بررسی نقش اعضای هیئت علمی در آموزش پزشکی پاسخگو

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور،ایران

2 وزارت بهداشت مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت و گروه آموزشی کار درمانی ،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،تهران،ایران

3 استادیار دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور،ایرا ن

چکیده

زمینه و هدف:آموزش پزشکی پاسخگو بایستی افرادی تربیت نماید که علاوه بر توانمندی در حرفه،توانایی پاسخگویی به چالشها و مشکلاتی که ناشی از تغییر نیاز های جامعه و مراقبتهای بهداشتی است را داشته باشند و بتوانند بر روی جامعه ای که در آن خدمت می کنند اثرات مثبت بگذارند. اعضای هیأت علمی مهمترین نقش را در نهادینه سازی آموزش پاسخگوایفا می نمایند. دراین مقاله تلاش شده نقش اعضای هیئت علمی درآموزش پزشکی پاسخگو مورد بررسی قرارگیرد.
روش بررسی:این مطالعه مروری تحلیلی بوده وبا استفاده از متدولوژی مرور نقادانه طی سه مرحله الف-غربالگری اولیه یا عنوان ب-غربالگری ثانویه بر اساس مطالعه خلاصه و مقدمه مقالات ج-غربالگری ثالثیه:مطالعه اجمالی،اولویت بندی براساس غنای مفهومی ومطالعه کامل مقالات انجام گردید.از 98 مقاله بدست آمده 35مقاله بررسی گردید.
یافته ها:اعضای هیئت علمی در راستای توسعه مسئولیت اجتماعی خود ،وظیفه دارنددر رشد اقتصادی و اجتماعی جامعه خود موثر باشند و در ارزش آفرینی ، کارآفرینی و نوآوری ایفای نقش نمایند.برای اجرای آموزش پاسخگو ضروری است اعضای هیئت علمی داﻧش آموختگانی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺗﺤﻮﻳـﻞ دﻫﻨـﺪ ﻛﻪ علاوه بردانش کافی خودتوامند ساز بوده و دارای توانمندیهای ﺣﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ،تفکر نقادانه،اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎوری وﻣﻨﺎﺑﻊ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ،برقراری ارﺗﺒﺎﻃ،ﻧﮕﺮش ﺟﺎﻣﻊ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ،طبابت مبتنی بر شواهد،یادگیری مادام العمرو استدلال بالینی بوده وﻣﺘﺨﻠﻖ ﺑﻪ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺎﺷﻨﺪ.لازمه این امر تغییر رویکردهاو استراتژیهای آموزشی، پژوهشی،ارائه خدمات و گذراز نقش های سنتی است.
نتیجه گیری:در سایه تغییر رویکردها و پذیرش نقشهای جدید،اعضای هیئت علمی می توانند درنهادینه نمودن آموزش پزشکی پاسخگو نقش موثر خود راایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Role of Faculty Members in Accountable Medical Education

نویسندگان [English]

  • Farin Tatari 1
  • Seyed Ali Hosseini 2
  • Abasalt Borji 3
1 Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran
2 Social Determinants of Health Research Center and Department of Occupational Therapy, University of Social Welfare & Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Prof , Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran
چکیده [English]

Background and objective: Accountable medical education should educate people who, in addition to being able to work in the profession, have the ability to respond to the challenges and problems arising from the changing needs of the community and health care, and can have positive effects on the community they serve. Faculty members play the most important role in institutionalizing accountable medical education. This article attempts to investigate the role of faculty members in accountable medical education.
Methods and Materials: This study is an analytical review and was conducted using the methodology of critical review in three stages: (A) Initial or title screening, (B) Secondary screening based on the study of the abstract and introduction of the articles (C) Tertiary screening: a brief study, prioritization based on conceptual richness and complete study of the articles. Out of 98 articles, 35 papers were reviewed.
Results: In order to develop their social responsibility, faculty members have a duty to contribute to the economic and social development of their community and play a role in creating value, entrepreneurship and innovation. For the implementation of accountable education, faculty members must deliver graduates to the community, which, in addition to enough knowledge are capable and have competencies such as problem-solving, critical thinking, the use of technology and information resources, communicating, comprehensive and community-based approach to health, evidence-based medicine, lifelong learning, clinical reasoning and professionalism. This requires changing the approaches and strategies of education, research, providing services and passing traditional roles.
Conclusion: In the light of the changing approaches and the acceptance of new roles, faculty members can play an effective role in institutionalizing accountable medical education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Accountability
  • Accountable medical education
  • Role
  • Faculty member
 
