مقایسه وضعیت سرمایه اجتماعی از دیدگاه مدیران و کارشناسان مراکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آموزش پزشکی دانشکده آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

2 دانشیار گروه مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 دانشیار علوم پزشکی شهید بهشتی متخصص زنان

4 کارشناس ارشد پرستاری سالمند، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده

زمینه و هدف: امروز سرمایه اجتماعی، نقشی بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان ها و جوامع ایفا می کند
و در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند. مطالعه با هدف تعیین و مقایسه وضعیت
سرمایه اجتماعی از دیدگاه مدیران و کارکنان مرا کز مطالعات و توسعه آموزش در دانشگاه های علوم پزشکی کشور اجرا گردید.
روش بررسی: مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقایسه ای و مقطعی است .در نیمه دوم سال 1394 انجام شد، روش
نمونه گیری در این پژوهش از نوع سرشماری بود. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه مبتنی بر مدل ناهاپیت و گوشال( 1998) که
سرمایه اجتماعی را در سه طبقه شناختی - رابطه ای و ساختاری بررسی می نماید. نمره گذاری مبتنی بر طیف 5 درجه ای
لیکرت بوده و روایی با نظر خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ( 90 %) مورد تایید قرار گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد میانگین سرمایه اجتماعی بین مدیران و کارشناسان متوسط( میانگین 08 / 0 انحراف معیار 12 / 0)،
میانگین سرمایه اجتماعی مدیران اندکی بیشتر( میانگین 57 / 3 انحراف معیار 05 / 0) از میانگین سرمایه اجتماعی کارکنان( میانگین
3/65 انحراف معیار 11 / 0)  بود ولی آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون تفاوت آماری معن یداری( 05 / 0) بین متغیر سرمایه
اجتماعی در بین کارکنان و مدیران مرا کز مطالعات و توسعه آموزش دانشگا ههای علوم پزشکی کشور نشان نداد.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین هیچکدام از ابعاد سرمایه اجتماعی در بین کارکنان و مدیران مرا کز مطالعات
و توسعه آموزش دانشگاه های علوم پزشکی کشور وجود ندارد و سرمایه اجتماعی یکی از شاخص های رشد و توسعه جوامع به شمار
می آید، بنابراین باید انگیزه و فرهنگ سازی بیشتری دراین زمینه دربین مدیران و کارکنان سازمان ها صورت پذیرد و ارزش های مورد
قبول جامعه در هر سازمانی مشخص و معرفی گردند تا بتوان از آن برای افزایش میزان سرمایه اجتماعی بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Social Capital View Points of Managers and Staffs in Medical Educational Centers in Iran Medical Science Universities

نویسندگان [English]

  • Vida Rashmei 1
  • MohammadAli Hosseini 2
  • Minoo Yaghmaii 3
  • Mahtab Sharif Mohseni 4
1 Master student of Medical education, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
2 Associate Professor Of University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3 Associate Professor Of Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Gynecologist
4 Master of Science in Geriatric Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences
چکیده [English]

Background and objective: Today, social capital has much more important role than physical and human
capital in organizations and societies. In absence of social capital, all other capitals will lose their effectiveness.
This study aims to determine and compare social capital status of education development & studies centers from
the viewpoint of managers and personnel of these centers in the Universities of Medical Sciences of the country.
Methods and Materials: This descriptive – analytical study was a comparative and cross-sectional one that
was performed since Oct. 2015 afterwards, and moreover a census sampling was applied.
Research tool was questionnaire based on Nahapiet and Ghoshal Model (1998) and studied different aspects of
social capital in three different dimensions of cognitive, relational and structural; and it was marked according to
5-point Likert scale. The validity and reliability [90%] of the questionnaire were approved by many researchers.
Results: According to the present study, social capital mean between managers and personnel was
average”[mean:0/08 – sd:0/12 ]; social capital mean of managers was slightly more [ mean:3/57 – sd:0/05] than
the personnel’s [ mean:3/56- sd:0/11]; however, there was no significant difference between social capital of the
managers and the personnel of education development and studies centers in Universities of Medical Sciences
of the country.
Conclusion: The results show that the relational capital has the most mean among social capital dimensions
between personnel and managers; also commitments and expectations dimensions from among other relational
capital dimensions with emphasis on the obligation of cooperation inside the organization has the highest score
among the experts; and for managers under study, trust dimension out of relational capital dimensions with
emphasis on mutual trust and honesty in available relations of the organization, has the highest score among
social capital dimensions. Moreover, it is distinguished that there is no significant difference between none of
the social capital among managers and personnel of education development & studies centers in Universities of
Medical Sciences of the country

