مقایسه میزان رضایتمندی از برگزاری آزمون‌های الکترونیکی و سنتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسنده

دکتری تخصصی برنامه ریزی درسی، دانشگاه علوم و تحقیقات ،تهران،ایران

چکیده

زمینه و هدف :هدف کلی تحقیق حاضر مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان از برگزاری آزمون‌های الکترونیکی و سنتی دانشگاه علوم پزشکی تبریز است.
روش ها و مواد:‌این پژوهش از حیث هدف، کاربردی از نظر ماهیت روش، توصیفی و از نظر نوع، پیمایشی است.‌ جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی دانشجویان فعال دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تبریز به تعداد 380 نفر به عنوان نمونه آماری و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده است. داده‌های پژوهش از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید که روایی پرسشنامه به صورت محتوایی و با استفاده از تحلیل عاملی مورد ارزیابی و تأیید قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون علامت زوج نمونهای و آزمون کای اسکوئر استفاده شد.
یافته ها تحقیق نشان داد که بین رضایتمندی دانشجویان از برگزاری آزمون‌های الکترونیکی و سنتی در پایان هر نیمسال تفاوت وجود دارد: نتایج و همچنین بین رضایتمندی دانشجویان از اضطراب امتحان، آگاهی از نتیجه آزمون، سهولت کاربری ادراک شده در آزمون‌های الکترونیکی و سنتی در پایان هر نیمسال تفاوت وجود دارد ولی بین رضایتمندی دانشجویان از شرایط محیطی آزمون‌های الکترونیکی و سنتی در پایان هر نیمسال تفاوت وجود نداشت.
نتیجه گیری :با توجه به نقش اثرگذارآزمون های الکترونیکی بر دانشجویان پیشنهاد میشود سایر مولفه های اثرگذار به آزمون های الکترونیکی بررسی شود و تمامی آثار مستقیم و غیرمستقیم آزمون های الکترونیکی بر دانشجویان مورد مداقه بررسی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


1)      اخوان صفار، مصطفی. (1391). ارائه یک معماری جهت افزایش امنیت در آزمون الکترونیکی با استفاده از روشهای بیومتریک چندعامله، چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران، شماره 9، صص 95– 87.
2)      حسن‌زاده، علی و معمارنژاد، عباس. (1382). جایگاه و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد فرصت‌های جدید شغلی. مجموعه مقالات اولین همایش بررسی مؤلفههای مدیریت و اقتصاد بر اشتغال، ص ٧٥.
3)      کتابی، ساناز. (1390). ارائه ی چارچوب امنیتی برای برگزاری آزمون‌های الکترونیکی در دانشگاه‌های مجازی با مدل کتابخانه‌ای زیرساختی فناوری اطلاعات. پایاننامه کارشناسی ارشد. رشته مدیریت و فناوری اطلاعات. دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه پیام‌نور تهران.
4)      موسوی مدنی، فریبرز و آزادی یزدی، ساناز. (1388). موانع پیاده‌سازی تکنولوژی بدون کاغذ در سازمانهای دولتی. مجله تدبیر، شماره 210، صص40-36.
5)       Abassi, A. (2008). A design framework and system for text analysis of computer mediated communication .pp. 811-838.
6)       Alexander, M.W., Bartlett, J. E., Truell, A. D & Ouwenga, K. (2007). Testing In A Computer Technology Course: An Investigation Of Equivalency In Performance Between Online And Paper And Pencil Methods. Journal of Economic Education.
7)       Ashby, J. (2011). Comparing student success between developmental math courses offered online, blended, and face-to-face. Journal of Interactive Online Learning. 10(3).
8)       Demirci, N. (2010). The Effect of Web-Based Homework on University Students’ physics Achievements. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9 (4).
9)       George Y.B., Suhansa, R & Ronald, W. (2011). Student Verification System for Online Assessments: Bolstering Quality and Integrity of Distance Learning. Journal of Industrial Technology, 27(3): 1-8.
10)   Grinager, H. (2006). How Education Technology Leads To Improved Student Achievement. National Conference of State Legislatures.
11)   Karkee, T., Dong-In, K & Kevin, F. (2010). Comparability Study of Online and Paper and Pencil Tests Using Modified Internally and Externally Matched Criteria. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association (AERA) Denver, CO.
12)   Korman, M. (2010). Behavioral detectionof cheating in online examination. Master thesis.
13)   Layte, R. S. (2005). E-learning a research note by Namahn. Journal of College Teaching & Learning, 2: 121-132.
14)   Lottridge, S., Nicewander, A., Schulz, M & Mitzel, H. (2008). Comparability of Paper-based and Computerbased Tests: A Review of the Methodology. CCSSO Technical Issues in Large Scale Assessment Comparability Research Group. Monterey, California.
15)   Ojala, T., Cruz, E., Costa, J & Korhonen, J. (2008). Mobile Lecture Interaction:  Making Technology and Learning Click.  IADIS International Conference Mobile Learning, 7: 8-15.
16)   Pituch, K.A & Lee, Y.k. (2006). The influence of system chaacteristics on elearning use. Computers & Education, 47: 222-244.
17)   Sharples, M., Orlett, D., Bull, S & Chan, T. (2005). Evaluation of a mobile learning organizer for university students. In Journal of Computer Assisted learning, 5: 25-32.
18)   Sweeney, L. A., Akers, K.S., Bradley, K. D. (2009). Measuring differences in pencil-and-paper and online course evaluations. Taylor Education Building, University of Kentucky, Lexington.
19)   Way, W.D., Laurie, L.D & Steven, F. (2006). Score Comparability of Online and Paper Administrations of the Texas Assessment of Knowledge and Skills. Paper presented at the annual meeting of the National Council on Measurement in Education, San Francisco, CA.
20)   Yan Piaw, C. (2012). Comparisons Bettween Computer-Based Testing And Paper-Pencil Testing: Testing Effect, Test Scores, Testing Time And Testing Motivation. Institute of Educational Studies. University Of Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia.