الگوی ارائه خدمات سلامت معنوی در بیمارستانهای ایران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استادیار، دکترای تخصصی سیاستگذاری سلامت، مرکز تحقیقات مدیریت سلامت و توسعه اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

2 دانشیار، روانپزشک، گروه روانپزشکی، مرکز تحقیقات اعتیاد و رفتارهای پرخطر، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، ایران

3 استاد، روانپزشک، مرکز تحقیقات سلامت معنوی، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

4 دانشیار، پزشکی اجتماعی، پژوهشکده علوم اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در سال های اخیر، سلامت معنوی توسط متخصصان سلامت به عنوان یک بعد مهم در زندگی فردی و گروهی مورد توجه قرار گرفته است و طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی مراقبت معنوی جزء اصلی مراقبت تسکین دهنده است. با این حال، اغلب در عملکرد بالینی از آن غفلت می شود و بیمارستانها نیاز به حرکت در راستای ارتقای مراقبت معنوی دارند. هدف از انجام این مطالعه طراحی الگوی ارائه خدمات سلامت معنوی در بیمارستانهای ایران بود.
روش بررسی: پژوهش حاضر در دو قسمت مطالعه مروری و مطالعه کیفی انجام شد. در قسمت مطالعه مروری مقالات مرتبط با موضوع با استفاده از کلیدواژه های مناسب از سایت های معتبر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. در قسمت مطالعه کیفی صاحب نظران علمی و اجرایی با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها در طی جلسات بحث گروهی متمرکز و مصاحبه های عمیق فردی جمع آوری شد و با استفاده از روش تحلیل محتوا و با بهره گیری از آنالیز درون مایه ای تحلیل گردید.
یافته ها: خدمات سلامت معنوی بیمارستانها شامل ارزیابی وضع معنوی و ارجاع توسط پزشک، مراقبت معنوی توسط پرستار، مشاوره معنوی توسط مشاور معنوی و فراهم آوردن شرایط محیطی رشد معنوی توسط مدیر بیمارستان می باشد. مجموعه مهارتهای لازم برای مراقبت و مشاوره معنوی جهت پرستاران شامل مهارتهای ارتباطی، حمایتی، دانشی، نگرشی، اجرای مراقبت معنوی و ارجاع به متخصصان می باشد.
نتیجه گیری: با توجه به ارائه الگوی پیشنهادی و لزوم پیاده سازی آن در بیمارستانهای کشور، پیشنهاد می گردد مجموعه مهارت های لازم برای ارزیابی معنوی از بیماران و مداخلات مربوطه در قالب بسته های آموزش مهارت ها و ایجاد توانمندی طراحی و اجرایی گردد .

کلیدواژه‌ها


 1. Moeini M, Ghasemi TM, Yousefi H, Abedi H.The effect of spiritual care on spiritual health of patients with cardiac ischemia. Iran J Nurs Midwifery Res 2012; 17(3):195-9.
 2. Salmabadi M, Faroogh Sadeghbojd M, Farshad MR, Zolfaghari S. Comparing the Spiritual Health and Quality of Life in Addicted and Non-Addicted Patients in the City of Birjand, Iran. International Journal of High Risk Behaviors & Addiction. 2016; 5(1):e23208.
 3. Hsiao YC, Chiang HY, Chien LY. An exploration of the status of spiritual health among nursing students in Taiwan. Nurse Educ Today. 2010; 30(5):386-92.
 4. Hojjati H, Motlagh M, Nuri F, Sharifnia SH,  Mohammadnejad E, Heydari B. Relationship between different dimensions of prayer and spiritual health in hemodialysis patients. Iranian Journal of Critical Care Nursing  2010 ; 2(4);149-152
 5. Moeini M, Taleghani F, Mehrabi T, Musarezaie A. Effect of a spiritual care program on levels of anxiety in patients with leukemia. Iran J Nurs Midwifery Res. 2014; 19(1):88-93.
 6. Ho RT, Chan CK, Lo PH, Wong PH, Chan CL, Leung PP, Chen EY. Understandings of spirituality and its role in illness recovery in persons with schizophrenia and mental-health professionals: a qualitative study. BMC Psychiatry. 2016 Apr 2; 16:86.
 7. Gomez-Castillo BJ, Hirsch R, Groninger H, Baker K, Cheng MJ, Phillips J, Pollack J, Berger AM. Increasing the Number of Outpatients Receiving Spiritual Assessment: A Pain and Palliative Care Service Quality Improvement Project. J Pain Symptom Manage. 2015 Nov;50(5):724-9.
 8. Balboni MJ, Sullivan A, Enzinger AC, Epstein-Peterson ZD, Tseng YD, Mitchell C, Niska J, Zollfrank A, VanderWeele TJ, Balboni TA.  and Physician Barriers to Spiritual Care Provision at the End of Life. J Pain Symptom Manage. 2014; 48(3):400-10.
 9. Selman L, Young T, Vermandere M, Stirling I, Leget C. Research Priorities in Spiritual Care: An International Survey of Palliative Care Researchers and Clinicians. J Pain Symptom Manage 2014; 48(4):518-31.
 10. Mueller P, Plevak DJ, Rumnans TA. Religious involvement, spirituality, and medicine: Implications for clinical practice. Mayo Clinic Proceedings. 2001; 76(12): 1225-35.
 11. Khalili F, Sum S, Asayesh H. Spiritual Health Among Isfehanian Elderly People . Iranian Journal of Ageing 2013; 8 (1) :16-23
 12. Memariyan N, Nahardani S Z, Rasooli M, Vahidshahi K. Developing Educational Goals and Expected Competencies for Teaching Spiritual Health to The Students of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2017; 17 :116-125
 13. Zare A, Jahandideh S. The impact of special wards nursing spiritual well-being upon patients’ spiritual care. Iranian journal of nursing research 2014; 9(3): 30-38.
 14. Puchalski CM, Blatt B, Kogan M, Butler A. Spirituality and health: The development of a fi eld. Acad Med 2014; 89:10-6.
 15. Lucchetti G, Lucchetti AL, Espinha DC, de Oliveira LR, Leite JR, Koenig HG. Spirituality and health in the curricula of medical schools in Brazil. BMC Med Educ. 2012; 12: 78.
 16. Bolhari J, DoostAlivand H, Mirzaee M. Spiritual Approach in Medical Education and Humanities. Medical Ethics Journal 2012; 1(20):103-28.
 17. Memariyan N, Nahardani S Z, Rasooli M, Vahidshahi K. Developing Educational Goals and Expected Competencies for Teaching Spiritual Health to The Students of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 2017; 17 :116-125
 18. Memaryan N, Rassouli M, Nahardani SZ, Amiri P. Integration of spirituality in medical education in Iran: A Qualitative exploration of requirements. Evid Based Complement Alternat Med 2015;2015:793085
 19. Heidari S, Raisi M, Ahmari- Tehran H, Khorami- Rad A. Relationship between Religious Activities and Spiritual Health with Glycemic Control in Patients with Diabetes. IJN. 2013; 26 (81) :78-87
 20. Matthew D. Can every nurse give spiritual care? Kansa Nurse. 2000; 75(10): 6-4.
 21. Donia RB. Nursing competencies for spiritual care. Journal compilation nurse. 2006; 15(7): 885-96.
 22. Strang S, Strang P, Ternestedt BM. Spiritual needs as defined by Swedish nursing staff. Journal of Clinical Nursing. 2002; 11: 48-7.
 23. Sanaei B, Nasiri H. The effect of cognitivespritual group therapy in reducing depression and anxiety in patients with mood disorders in Isfahan Noor Medical Center.Couns Res Dev. 2011;2(7-8):89-97.
 24. Zafarian Moghaddam E, Behnam Vashani H, Reihani T, Namazi Zadegan S. The Effect of Spiritual education on depression, anxiety and stress of caregivers of children with leukemia.    Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences 2016; 4 (1); 1 - 7.
 25. Graves DL, Shue CK, Arnold L. The role of spirituality in patient care: incorporating spirituality training into medical school curriculum. Acad Med. 2002; 77(11): 1167.
 26. Wu LF, Lin LY. Exploration of clinical nurses' perceptions of spirituality and spiritual care. J NursRes. 2011; 19(4): 250-6.

Khoshknab MF, Mazaheri M, Maddah SB, Rahgozar M. Vali