تدوین شاخصهای رصد عملکرد گروههای آموزشی علوم پایه برای تهیه داشبورد عملکردی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 مرکز تحقیقات کیست هیداتید، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: جایگاه آموزش عالی در فرایند توسعه کشورها بسی رفیع و مورد توجه ملت ها و دولت ها بوده و هست. در بین دوره های مختلف آموزش عالی، تحصیلات تکمیلی وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص در عرصه آموزش، پژوهش و خدمات را بر عهده دارد. در سالهای اخیر، رشد کمی تحصیلات تکمیلی در ایران روندی روزافزون داشته و اکنون بعد کیفی آن مورد توجه سیاستگزاران و تصمیم گیران نظام آموزش عالی است. هدف پژوهش حاضربررسی وضعیت فرایندها و برون دادهای گروه های آموزشی واجد دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد.
روش بررسی:  تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده است و با استفاده از چک لیست انجام شده است. جامعه آماری تحقیق گروه های آموزشی علوم پایه دارای دوره تحصیلات تکمیلی  در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده اند. داده های حاصله با استفاده از سنجه های پراکندگی مرکزی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.
یافته ها: امتیاز کسب شده داشبورد آموزشی تعدادی از گروههای آموزشی مورد بررسی در این مطالعه نشان می دهد که با لحاظ کردن نمره ماکزیمم 72 داشبورد، 39.1 % گروه ها بیش از 50% امتیاز داشبورد را کسب نموده اند. بیشترین امتیاز کسب شده به ترتیب مربوط به گروه های آمار و اپیدمیولوژی (63.88%) ، انگل شناسی (62.5% ) و علوم اعصاب (62.5 %) می باشد.
نتیجه گیری: داشبورد از جمله ابزارهای  مدیریتی نوین می باشد که با  امکان آنالیز و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد، تصمیم گیری را برای دستیابی به اهداف میسر می سازد. ارائه تصویر صحیح از سیستم، شناسایی نقاط ضعف و قوت، تشخیص مسیر استراتژی های اخذ شده و دستیابی به دید کلی از عملکرد زیر مجموعه باعث افزایش توانمندی در تصمیم گیری آگاهانه خواهد داشت و قدرت نظارت بر عملکرد را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing performance indicators in basic science departments to provide a post graduate performance dashboard at Kerman University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Batool Tirgari 1
  • Majid Fasihiharandi 2
  • AliAkbar Haghdoost 3
  • fariba Sharififar 4
1 Associate Prof, Nursing Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 Prof, Research Center for Hydatid Disease in Iran, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
3 Prof, Modeling in Health Research Center, Institute for Futures Studies in Health Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
4 Prof., Department of pharmacognosy, Faculty of Pharmacy, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
چکیده [English]


Background and objective: The place of higher education in the process of development of countries has been very high and it is highly appreciated by nations and governments. Between different higher education courses, Postgraduate education is responsible for training a human resource specialist in the field of education, research and services. There has been a growing trend in the quantitative growth of postgraduate education in Iran and now its qualitative aspect is of interest to policy-makers and decision makers of higher education. The purpose of this study is to investigate the status of processes and outcomes of educational departments with postgraduate courses at Kerman University of Medical Sciences
Methods and Materials: The study employed a descriptive design and was conducted by checklist. The statistical population of the study was the basic science education departments with postgraduate education (Master of Science and PhD degrees) in Kerman University of Medical Sciences. The data have been analyzed using central dispersion measures.
Results: Score obtained from educational dashboard for a number of educational departments shows taking into account the maximum score of 72 dashboards, 39.1% groups have got more than 50% dashboard score. The highest score is belonging to Biostatistics and Epidemiology (63.88%), Parasitology (62.5%) and Neuroscience (62.5%) departments respectively.
 Conclusion: The dashboard is one of the new management tools. It makes it possible to analyze key performance indicators, and allows decision making to achieve the goals. It provides the correct image of the system, Identify weaknesses and strengths, diagnosis of the path of the strategies, achieving an overview of function of subgroups performance. It will increase the ability to make informed decisions and increase the power of monitoring performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher education
  • Postgraduate studies
  • Dashboard
1. Shahrezaei SR. The State of Higher Education Evaluation in the Country and the Formulation of Conceptual Framework. IRPHE. 2011; 16 (2):41-60. [Persian]
3. Fasihi Harandy T, Soltani Arabshahi SK. A survey of input and process of clinical education in Iran University of Medical Sciences. Payesh. 2003; 2 (2): 127-132. [Persian]
4. Sobhaninezhad M, Afshar A. Explaining the Quality and Quality Components of the Higher Education Systemand Understanding Challenges and Some Innovative Strategies. Knowledge of Islamic Studies at the University. 2008; 12(4): 65-82. [Persian]
5. Ghoorchian N, Shahrakipoor H. Study of the World's Higher Education Assessment Systems to Propose an Appropriate Assessment Model for Iran's Higher Education Assessment Aystem. Journal of future studies management. 2010; 21(85): 1-19. [Persian]
6. Nikkhah M, Sharif M, Nasr AR. Talebi H. A feasibility study of using evaluation indicators of higher education in evaluation of the post-graduate curriculum, based on the CIPP-model. Biennial Journal of Management and Planning in Educational Systems. 2012; 4 (7): 100-132. [Persian]
 7.Shayan S, Mohammadzadeh Z, Entezari M H, Falahati M. Designing the internal evaluation indicators of educational planning in postgraduate program (input, process, outcome domains) in public health faculty. Isfahan. Iranian Journal of Medical Education. 2011; 10 (5): 994-1005. [Persian]
 8. Regulations of the 29 Articles and 13 Note at the 29th Meeting of the Supreme Council of the Cultural Revolution dated 11/4/75.  [Persian]