, Taban M, Purashraf Y.Designing a Model for Higher Education Marketing in Iran.JBM.2017;9(2):415-438. [Persian]
16)    Feyz D, Syrian E. The study of the influence of the internal factors of the university on the relationship with industry, industry and university publications.JIU.2018; 7(23, 24). [Persian]
17)  Entezari Y, Mahjub H. An Analysis of Development of Iran’s Knowledge Economy on the Basis of 1404 Vision.JMS.2014;24: 65-97. [Persian
18)  Mozaffari Farooq A, Loghman Sh. Study of the Methods and Approaches of   Commercialization of Academic Research; Case Study of Tabriz niversity.NRISP.2012;3(4) . [Persian]
19)  Pirezat A, Gholipour A, NadirKhanlou S.Explaining Barriers to Academic Entrepreneurship and Knowledge Commercialization at Tehran University. NRISP.2010;2(4):65-75. [Persian]
20)  Powers JB. R & D funding sources and University technology transfer: what is stimulating Universities to be more entrepreneurial?. RH E. 2004; 45: 1-23.
21)  Siegel D, Waldman D, Atwater L, Link A. Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university–industry collaboration; J H TM R. 2003; 14 (5): 111–133.
22)   Khodaverdi H .Globalization of Higher Education in the Third Millenium: Components and Dimensions.IRRQ.2012;2(5):133-164. [Persian]
23)   Farahani M, Niaz Azari K, Salehi M.Presentation of Structural models for the commercialization of knowledge in Islamic Azad Universit.JMS.2016;26(105):17-27. [Persian]
24)   International Trends  in Higher Education 2015,Produced by the University of Oxford International Strategy Office, 2015. Designed by Unversity of Oxford Design Studio
25)  Li, C., & Morgan, G. (2010). From knowledge to product: Institutional change and commercialization of university research in China. Journal of Science and Technology Policy in China, 1(3), 254-274.
 
26)   Zakeri M., Asadi E. Study on missions and functions of Iranian higher education in implementation of resistant economy based on supreme leader's viewpoint. IRA. 2016; 10(35): 47-66. [Persian]