1.         McAdam R, McClelland J. Sources of new product ideas and creativity practices in the UK textile industry. Technovation. 2002;22(2):113-21.
2.         Control PDSPa. Law for the Fifth Development Plan of the Islamic Republic of Iran. Tehran2010. [Persian]
3.         Council ED. Iran's 20-year vision plan. Tehran2003. [Persian]
4.         Revolution SCotC. Country Comprehensive Map. Tehran2010. [Persian]
5.         Yazdani S. Reform in general medical degree curriculum. Tehran: 137; 2008. [Persian]
6.         Jamshidi H. Medical education in the twenty first century. Iranian Journal of Medical Education. 2001;2(11):25-30. [Persian]
7.         Nekuzad N, asl AN, Azizi M. Investigation of Accountable Medical Education in Iran. Bi-quarterly Journal of Educational Studies (NAMA). 2013(1):50-9. [Persian]
8.         Boelena C, Pearsonb D, Kaufmanc A, Rourked J, Woollarde R, Marshf DC, et al. Producing a socially accountable medical school: AMEE Guide No. 109. MEDICAL TEACHER. 2016;38(11):1078–91.
9.         Education EVCMoHaM. Evolution and Innovations  Packages in Medical Education. Tehran2014. [Persian]
10.       Heinonen J, Poikkijoki S. An entrepreneurial directed approach to entrepreneurship education:mission impossible? . Journa of Management Development 2006;25(1):80-94.
11.       J.Grant M, Bootht A. Atypology of reviews:an analysis of 14  review types and associated methodologies. Health Information and Libraries Journal. 2009;26:91-108.
12.       Scott JC. The mission of the university: medieval to postmodern transformation. The Journal of Higher education. 2006;77(1):1-39.
13.       Guerrero M, Urbano D, Fayolle A, Klofsten M, Mian S. Entrepreneurial universities: emerging models in the new social and economic landscape Small Business Economics. 2016;47(3): 551–63.
14.       Rieckmann M. Future-Oriented Higher Education: Which Key Competencies Should Be Fostered Through University Teaching and Learning? Futures. 2012;44(2):127-35.
15.       Ahmady S, Ashoorian V. Competency-based Education Turning point of new era in medical education. Tehran: Shahid Beheshti University of Medical Sciences; 2014. 71 p. [Persian]
16.       Yazdani S, Hosseini F, Akbari M. Educational Quality Shahid Beheshti University of Medical Sciences2012. [Persian]
17.       Fisher M, King J, Tague G. Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education. Nurse Education Today. 2001;21:516-25.
18.       Yousefy A, Gordanshekan M. The Relationship between Self-directed Learning and School Motivation in Medical Students of Isfahan University of Medical Sciences Iranian Journal of Medical Education. 2014;14(12):1073-66. [Persian]
19.       Strasser R, Lanphear J. The Northern Ontario School of Medicine: responding to the needs of the people and communities of Northern Ontario. Educ Health. 2008;21(3):212.
20.       Kristina T, Majoor G, Vleuten Cvd. Defining generic objectives for community-based education in undergraduate medical programmes. Med Educ. 2004;38(5): 510-21.
21.       Arabshahi SKS, Monajemi A, Kuhpayehzadeh J, Gholami T, Khajavi M. Evaluation of clinical reasoning of interns and residents of Iran University of Medical Sciences, 2013 .Razi Journal of Medical Sciences 2015;22(132). [Persian]
22.       Karimian Z, Kojouri J, Sagheb MM. A Review of Evidenced-based Medical Education at Universities in and outside Iran. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences. 2014;6(1):75-64. [Persian]
23.       Hamdy H. Impact of Evidence Based Medicine on Medical Education, Practice and Research. Kuwait Medical Journal. 2003;33(3):174-7.
24.       Iran Mohameo. Faculty member’s promotion bylaw of Medical Sciences  institutions and universities. Tehran2012.
25.       Karimi M. Responsive Medical Education. The Journal system of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2012;8(1):76-4. [Persian]
26.       Dehghani MR, Azizi F, Haghdoust AA, Nakhaei N, Khazaeli P, Rozanezhad A. Analyzing the Responsible Medical Education Situation and Innovative Views of Clinical Faculty Members of Kerman Medical Faculty in Improving Status Based on Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT Model). Developmental steps in medical education. 2013 10(4):294-85. [Persian]
27.       Boelen C, Woollard B. Social accountability and accreditation: a new frontier for educational institutions. Med Educ. 2009;43(9):887-94.
28.       Aslam F, Shakir M, Qayyum M. Why medical students are crucial to the future of research in South Asia. PLoS Med. 2005;2(11):322.
29.       Iran Rank 17th in the world for number of documents for all science in Scopus: Scimago Journal & Country Rank; 2017 [Available from: https://www.scimagojr.com.
30.       Abbaspour A. Qualitative research about public universities  accountability strategies viewpoint of higher education experts Quarterly Research on Educational Leadership and Management 2015;3:1-27. [Persian]
31.       Abbasi B, Gholipour A, Delaware A, Jafari P. A Qualitative Research on the Effect of Commercialization Approach on Traditional University Values. Science and Technology Policy. 2009;2(2):76-63. [Persian]
32.       Hosseini SA. The necessity of creating third-generation universities in the country: Young Journalists Club; 2018 [Available from: https://www.yjc.ir/fa/news/6547765. [Persian]
33.       Subedi SB. Emerging  trends of research on transfer of learning  International  Education  J. 2004;5(4):599-1.
34.       Malone K, Supri S. A critical time for medical education: the perils of competence-based reform of the curriculum. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2012;17(2):241–6.
35.       (CIOMS) CfIOoMS. International Ethical Guidelines for Epidemiological Studies Geneva, Switzerland: Council for International Organizations of Medical Sciences; 2009 [Available from: http://www.cioms.ch.