طراحی و استقرار سیستم ملی اعتباربخشی و ارزشیابی مراکز آموزش مجازی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، دانشکده مجازی، قطب علمی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و معاون زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تهران، ایران

2 گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، دانشکده مجازی، قطب علمی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و مدیر کارگروه LMS-MOOCs کشوری دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تهران، ایران

3 کارشناس دانشکده مجازی، قطب علمی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر توسعه و تقویت آموزش مجازی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و لزوم برنامه‌ریزی و هدایت دانشکده‌ها و مراکز آموزش مجازی در این دانشگاه‌ها، سیستم ملی اعتباربخشی و ارزشیابی مراکز آموزش مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور طراحی و مستقر شد.
روش کار: در این طرح برای ارزشیابی مراکز آموزش مجازی از رویکرد ارزشیابی مبتنی بر نظر خبرگان و الگوی اعتباربخشی استفاده شد. ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای وضعیت و ساختار سیستم‌های اعتباربخشی در یادگیری الکترونیکی در جهان بررسی شد. سپس کمیته‌ای تخصصی متشکل از صاحب‌نظران و متخصصان یادگیری الکترونیکی تشکیل شده و پیش‌نویس استانداردهای اعتباربخشی طراحی شدند. استانداردهای نهایی با استفاده از تکنیک دلفی با نظرات صاحب نظران کشور نهایی گردید. در مرحله بعد ساختار و روند اجرایی اعتباربخشی طراحی شده و در مراجع مربوطه مصوب شد. دستورالعمل‌های اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی نیز تدوین شده و برنامه عملیاتی برای اجرای آن تهیه و ارائه گردید.
نتایج: آیین نامه چگونگی اجرا و ساختار اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی و مجموعه استانداردهای اعتباربخشی در نشست 258 شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در بهمن ماه 1395به تصویب رسید. مجموعه استانداردها شامل چهار حیطه حاکمیتی (5 استاندارد)، زیرساخت (6 استاندارد)، فرآیندهای آموزشی (5 استاندارد) و مشاوره و حمایت (3 استاندارد) می‌باشد.
نتیجه‌گیری: هم اکنون از این مجموعه استاندارد برای ارزشیابی مراکز آموزش مجازی کشور استفاده می‌شود و دانشگاه‌ها از آنها به عنوان یک راهنما برای توسعه کمی و کیفی بهره می‌برند.

کلیدواژه‌ها


1. Mirzadeh A, Tavakoli S, Yazdani K, Taj M. Accreditation: A Way to Quality Assurance and Improvement. Iranian Journal of Medical Education. 2004; 4 (2) :105-116
2. Yousefy A, Changiz T, Yamani N, Ehsanpour S, Hassan Zahrai R. Developing a Holistic Accreditation System for Medical Universities of Iran. Iranian Journal of Medical Education. 2012; 11 (9) :1191-1201
3. Karaferye F. An Introduction to Program Accreditation in Foreign Language Schools in Turkey. European Journal of Multidisciplinary Studies. 2017 4(4):62-6.
4. Hakkak M, Hozni S A, Shahsiah N, Akhlaghi T. Design of Hospital Accreditation Model: A Qualitative Study. Manage Strat Health Syst. 2017; 2 (3) :201-214
5. Namaki A, Gholi Mesgarha S. A review of the concept of accreditation and quality assessment in higher education. Journal of Research in Management and Accounting. 2017;2:109-19. [Persian]
6. Hashemi H, Pour Amin zadeh S. Validation and internal evaluation model for evaluation and quality assurance In the academic system. Fifth Conference "Quality Evaluation in the Academic System"; School of Engineering, University of Tehran: School of Engineering, University of Tehran; 2011. [Persian]
7. Fitzpatrick J, Sanders J, Worthen B. Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines 4th Edition, Kindle Edition. USA: Pearson; 2017.
8. UCSF Center for the Health Professions, the Taskforce on Health Care Workforce Regulation. Task Force on Accreditation of Health Professions Education: Working Papers. San Francisco: University of California at San Francisco; 1998.
9. Ministry of Health and Medical Education SotCoMA. High Council of e-Learning. Rules and Regulation; 2018 [cited 2018. DES 25. Available from: http://vums.ac.ir/Default.aspx?PageID=46
10. Rock AJ, Coventry WL, Morgan MI. Loi NM. Teaching Research Methods and Statistics in eLearning Environments: Pedagogy, Practical Examples, and Possible Futures. Front. Psychol. 2016:7:339.