تدوین شاخصهای رصد عملکرد گروههای آموزشی علوم پایه برای تهیه داشبورد عملکردی تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات پرستاری، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 مرکز تحقیقات کیست هیداتید، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

زمینه و هدف: جایگاه آموزش عالی در فرایند توسعه کشورها بسی رفیع و مورد توجه ملت ها و دولت ها بوده و هست. در بین دوره های مختلف آموزش عالی، تحصیلات تکمیلی وظیفه تربیت نیروی انسانی متخصص در عرصه آموزش، پژوهش و خدمات را بر عهده دارد. در سالهای اخیر، رشد کمی تحصیلات تکمیلی در ایران روندی روزافزون داشته و اکنون بعد کیفی آن مورد توجه سیاستگزاران و تصمیم گیران نظام آموزش عالی است. هدف پژوهش حاضربررسی وضعیت فرایندها و برون دادهای گروه های آموزشی واجد دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد.
روش بررسی:  تحقیق حاضر از نوع توصیفی بوده است و با استفاده از چک لیست انجام شده است. جامعه آماری تحقیق گروه های آموزشی علوم پایه دارای دوره تحصیلات تکمیلی  در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده اند. داده های حاصله با استفاده از سنجه های پراکندگی مرکزی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.
یافته ها: امتیاز کسب شده داشبورد آموزشی تعدادی از گروههای آموزشی مورد بررسی در این مطالعه نشان می دهد که با لحاظ کردن نمره ماکزیمم 72 داشبورد، 39.1 % گروه ها بیش از 50% امتیاز داشبورد را کسب نموده اند. بیشترین امتیاز کسب شده به ترتیب مربوط به گروه های آمار و اپیدمیولوژی (63.88%) ، انگل شناسی (62.5% ) و علوم اعصاب (62.5 %) می باشد.
نتیجه گیری: داشبورد از جمله ابزارهای  مدیریتی نوین می باشد که با  امکان آنالیز و تحلیل شاخص های کلیدی عملکرد، تصمیم گیری را برای دستیابی به اهداف میسر می سازد. ارائه تصویر صحیح از سیستم، شناسایی نقاط ضعف و قوت، تشخیص مسیر استراتژی های اخذ شده و دستیابی به دید کلی از عملکرد زیر مجموعه باعث افزایش توانمندی در تصمیم گیری آگاهانه خواهد داشت و قدرت نظارت بر عملکرد را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها


1. Shahrezaei SR. The State of Higher Education Evaluation in the Country and the Formulation of Conceptual Framework. IRPHE. 2011; 16 (2):41-60. [Persian]
3. Fasihi Harandy T, Soltani Arabshahi SK. A survey of input and process of clinical education in Iran University of Medical Sciences. Payesh. 2003; 2 (2): 127-132. [Persian]
4. Sobhaninezhad M, Afshar A. Explaining the Quality and Quality Components of the Higher Education Systemand Understanding Challenges and Some Innovative Strategies. Knowledge of Islamic Studies at the University. 2008; 12(4): 65-82. [Persian]
5. Ghoorchian N, Shahrakipoor H. Study of the World's Higher Education Assessment Systems to Propose an Appropriate Assessment Model for Iran's Higher Education Assessment Aystem. Journal of future studies management. 2010; 21(85): 1-19. [Persian]
6. Nikkhah M, Sharif M, Nasr AR. Talebi H. A feasibility study of using evaluation indicators of higher education in evaluation of the post-graduate curriculum, based on the CIPP-model. Biennial Journal of Management and Planning in Educational Systems. 2012; 4 (7): 100-132. [Persian]
 7.Shayan S, Mohammadzadeh Z, Entezari M H, Falahati M. Designing the internal evaluation indicators of educational planning in postgraduate program (input, process, outcome domains) in public health faculty. Isfahan. Iranian Journal of Medical Education. 2011; 10 (5): 994-1005. [Persian]
 8. Regulations of the 29 Articles and 13 Note at the 29th Meeting of the Supreme Council of the Cultural Revolution dated 11/4/75.  [Persian]