ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس ویژگی های دانشگاه کارآفرین

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان،کرمان،ایران

2 گروه مدیریت، سیاستگذاری و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

زمینه و هدف: متاسفانه در کشور ما، در حالت خوشبینانه دانشگاه ها در نسل دوم یعنی دانشگاه های پژوهش محور قرار دارند و فعالیت چندانی در راستای تبدیل شدن به نسل سوم دانشگاه ها یعنی دانشگاه های کارآفرین ندارند. در زمان کنونی با در نظر گرفتن این که شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دچار تغییر شده است، در دانشگاه ها به سیستمی احتیاج هست که به آموزش و ترویج خلاقیت و روحیه ی کارآفرینی و نوآوری به دانشجویان مستعد و همچنین اعضای هیئت علمی بپردازد.
روش بررسی: پژوهش حاضر در دو مرحله انجام پذیرفت. در مرحله اول با استفاده از بررسی متون علمی، ویژگی های دانشگاه کارآفرین شناسایی و سپس چک لیستی معتبر تهیه و در مرحله دوم این چک لیست در دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بررسی و بوسیله آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: بر طبق این پژوهش و اطلاعات بدست آمده در حیطه های بروکراسی اداری،وضعیت فارغ التحصیلان، میزان توانمندی افراد، وضعیت آموزش و پژوهش رشته های تحصیلی و همچنین ارتباط با صنعت و شرکت های دانش بنیان باید تلاش بیشتری انجام شود.
نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که دانشگاه علوم پزشکی کرمان با توجه به محتوای چک لیست طراحی شده، بحث کارآفرینی را مورد توجه قرار داده و حرکت به سوی دانشگاه نسل سوم را آغاز کرده است، هر چند این اقدامات کافی نیستند اما نشانه ی شروع این فرآیند می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Kerman university of medical sciences entrepreneurship based on characteristics of entrepreneurial universities

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Amir Esmaeili 1
  • Seyyed Hossein Saberi 1
  • farshid barkhordari 2
1 Associate Prof, Department of Management, Policy and Health Economics, Faculty of Management and Medical Information, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
2 MSc Student , Department of Management, Policy and Health Economics, Faculty of Management and Medical Information, kerman University of Medical Sciences
چکیده [English]

