حرکت به سوی نسل سوم دانشگاههای علوم پزشکی، راهبردی برای اقتصاد دانش بنیان

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

گروه مدیریت آموزشی / دانشکده مدیریت / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

چکیده

زمینهوهدف: کارآفرینی به طور قابل توجهی در دهه گذشته رشد چشمگیری داشته و راه های جدیدی برای اقتصاد نوظهور نشان داده شده است. با این توسعه، آموزش کارآفرینی ضروری شده است. جامعه به دنبال یک راهنما برای ایجاد فرصت های جدید کسب و کار است و به نوآوری به روشهای مختلف کمک می کند.
روش بررسی: در این پژوهش که از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است، به منظور درک مفاهیم دانشگاه نسل سوم، کارآفرینی، اقتصاد دانش بنیان، به پیشینه موضوع به صورت مطالعه کتابخانه ای و اسنادی پرداخته شده است. جهت تشریح تأثیر دانشگاه بر اقتصاد و ساختارهای لازم برای حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم، سوابق موجود از طریق جستجو در سایتهای معتبر اینترنتی و مطالعه جدیدترین مقالات و مستندات مرتبط بررسی شده است.
نتیجه گیری: نقش مأموریت سوم دانشگاهها به بستر ساختاری و ملی بستگی دارد. اگر دانشگاه بخواهد ایده های کارآفرینی را ارتقا بخشد، شناسایی موانع سازمانی ضروری است. آنها نیازمند به وجود انبوهی از مدل های کارآفرینی به عنوان الگو برای اجرای کارآفرینی هستند. مهم است که انتظارات صنعت، دولت و دانشگاه و نقش آنها درک شود. هیچ روش منحصر به فرد و بهترین مسیر جهت کمک به توسعه اقتصادی وجود ندارد و رویکردهای مطلوب به شرایط وابسته است. نسخه اصلاح شده مدل سه گانه از دانشگاه - صنعت - دولت می تواند عملکرد دانشگاه ها در اقتصاد را بهبود بخشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toward the third generation of medical universities, a strategy for knowledge-based economics

نویسندگان [English]

 • Habibeh Abbasi
 • Babak Nasiri
 • Reza Sourani Yancheshmeh
 • Maryam Mosleh
Department of Management / Faculty of Management / Islamic Azad University of Tehran - West Branch
چکیده [English]

Background and Objective: The entrepreneurship grows up significantly in the last decade, showing new ways to emergent economies. With that development has become the necessity of entrepreneur education. The society look for one guidance to build new opportunities of business or some help to innovate in some way.
Analysis Method: Inthis paper which is organized by analytic and descriptive approach, in order to understand the concepts of the Third Generation University, entrepreneurship, the knowledge-based economy, literature of the subject, has been reviewed by documentary study. To illustrate the impact of the university on the economy and the essential structures toward the third-generation universities, existing records have been reviewed through search on authoritative online sites and the study of the latest articles and related documents.
Results: The third-mission of universities depends on its national and institutional context. If university wish to promote the entrepreneurial ideal, then identification of institutional barriers is a necessity. They require the existence of a mass of entrepreneurial models as a pattern to performance. It is important to understand the expectations of industry, government and university and their role. There is no unique and best way to contribute to economic development, rather optimal approaches are contextually dependent. A refined version of the triple-helix model of university– industry–government could improve the performance of universities in economies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Third-generation university
 • Entrepreneurship
 • Knowledge-based Economic
 1.  

  1. Ali Azimi N, Barkhordari S. Knowledge-based economy and society in Arab countries and experience for Iran. Journal of Rahyaft, V 27, N66, Summer 2017: 1-12. (Persian)
  2. Salami R, Mirzayee H, Safardoust A. Towards The Knowledge Based Economics by Investigating the Internal Relationship Between the Dimensions of Input and Output of the Global Indicator of Innovation. Technology Development Quarterly, Thirteenth, No. 51, Summer 2013: 16-25. (Persian)
  3. Maximova O, Belyaev V, Laukart-Gorbacheva O, Nagmatullina L, Hamzina G. Russian Education in the Context of the Third Generation Universities' Discourse: Employers' Evaluation. International Journal of Environmental and Science Education. 2016;11(16): 9101-9112.
  4. Davey T, Hannon P, Penaluna A. "Entrepreneurship education and the role of universities in entrepreneurship: Introduction to the special issue." (2016): 171-182.
  5. Turkaman T, Norouzi A.The Investigation of entrepreneurial university indicators status Based on the model of Gibb 2012 in The University of Tehran. Journal of Rahyaft: Volume 27, Number 65, Spring 2017: 131-147 (Persian)
  6. Ivascu L, Cirjaliu B, Draghici A. Business model for the university-industry collaboration in open innovation. Procedia Economics and Finance. 2016; 39:674-8.
  7. Garcia DH, Leles AD, Romano RR. Program Entrepreneurship and Innovation: Education as the Core of Innovation. In Advances in The Human Side of Service Engineering 2017 :235-244. Springer, Cham.
  8. Habibi Rezaei M, Siyah Mansouri Y. "The realization of third-generation universities through the development of university development centers (incubators); Journal of Science, Third year, No. 1, January 2012: 43-49. (Persian)
  9. Khayyatiyan M S, Tabatabaeian S H, Amiri M, Eliasi M. Content Analysis of Knowledge-Based Firms Characteristics. ORMR. 2015; 5 (2) :21-47. (Persian)
  10. Kapetaniou C, Lee SH. A framework for assessing the performance of universities: The case of Cyprus. Technological Forecasting and Social Change. 2017 Oct 1; 123:169-80.
  11. Zeiya B, Tajpour M. Designing and explaining a comprehensive university professional model in the Science and Technology Park in Tehran University. Journal of Executive Management; 7th year; N 14; 2016: 73-90. (Persian)
  12. Philpott K, Dooley L, O'Reilly C, Lupton G. The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions. Technovation. 2011 Apr 1;31(4):161-70.
  13. Sha'bani A. Unemployment of Academic Graduates and Migration of Brains. Journal of Science, Seventh, No. 1, 2017: 6-15. (Persian)
  14. Talebi K, Davari A, Dehghan Najmabadi A. Identifying the Influence of Intellectual Capital on Identifying Entrepreneurial opportunities in Knowledge Based Companies; Journal of Management Studies (Improvement and Evolution). 23rd year, No. 71; 2013:19-48 (Persian)
  15. Pazhouhesh Jahromi A, Pourkarimi J. The analysis of the forces operating on the University of Entrepreneurship and the transfer of university technology; Interdisciplinary approach. Journal of Technology Growth: Volume 11, Issue 41. Winter 2014: 14 - 20 (Persian)
  16. Zahtabi M; Pour Ezzat A A , Gholipour R, Razavi S M, Hasanzadeh A. Evaluation of the role of academic structure on the development of entrepreneurial university model. First National Quality Assessment Conference in Academic Systems; Tehran, Sharif University, Article Number - QAUS1171; May 2014:1-16. (Persian)
  17. Nandir Khanlu S. Commercialization of Science in Iran: Critical Considerations. Journal of Rahyaft, V 26, I 64, 2017: 33-44. (Persian)