بررسی وضعیت واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 96-95 با توجه به آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 پزشک عمومی، دبیرخانه آمایش سرزمینی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران

2 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دبیرخانه آمایش سرزمینی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناس ارشد، دبیر خانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران.

4 پزشک عمومی، دبیر خانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران.

5 متخصص کودکان از دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران

6 کارشناس ارشد، دبیرخانه آمایش سرزمینی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران.

7 دانشجوی کارشناسی ارشد، دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بمنظور ارتقای بهره وری،  توزیع عادلانه منابع،  استفاده از مزیتهای منطقه ای، تمرکززدایی و جلوگیری از تجمیع امکانات،  و همچنین توسعه هدفمند آموزش عالی سلامت در مناطق مختلف کشور،  استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته،  طرح آمایش سرزمین آموزش عالی سلامت بر اساس مطالعات انجام شده در وزارت بهداشت تنظیم و به شورای عالی انقلاب فرهنگی در1394 ارائه و پس از تصویب به وزارت بهداشت جهت اجراء ابلاغ گردید و سپس مقرر شد از سال 1395 دانشکده ها و واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مستقر درهر کلان منطقه با دبیر خانه مربوطه ملحق و هماهنگ شود ، انتظار میرود اثرات و نتایج عملکردی مثبت و کارا را بوجود آورد.
روش بررسی: بررسی مقالات و متون مختلف از طریق جستجوی پایگاههای اینترنتی و ژورنالهای معتبر و گزارشهای مربوط به وضعیت موجود علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  با توجه به فرمهای تکمیل شده (خود اظهاری) دانشگاه.
یافته ها: بزرگترینبیمارستانهای در حال احداث و ملکی،  بیشترین تعداد رشته های علوم پزشکی و دانشجوی شاغل به تحصیل و تعداد هیئت علمی و مقالات در کلان منطقه 10 ، بیشترین تعداد شهرهای دارای واحد آموزشی درکلان منطقه 1 ، کوچکترین بیمارستان ملکی، کمترین تعداد دانشجوی شاغل به تحصیل در مقطع  کارشناسی ار شد درکلان منطقه1 ،کمترین تعداد رشته های علوم پزشکی، کمترین دانشجوی شاغل به تحصیل و کمترین  تعداد هیئت علمی قراردادی و رسمی و پیمانی   درکلان منطقه 3 می باشد.
نتیجه گیری: ایجاد بستر مناسب جهت اجرای برنامه های هماهنگ بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، ضرورت برنامه ریزی و عملیاتی نمودن آمایش سرزمینی در راستای بومی گزینی،  محیطی سازی،  عدالت محوری، سازماندهی مجدد برنامه ها و فرآیندها  و به روز رسانی آنها اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of the circumstances of medical sciences units of Islamic Azad University in the academic year of 1395-96 based on Territorial Planning of Higher Education

نویسندگان [English]

 • asghar jahandideh 1
 • gebraeil nasl saraji 2
 • zahra kazemi 3
 • morteza jabbarzadeh 4
 • Elham ghadrdoost nakhchi 4
 • zahra abdoli 5
 • Zahra Riahi Poor 6
 • marzieh jomeei 7
1 MD, Secretariat of spatial planning, Deputy of Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.
2 Professor of health in Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 MSc Student, Council for Extension of Medical Sciences Universities, Deputy of Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
4 MD. The Council for Extension of Medical Sciences Universities, Deputy of Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.
5 Pediatrician, Graduated of Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 MSc, secretariat of spatial planning Deputy of Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.
7 MSc Student, Secretariat of technical and Dentistry Training Council, Deputy of Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: To improve efficiency, equitable distribution of resources , the use of regional potentialities, decentralization  and preventing accumulation of opportunities, as well as purposeful development of the health higher education in different parts of the country, and learning from the developed countries’ experiences, the draft of Planning Health Higher Education According to Territorial Provisions (spatial Planning ), drawn up based on the studies conducted by the Ministry of Health, was submitted to the Supreme Council of the Cultural. Then it was decided that all the departments and units of the Islamic Azad University of Medical Sciences in each Macro-District should cooperate with the relevant secretariats from 1395. it is expected that it will bring positive and effectiveness and performance results.
Methods: Reviewing various articles and texts by searching websites, prestigious journals, and reports about the current status of the Islamic Azad University Medical Sciences according to the forms self-declared by university.
Result: The largest hospitals under construction and property; and number of fields in medical sciences; the highest number of the existing student; and  number of faculty members and  number published articles in the macro-district 10; the highest number of cities with educational facilities in the macro-district 1; the lowest numbers of fields of study in the medical sciences, existing students and proposed students admission capacities; the lowest number of faculty members working on individual contractions or those officially or contractually employed in the macro-district 3.
Conclusion: developing proper infrastructure for carrying out coordinated plans of the progress and innovation packages in medical education, the need for planning and operating out PHHEATP as a means of local development; regional development; promoting justice; reorganizing and updating plans and procedures, while applying methods، seems inevitable.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • Decentralization
 • Mission Accomplishment
 • Convergence
 • Synergy
 • efficiency
 • Islamic Azad University
 1. Samari, E; Garaee Nejad, Gh.  View of Conceptual Status of Higher Education in Territorial Planning: Guidance for University Development. Quarterly Journal of Iranian Higher Education Institution, Fifth Year, No. 3, Summer 2013. (Persian)
 2. Homer C, Dewitz J, Fry J, Coan M, Hossain N, Larson C, Herold N, McKerrow A, VanDriel JN, Wickham J. Completion of the 2001 national land cover database for the counterminous United States. Photogrammetric engineering and remote sensing. 2007 Apr 1; 73(4):337.
 3. Sadeghi Z., Mohtashami R., Miri A., Sadeghi S. Creativity in higher education a basic step to stable development. Educ Strategy Med Sci. 2010; 3 (1) :9-10 (Persian)
 4. Malekzadeh, R; Abedi, Gh; Rezai, M S; Yazdani, P. The Process of Establishment of Territorial Agenda and Development and Inonovation in Medical Education in Iran.2017; V 7: 49-63 (Persian)
 5. Khanifar, h. The concept of land preparation and its usages in Iran. Town and Country Planning. 2010; 2 (2) :5-26. (Persian)
 6. Mehri, A, SalmanMahini, A. A review of land-use planning models. Man and environment; 2017; 15 (1): 71-92. (Persian)
 7. Kapetaniou C, Lee SH. A framework for assessing the performance of universities: The case of Cyprus. Technological Forecasting and Social Change. 2017 Oct 1; 123:169-80.
 8. http://www.sccr.ir