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Managers and staffs in medical Educational Centers
1-Yang, Jing., Alejandro, Thomas G. Brashear., Boles, James S. (2011). The role of social capital and khowledge transfer in selling center Performance. Journal of Business & Industrial Marketing, 26(3),152-161.
.2  -Cohen , Don , Prusak , Laurence.In Good Company: How Social Capital Makes Organizations Work ,Harvard Business School Press, Boston , Massachusetts
3. Field.john.Social capital.jalal manfi.Tehran. Social Security Organization Research Institute,2007
4. TAVASSOLI GH.A., PIERRE BOURDIEU ON CONFLICTUAL SOCIAL SPACE AND THE ROLE OF SOCIOLOGY NAMEH-YE OLUM-E EJTEMAI   September 2004 , Volume 11 , Number 3 (23); Page(s) 1 To 26.
5. Greve, Arent & Benassi, Mario, (2003), Exploring the contributions of human and social capital to productivity, Hawaii International Conference On System Sciences, January 5-8, , Hilton Waikoloa Village, Big Island, Hawaii.
6-Turkina, Ekaterina, Thi,mai, thai, thanh(2013)social capital, networks, trust and immigrant entrepreneurship a cross-country analysis. Journal of Enterprising communities  7(2),108-124
7- Clopton, Aaron W. (2011). Social capital and team Performance. Team Performance Management, 17(7/8). 369-381
8 Hassanzadeh & Seyed Mohammad Moghimi (2011) , The effect of social capital on organizational excellence , Strategic Management, No.2
9. Putnam,robert.1993,making democracy work: civic traditions in Modern Italy, Princeton,N.J : princeton university Press
.  11ا Wickramasinghe, Vathsala., Weliwitigoda, Purnima.(2011). Benefits gained form dimensions of social capital: a study of software developers in Sri Lanka. Information Technology & people,24(4),393-413.
 
12  Chen, Jiun-Shiu., Lovvorn, Al S.(2011). The speed of Knowledge transfer within multinational enterprises: the role of social capital. International Journal of Commerce and Management,21(1), 46-62
.13  حسن زاده ثمرین، تورج و مقیمی، سید محمد(1389) اثر سرمایه اجتماعی بر تعالی سازمانی، مجله مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 3 پاییز. صص143-123
14.Alvani. M, The role of management in establishing and developing social capital,J tadbir,100.( persian).
15. Haghighatian.M ,Examine the relationship between social capital and Residents' view on urban development
16- 56-Putnam, Robert  P. (1995a). “Bowling  Alone: America’s Declining Social Capital.” Jouranl of Demicracy, 6:65-78.
 16. Manu and Walker, (2006).”Making Sence of Transfer and Social Capital Christopher;1, Knowledge Management Generation For A Pacific Island Aid Infrastructure Project”. The Lerning Organization, Vol 13, No 5, pp. 475- 494
17- Burt, R.S. (1992) Structural Holes: The social structure of competition, Cambridge MA: Harvard University Press.
18- ابوالحسنی رنجبر احمد(1391)، مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی مدیران و کارشناسان مطالعه موردی: سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران، اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها.
20- وتن، دیوی د.ای و کمرون، کیم ا س (1381).  تواناسازی و تفویض اختیار، (ترجمه بدرالدین اورعی یزدانی)، کرج، انتشارات مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت،چاپ اول.
21- شقاقی شهری، وحید‌، پهلوان زاده، فرهاد(1390) تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آینده سرمایه اجتماعی ایران و رقبای منطقه ای، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون نظارت،گزارش پژوهشی(70)
 
23. KH. K, THE RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL CAPITAL AND ORIENTATION TOWARDS ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP AT THE HEADQUARTERS OF IRAN INSURANCECOMPANY, SANAAT-E-BIMEH   SUMMER 2012 , Volume 27 , Number 2(106); Page(s) 159 To 179.
 
24- شقاقی شهری، وحید‌، پهلوان زاده، فرهاد(1390)، تحلیل وضعیت موجود و چشم انداز آینده سرمایه اجتماعی ایران و رقبای منطقه ای، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون نظارت،گزارش پژوهشی(70).
25.   Burt, R.S. (1992) Structural Holes: The social structure of competition, Cambridge MA: Harvard University Press.