Background and Objectives: Unfortunately, in our country, in the optimistic state of universities in the second generation, there are research-based universities and they have little activity in becoming the third generation of universities, that is, universities of entrepreneurship. At the current time, considering that the economic, cultural, social and political conditions have changed, there is a system in universities that needs to educate and promote the creativity and spirit of entrepreneurship and innovation to talented students as well as faculty members. .
Materials and Methods: This study was carried out in two stages. In the first stage, using the review of scientific literature, the characteristics of the entrepreneurial university were identified and then a valid checklist was prepared and in the second stage of the checklist in Kerman University of Medical Sciences, the data were analyzed and analyzed by descriptive statistics.
Findings: According to this research, the information obtained in the areas of administrative bureaucracy, the status of graduates, the level of people's ability, the status of education and research in the field of study, as well as the relationship with industry and knowledge-based companies should be more effort.
Conclusion: The findings show that the Kerman University of Medical Sciences, considering the content of the checklist designed, has focused on entrepreneurship and has begun moving to a third-generation university, although these are not enough, but the sign Start this process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial University
  • Third Generation University
  • University of Medical Sciences
1. Salehiomran I, Ebrahimi Gh, Hossein Zadeh M. The study of the factors and motives for the emergence and expansion of universities and non-governmental higher education nonprofit institutions in Iran. Social Studies in Iran. 2011; 4(3): 54-70.  [Persian]
2. Entezari Y. The emergence of entrepreneurial universities and the development of the interaction of science and industry. Journal of Science and Technology. 2004 ; 8(8): 67-81. [Persian]
3. Behzadi N, Razavi M, Hosseini R. Designing Conceptual Model of Entrepreneurial University with Organizational Entrepreneurship Approach. Entrepreneurship Development .2014; 7(4): 697-713. [Persian]
4. Samad Aghaei J. Entrepreneur organizations. 1nd ed. Tehran: Public Administration Training Center, 1999. [Persian]
5. Taghipour A, Hasanmoradi N. The proper pattern of creating an entrepreneurial university. Economic and Management Research.2006; 18(2): 31-40. [Persian]
6. Qanaati S, Kerdnaeech A, Yazdani H. The Study of the Status of Entrepreneurial Organizational Culture in Tehran University. Entrepreneurship Development.2010; 3(10): 115-133. [Persian]
7. Barati A, Turani S, Zahiri M. Designing the structure of entrepreneurship centers at the medical universities of the country. Health Management. 2006; 9(23): 41-50. [Persian]
8. Zahiri M, Turani S. A model for setting up entrepreneurship centers at medical universities. Research and Planning in Higher Education.2008; 14(1) :1-18. [Persian]
9. Arasteh H. Entrepreneurship and Higher Education Principles and Barriers. Rahyaft. 2003; 29(13): 4-14. [Persian]
10. Pourabbasi A, Haghdoost A, Fasihi Harandi M, Dehghani M, Halavati I, Akbari H, et al. Monitoring and Evaluation of Packages for Reform and Innovation in Medical Education; Methodology and preliminary results. Teb & Tazkiye.2018;27(1): 1-8. [Persian]
11. Pourabbasi A, Haghdoost A, Akbari H, Kheiry Z, Dehnavieh R, Noorihekmat S, et al. Packages for reform and innovation in medical education in Islamic Republic of Iran; a conceptual framework. Teb & Tazkiye.2017; 26(1): 45-50. [Persian]
12. Education deputy of health and medical education, Evolution and Innovations Packages in Medical Education. Available from: http://www.Dme.behdasht.gov.ir   last accessed December 5, 2018
13. Kheiry Z, Akbari H, Naghvai Alhosseini S, pourabbasi A. Using Media in Implementation of packages for reform and innovation in medical education; Practical experience. Teb & Tazkiye. 2017; 26(1): 51-58. [Persian]
14. Kerdnaeech A, Moghimi M, Yazdani H. Investigating the Relationship between the Elements of Organizational Structure and Culture Entrepreneurship at Tehran University. Governmental Management. 2009; 1(3): 119-134. [Persian]
15. Mansourian F, Fateh rad M. Entrepreneurial University's macroeconomic analysis in the framework of the three-branch model and Studying the success factors of this university. Rahyaft. 2013; 23(54): 35-44. [Persian]
16. Sharifzadeh F, Razavi M, Zahedi Sh, Najari R. Designing and explaining the model of effective factors on academic entrepreneurship. Entrepreneurship Development. 2009; 2(6): 11-38. [Persian]
17. Alvani M, Kohan hoosh nejad R, Safari S, Khodamoradi S. Identify and Prioritize Organizational Factors affecting Implementation of Corporate Entrepreneurship Dimensions with explain role of institutionalizing entrepreneurship. Management Studies, Improvement and Transformation. 2013; 23(70): 1-24. [Persian]
18. Noruzi Kh, Bagheri M, Mohammadi H. Extracting Dimensions and Networking Structural Components of the University of Entrepreneurs An Interdisciplinary Approach. Management in Islamic University.2014 ; 3(2): 155-172. [Persian]
19. Moghaddasi J, Keykavusi arani M, Keykavusi arani L. Factors Affecting the Entrepreneurship of Medical Universities in Iran's Higher Education System. Health Management. 2015 ; 6(4): 49-59. [Persian]
20. Gibb A. The Entrepreneurial Concept: 20 Key Questions. The Entrepreneurial University: From Concept to Action (eds P. Coyle, A. Gibb, G. Haskins). London: NCEE and UUK. 2013; 10-17.
21. Hosseini Lorgani M, Mirarab R, Rezaei S. Entrepreneurship Education in a New millennium, Infrastructure for Graduates of Higher Education. Research and Planning Section in Higher. 2008 ; 14(4):119-137. [Persian]
22. Gibb A. Exploring the Synergistic Potential in Entrepreneurial University Development. Towards the Building of a Strategic Framework. Innovation & Entrepreneurship.2012; 3(1): 1-21.
 
23. Glenna LL, Lacy WB, Welsh R , Biscotti D. University administrators agricultural biotechnology and academic capitalism defining the public good to promote university–industry relationships. Sociological Quarterly .2007; 48(1): 141–163.