بررسی وضعیت بازار دانش آموزش عالی ایران (مطالعه موردی دانشگاه‌های زیر‌مجموعه‌‌ی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم تحقیقات و فناوری در استان مازندران)

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، واحد امور دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دبیرخانه تحول و نوآوری در آموزش، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

3 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، مدیر مرکز آموز شهای آزاد، معاونت آموزشی، دانشگاه علوم و فنون مازندران، بابل، ایران.

4 استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: مشارکت در بازار جهانی مبتنی بر دانش به یک خط‌مشی مهم و ضروری در کشورهای درحال توسعه تبدیل شده است. این پژوهش به منظورشناسایی وضعیت موجود و مطلوب بازار دانش آموزش عالی ایران انجام شد.
روش‌ بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری خبرگان دانشگاه‌های ‌زیر مجموعه‌ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی استان مازندران به تعداد 50 نفر می‌باشند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسشنامه‌ی محقق‌ساخته(وضعیت موجود و مطلوب بازار دانش)مشتمل بر 39جفت سوال متناظر بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت با هفت بعد استفاده شد. روایی پرسشنامه مورد تایید صاحب‌نظران قرار گرفت و جهت پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ 94/0 بدست آمد. تجزیه تحلیل داده‌ها با آزمون ویلکاکسون با بهره‌گیری از نرم‌افزار24 spss انجام شد.
یافته‌ها: از دیدگاه خبرگان دانشگاهی، در تمامی ابعاد و گویه‌های بازار دانش شکاف وجود دارد. ابعاد از بیشترین تا کمترین شکاف شامل تجاری‌شدن دانش(3/2-)، بین‌المللی‌شدن (2/2-)، کالایی‌شدن (1/2-)، استاندارد‌شدن (1/2-)، شرکتی‌شدن (1/2-)، فراگیر‌شدن (8/1-) و رقابتی‌شدن (7/1) بوده است.
نتیجه‌گیری: وضعیت موجود بازار دانش آموزش عالی از نظر خبرگان دانشگاهی مطلوب نبوده و برآورده‌کننده‌ی انتظارات نمی‌باشد. بر این اساس، بازنگری در سیاست‌گذاری در آموزش عالی مبتنی بر الزامات بازار دانش، متناسب‌سازی برنامه‌های درسی با نیاز‌های جامعه و صنعت و توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی دانشگاه و ارایه برنامه‌های آموزشی و انگیزشی برای اساتید، دانشجویان و کارکنان و مدیران دانشگاه در ارتباط با الزامات جهانی‌شدن و مولفه‌های بازار دانش و توانمند‌سازی ایشان ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of The Status on Iran's Higher Education Knowledge Market (Case study of universities under the Ministry of Science and Technology, Ministry of Health and Medical Education in Mazandaran province)

نویسندگان [English]

  • khadijeh barimani 1
  • Jamileh Aqatabar Roudbari 2
  • Tahereh Aghamirzaee Mahalli 3
  • Reza Uosefi Saeed Abadi 4
1 Phd student of Higher Education Management, Department of Student Affairs, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Science, Sari, Iran
2 Phd student of Higher Education Management, Office of development and Innovation in Education, Vice Chancellor of Education, Babol University of Medical Science, Babol, Iran
3 Phd student of Higher Education Management, Director of Center of Continuing Education, Vice-President for Academic Affairs, Mazazndaran University of Science and Technology, Babol, Iran
4 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Background and objective: Participation in the knowledge-based global market has become an important policy in developing countries. This research was conducted to identify the current status of the knowledge market in Iran.
Methods and Materials: The present study is descriptive-survey. The statistical population consists of 50 experts of governmental and non-governmental universities (subsection of Ministry of Science and Health) of Mazandaran province. To collect data, two researcher-made questionnaires (existing and desirable knowledge market) were used including 39 pairs of corresponding questions based on the five-point Likert scale with seven dimensions. Its validity was confirmed by experts and for the reliability, the Cronbach's alpha coefficient was 0.94. Data analysis was done by Wilcoxon test using 24 SPSS software.
Results: From the academic experts' point of view, there was a gap in all aspects of the knowledge market. Dimensions of the largest to the smallest gap includes Knowledge commercialization(-2.3),internationalization(-2.2),commodification(-2.1), standardization (-2.1), participation (-2.1), inclusiveness (-1.8), and compete (-1.7).
Conclusion: The current status of the market for higher education knowledge is not favorable to academic experts and does not meet expectations. Accordingly, policy review in higher education based on the requirements of the knowledge market, matching curricula to the needs of the community and industry and more attention to university social responsibility and provide educational and motivational programs for professors, students, and staff and university administrators in relation to globalization requirements and The components of the knowledge market and their empowerment are more essential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge market dimensions
  • Higher education
  • gap
1)       Jabbari M. Knowledge-based economy. Rahbord.2007; 4. [Persian]

