پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی؛ روش شناسی و نتایج اولیه

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 استاد، مرکز تحقیقات آینده پژوهشی سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

3 دانشیار، مرکز تحقیقات بیمار یهای هیداتیک، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،

4 مربی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،

5 سایر، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

6 استادیار، دانشکده داروسازی، دانشگاه تهران، ایران

7 سایر، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

8 استاد، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

چکیده

زمینه و هدف: تامین نیروی انسانی مورد نیاز نظام سلامت به منظور پاسخگویی به نیازهای سلامت جامعه ماموریت اصلی حوزه آموزش علوم پزشکی می باشد. بر این اساس برنامه تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به عنوان سیاست های راهبردی حوزه آموزش سلامت جمهوری اسلامی ایران در قالب 11 بسته عملیاتی تدوین شده است. یکی از مواردی که در واقع تضمین اجرای صحیح برنامه های سازمانی است ارزیابی منظم و متناسب برنامه ها است. لذا پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در مرحله تدوین برنامه ریزی و ارزیابی بسته ها، همزمان با اجرای آن، در حال انجام است.

روش بررسی: طرح پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی همزمان با راه اندازی این بسته ها طراحی و اجرا شد. مراحلی که در این خصوص طی شده است شامل تشکیل کمیته های ارزیابی، تدوین شاخص ها برای پایش و ارزیابی، طراحی سامانه آتنا (یک سامانه برای جمع آوری شاخص ها)، ارزیابی فرآیندمحور و ارزیابی خروجی محور می باشد.

یافته ها و نتیجه گیری: پایش و ارزیابی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در مراحل مختلف انجام شده و در ارزیابی این بسته ها، ترکیبی از الگوهای علمی مورد استفاده قرار گرفته است. از بهمن ماه 1394 دو مرحله ارزیابی در زمینه آموزش پزشکی اجرا شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring and Evaluation of Packages for Reform and Innovation in Medical Education; Methodology and preliminary results

نویسندگان [English]

 • Ata Pourabbasi 1
 • AliAkbar Haghdoost 2
 • Majid Fasihi Harandi 3
 • Mahmood Reza Dehghani 4
 • Iman Halavati 5
 • hamid akbari 6
 • Zahra Kheiry 7
 • Bagher Larijani 8
1 Assistant Prof, Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Prof, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran,
3 Associate Prof, Research Center for Hydatid Disease, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran,
4 Instructor, Medical Education Development Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
5 B.Sc., Research Center for Modeling in Health, Institute of Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
6 Associate Prof, Department of Pharmaceutics, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences (TUMS), Tehran, Iran
7 PhD Student, Research &development committee, deputy of education, ministry of health and medical education, Tehran, Iran
8 Prof, Endocrinology & Metabolism Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences
چکیده [English]

Background and objective: Health labor training is the main mission of medical education system in order to improve accountability of education in community. Accordingly, the program on the development and innovation of medical education as strategic guidelines for health education in the Islamic Republic of Iran has been developed in the form of 11 operational packages. one of the things that actually ensures the correct implementation of the organizational policies is the regular and proportionate evaluation of the programs, the Plan for Monitoring and Evaluating these programs has been developed in the phase of development of Packages for Reform and Innovation in Medical Education and the evaluation of Packages, simultaneously with its implementation, is underway.
Methods and Materials: The Plan of Monitoring and Evaluation of Packages for Reform and was designed and implemented concurrent with the launch of these Packages. The steps include Formation of Evaluation Committees, Development of Indicators for Monitoring and Evaluation, Designing ATNA; a Platform for Collecting Indicators, Process Evaluation and Output Evaluation.

Results and Conclusion: Monitoring and evaluation of Packages for Reform and Innovation in Medical Education has been carried out in different stages and in evaluating these Packages, a combination of scientific patterns has been used.
Since February 2016 two evaluation phases were implemented in the field of medical education.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Policy making
 • evaluation
 • Reform and Innovation
 • medical education
 1.  

  1. Moosaei M, Ahmadzadeh M, Development-based education and sustainable development, 2009, Strategic publication, No. 18
  2. Turani S, Haghdoost A-A, Maleki M-R, Ravaghi H, Tijang RD, Hekmat SN. The Backgrounds, consequences, and future of the integration of Medical Education and Health Service Delivery System. HealthMed. 2011;5(6):1847-56.
  3. Larijani, Bagher and et al, Medical Education in the Path of Reform and Innovation, Action Report  (2013 – 2017), 2017, Iran’s Ministry of Health and Medical Education  
  4. Vaezi R, Sharifzadeh F, Mohammadi M, Identify and prioritize public policy evaluation patterns, 2016, Journal of Management Science of Iran, N40
  1. Action report of Medical Sciences Universities in the Field of Packages for Reform and Innovation in Medical Education Education, 2016, Iran’s Ministry of Health and Medical Education  
  1. Periodic report of Vice minister of education, 2016. Available from: http://www.Dme.behdasht.gov.ir
  2. System for Evaluation of reform and innovation in Education Available from: http://atnadme.com
  3. Mission oriented medical education, in the form of packages for reform and innovations in medical education, 2016, deputy of Education, Iran’s Ministry of Health and Medical Education, Research and Development Committee
  4. Action Report of Medical Universities in the Field of Package of Reform and Innovation in Medical Education, 3th Report of ATNA (Output Evaluation), 2017, deputy of Education, Iran’s Ministry of Health and Medical Education
  5. Action Report of Medical Universities in the Field of Package of Reform and Innovation in Medical Education, 2th Report of ATNA (Process Evaluation), 2017, deputy of Education, Iran’s Ministry of Health and Medical Education
  6. Guba, Egon G, Lincoln, Yvonna S, Fourth Generation Evaluation, 1989, SAGE Publication
  7. Alkin, Marvin C, Evaluation Roots: Tracing Theorists' Views and Influences, 2004, Sage publications