بررسی میزان آگاهی اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور از سیاستهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی و ارزیابی نقاط قوت و ضعف این سیاستها از نگاه ایشان

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 سایر، مرکز ایده پروری و نوآوری پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران،

2 سایر، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران،

3 دانشیار، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی به عنوان سیاست اصلی حوزه آموزش علوم پزشکی کشور از سال 1394 اجرا شده است. اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان ذینفعان اصلی این سیاست شناسایی و اطلاع رسانی لازم از طرق مختلف در خصوص این بسته ها به ایشان صورت گرفته است. مطالعه حاضر به منظور بررسی میزان اطلاع و بازخوردگیری از این ذینفعان صورت گرفته است.
این مطالعه در سه مرحله نمونه گیری از بین جامعه آماری مطالعه، گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل اطلاعات انجام شد.
بیش از 63 درصد از اعضای هیات علمی از اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی اطلاع داشتند و عمده اطلاعات خود را از نشست های دانشگاهی کسب نموده بودند. بسته حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم برای شرکت کنندگان جالب تر بوده و باتوجه به کدگذاری اطلاعات کیفی، 34 گروه نقطه قوت و 53 گروه تقطه ضعف در محتوا و شیوه اجرای بسته ها ذکر گردیده است.
بحث و نتیجه گیری: در مناطق آمایشی مختلف، تفاوتهای زیادی در میزان آگاهی اعضای هیأت علمی درخصوص بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی دیده شده و در کل علیرغم اینکه فعالیتهای ترویجی در زمینه برنامه تحول و نوآوری در آموزش، تا کنون نیز دستاوردهای مثبتی را به همراه داشته است، ولیکن نیازمند تقویت و برنامه ریزی دقیقتر و عملی تر، از طریق روش های موثرتر مانند مشارکت اعضای هیات علمی در نشست های دانشگاهی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of the Faculty Members’ knowledge about the Reform and Innovation Policies in the Medical Education and their viewpoints about the Strengths and Weaknesses of these Policies

نویسندگان [English]

 • Zahra Kheiry 1
 • Manzar Amirkhani 2
 • Solmaz Sadat Naghvai Alhosseini 1
 • hamid akbari 3
 • Ata Pourabbasi 4
1 PhD Candidate in Public Administration, Public Decision and Policy Making, Innovation Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 PhD Candidate in Counseling, Psychology, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran
3 Associate Professor of Pharmaceutics, Pharmacy Faculty of Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Assistant Prof., Endocrinology and Metabolism Research Center, Endocrinology and Metabolism Clinical Sciences Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

The packages for reform and innovation in medical education have been implemented as the main policies of Iran’s medical education since 2015. The faculty members of medical universities have identified as the main stakeholders of this policies. This study was conducted to survey the stakeholder’s information.
This study was conducted in three steps including Sampling from faculty members of the medical universities of Iran, by cluster sampling method, Data collection through telephone inquiry and Analysis of information in two categories of quantitative and qualitative information.
More than 63% of the faculty members were aware of the implementation of the packages for reform and innovation in medical education, and the university meeting was the main way to get this information. The policies for move to third-generation universities is more interesting for the participants than other reform and innovation policy packages. Educational dynamics and related issues are the most prevalent among Strengths mentioned by participants, as well as the lack of notification processes are the main point of weaknesses mentioned in implementing the packages of reform and innovation in Medical education.
There are significant differences in faculty members' knowledge about the packages for reform and innovation in medical education in different spatial areas of Iran. Totally, although the notification activities about reform and innovation plan in medical education was effective, but it needs to be strengthened and planned more accurately and more efficiently, through more effective methods such as the holding academic meetings for staffs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • education
 • medical sciences
 • faculty member
 • reform
 • innovation
 1. Abbasi A, Motazedian, Rasul, Mirzaei, Mohamad Ghasem. Review the barriers  of public policy implementation in government agencies. Human Resouces Management Researches 2016;6 (2).
 2.  LAURENCE J. O’TOOLE J. THE THEORY–PRACTICE ISSUE IN POLICY IMPLEMENTATION RESEARCH. Public Administration. 2004;82 (2).
 3.  Bryson JM. WHAT TO DO WHEN STAKEHOLDERS MATTER, Stakeholder Identification and Analysis Techniques. Public Management Review 2004;6(1).
 4.  Pourabbasi A HR, Rajabi F, Heidarzadeh A, Aghai meibodi H R, Ghomian Z, et al. comprehensive health higher education plan, a model for plicy making in health higher educaion in ministry of health in Iran. Iranian Journal of Medical Education. 2015;15.
 5. Larijani B, et al. Medical education on the path of transformation and innovation. 1, editor. Tehran: Tehran University of Medical Sciences 2017.
 6. Zahra Kheiry AH, Ata Pourabbasi, Hasan Givarian. Designing An Intersectoral Collaboration Model for Implementing Spatial Planning policy of Medical Higher Education in Iran, Study Protocol teb va tazkiye. 2018;27(2).
 7. Ata pourabbasi A, Hamid Akbari , Zahra Kheiry , Reza Dehnavieh , Somayyeh Noorihekmat , Seyyed Hamed Rahimi , Bagher Larijan. Packages for reform and innovation in medical education in Islamic Republic of Iran; a conceptual framework. teb va tazkiye 2017;26 (1).
 8. Peter Maassen BS. The knowledge triangle, European higher education policy logics and policy implications. Higher Education. 2011;61.
 9. Larijani B. Global Evidence and National Experiences for Reform and Innovation of Medical Education. 2018.
 10. Alvani M, Sharifzadeh, Fattah Public Policy Process 14, editor. Tehran: Allame Tabatabaei University 2015.
 11. Zahra Kheiry HA, Solmaz Sadat Naghvai Alhosseini, Ata pourabbasi. Using Media in Implementation of packages for reform and innovation in medical education; Practical experience. teb va tazkiye. 2017;26 (1).