2)      Hemmati A, Goudarzi M, Hajiani I.Exploring the Future of Commercialization of Higher Education in the Islamic Republic of Iran; a Necessity or an Obligation.JMS.2016;26(102). [Persian]

3)      Shafizadeh H, sadatmohseni H.The role of technology transfer offices of universities in commercializing knowledge. jiu . 2012; 5(18). [Persian]
4)      Marques J, Carac J¸ Diz H. How canuniversity–industry–government interactions change the innovation scenario in Portugal? the case of the University of Coimbra. Technovation. 2006; 26: 534–542.
5)      Nemati M, Musavi amiri T, Khosravi M .Institutional Research, a new approach to the development of university-industry relations. JIU.2015;7(5). [Persian]
6)      analysis of the interaction of the university industry from the perspective of knowledge economy. Office of Cultural Studies, Deputy Chair of the Islamic Consultative Assembly.2004. [Persian]
7)      Ferasatkhah M.Higher Education and Universities Canges Critique of the book "Globalization Theory and Universities.PEMBOE.2014;13(29):119-133. [Persian]
8)       Baskaran A, Boden R. Science: A Controversial Commodity, Science. Technology and Society. 2004;9(1): 1-27.
9)      Smulders S, Bretschger L. Sustainable Use of Resources and Economic Dynamics. J E R E .2006; 36(1): 1-13.
10)   Fakour B.Commercializing of Research Findings. Rj.2005; 6. [Persian]
11)  Zare H, Hejazi SR. Designing a system for evaluating the commercialization of academic research.JED.2012; 4(2):145-164. [Persian]
12)   Fiuzat E, Taslimi Tehrani R. Sociological Research of Relation between University and Industry in Iran Today.HS.2007; 53: 267-288. [Persian]
13)   Rahimpoor M, Ahmadizad A, Rahimpoor M. A Model for Management of Industry-University Collaborations.JMS.2017; 12(39):61-76. [Persian]
14)    Yasini A, Niku A, Taban M, Purashraf Y.Designing a Model for Higher Education Marketing in Iran.JBM.2017;9(2):415-438. [Persian]
16)    Feyz D, Syrian E. The study of the influence of the internal factors of the university on the relationship with industry, industry and university publications.JIU.2018; 7(23, 24). [Persian]
17)  Entezari Y, Mahjub H. An Analysis of Development of Iran’s Knowledge Economy on the Basis of 1404 Vision.JMS.2014;24: 65-97. [Persian
18)  Mozaffari Farooq A, Loghman Sh. Study of the Methods and Approaches of   Commercialization of Academic Research; Case Study of Tabriz niversity.NRISP.2012;3(4) . [Persian]
19)  Pirezat A, Gholipour A, NadirKhanlou S.Explaining Barriers to Academic Entrepreneurship and Knowledge Commercialization at Tehran University. NRISP.2010;2(4):65-75. [Persian]
20)  Powers JB. R & D funding sources and University technology transfer: what is stimulating Universities to be more entrepreneurial?. RH E. 2004; 45: 1-23.
21)  Siegel D, Waldman D, Atwater L, Link A. Commercial knowledge transfers from universities to firms: improving the effectiveness of university–industry collaboration; J H TM R. 2003; 14 (5): 111–133.
22)   Khodaverdi H .Globalization of Higher Education in the Third Millenium: Components and Dimensions.IRRQ.2012;2(5):133-164. [Persian]
23)   Farahani M, Niaz Azari K, Salehi M.Presentation of Structural models for the commercialization of knowledge in Islamic Azad Universit.JMS.2016;26(105):17-27. [Persian]
24)   International Trends  in Higher Education 2015,Produced by the University of Oxford International Strategy Office, 2015. Designed by Unversity of Oxford Design Studio
25)  Li, C., & Morgan, G. (2010). From knowledge to product: Institutional change and commercialization of university research in China. Journal of Science and Technology Policy in China, 1(3), 254-274.
 
26)   Zakeri M., Asadi E. Study on missions and functions of Iranian higher education in implementation of resistant economy based on supreme leader's viewpoint. IRA. 2016; 10(35): 47-66. [Persian]