تجربه چهل ساله نظام آموزش عالی سلامت جمهوری اسلامی ایران در توسعه انجمن های علمی علوم پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استاد، گروه ارولوژی، مرکز تحقیقات سلامت مردان و بهداشت باروری، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایرا ن

2 کارشناس بیولوژی،دانشگاه شهید بهشتی،رئیس گروه برنامه ریزی قطب ها و انجمن های علمی کشور، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران،ایران

3 کارشناس مامایی دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تهران، کارشناس دبیرخانه کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،تهران، ایران

4 استادیار، اپیدمیولوژی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

5 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده

انجمن های علمی به عنوان «بنیان های جامعه مدنی» همانند پلی رابط تخصصی بین دولت و مردم به شمار می آیند. استفاده از ظرفیت نهادهای غیر رسمی مردمی و انجمن ها ، یکی از بارزترین ویژگی اغلب جوامع پیشرفته امروزی می باشد که در این میان انجمن های علمی جایگاه منحصربفردی دارد زیرا از یک سو  بر نارسائی های دیگر نهادهای غیر علمی مشابه فائق می آیند و از طرفی دیگر نقاط ضعف موجود را تجمیع و با هم افزائی موارد، به تقویت کاستی ها می پردازد. از مهمترین اهداف و وظایف انجمن ها ایجاد ارتباط علمی، فنی ،تحقیقاتی ، آموزشی و ایجاد بستری مناسب برای شناخت، تشویق، هدایت و تبادل نظر بین محققان و اندیشمندان و متخصصانی که به طریقی با علوم گوناگون سر و کار دارند، می باشد.
از جمله انجمن های علمی فعال موجود در دنیا و ایران، انجمن های عرصه علوم پزشکی و نظام سلامت است که عمده فعالیت آنها تحقق اهداف و برنامه های این حوزه می باشد و  برای انجام این مهم با سازمان های مختلفی چون وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی، مؤسسات‌آموزشی ، پژوهشی و دانشگاهها به همکاری پرداخته و آنها را در برنامه‌ریزی امورآموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی، ‌ارزیابی و بازنگری برنامه‌های درسی، ارائه خدمات علمی و پژوهشی حمایت می نمایند. در همین راستا انجمن های پزشکی در ایران تا کنون نقش بسزائی در ارتقای نظام سلامت کشور ایفا نموده اند. مقاله حاضر مروری بر تجربه چهل ساله نظام آموزش عالی سلامت جمهوری اسلامی ایران در توسعه انجمنهای علمی علوم پزشکی ایران است.

کلیدواژه‌ها


 1.  

  1. Ghadimi A.The structure and function of Iranian scientific associations. Rahyaft Journal 2005; 32: 12-21. [Persian]
  2. Charles G. Sociology of Merton. Allameh Tabataba'i University Press, 1999.
  3. Hangstrom W. The Scientific Community: Southem Issinois University Press; 1956.
  4. Collins r. The sociology of philosophies: A Global Theory Of  Intellectal Change. Harvard University Pre. 1998.
  5. Sturdy S, Cooter R. Science, scientific management, and the transformation of medicine in Britain c. 1870-1950. History of science; an annual review of literature, research and teaching. 1998;36(114):421-66.
  6. Damari B, Vosough Moghaddam A, Rahbari Bonab M, Movaghari R. A model for effective management of professional scientific associations of medical sciences. 2013; 11 (3): 317-25. [Persian]
  7. Momtazmaneh N. Movaghari R. Jabari M. Iranian medical group scientific association’s database, 1th Edition, Asr-e- Gooyesh: Iran, 2010 [Persian]
  8. How to establish scientific communities at the Ministry of Health and Medical Education. 2019, Available at:  http://ms.farhangoelm.ir/legislation-Bank. Last access on 23 Feb 2019.
  9. Guideline of Establishment Medical Science Associations. 2019, Available at: [http://www.malayeru.ac.ir/Portal/File/ShowFile.aspx?ID=edffcf47-8b73-48ed-b4b8-f87bbb4b4dd1]. Last access on 23 Feb 2019.

   

  1. Commision of Medical Scientific Associations, 2019, Available at: [http://iman.behdasht.gov.ir/], Last access on 23 Feb 2019.
  2. Pourabbasi A, Akbari H, Akhvan AA, et al. Analysis of Iran's National Medical Education Evolution and Innovation Plan using the Michelle and Scott's model of policymaking. J Adv Med Educ Prof. 2019;7(1):20-26.
  3. Pourabbasi A, Haghdoost AA, Akbari H, Kheiry Z, Dehnavieh R, Noorihekmat S et al. Packages for reform and innovation in medical education in Islamic Republic of Iran; a conceptual framework. Teb va Tazkie.2017, 26(1):45-50. [Persian]
  4. Soltani Khalifeh H, Faghihi A, Vaezi R. Scientific societies and scientific decision-making system of the country. Journal of Management Sciences of Iran:. 2012; 6 (24): 89-111. [Persian]
  5. Arasteh H. Philosophy of Scientific Associations. Rahyaft Journal. 2005 (32): 22-7. [Persian]
  6. Kazazi A. The role of the scientific community in the development and promotion of science: Research on the performance of Iran's Scientific Association. Journal of Management Sciences 2007; 1 (1): 103-32. [Persian]