بررسی وضعیت واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی 96-95 با توجه به آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 پزشک عمومی، دبیرخانه آمایش سرزمینی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران

2 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دبیرخانه آمایش سرزمینی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناس ارشد، دبیر خانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران.

4 پزشک عمومی، دبیر خانه شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران.

5 متخصص کودکان از دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران

6 کارشناس ارشد، دبیرخانه آمایش سرزمینی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران.

7 دانشجوی کارشناسی ارشد، دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: بمنظور ارتقای بهره وری،  توزیع عادلانه منابع،  استفاده از مزیتهای منطقه ای، تمرکززدایی و جلوگیری از تجمیع امکانات،  و همچنین توسعه هدفمند آموزش عالی سلامت در مناطق مختلف کشور،  استفاده از تجربیات کشورهای توسعه یافته،  طرح آمایش سرزمین آموزش عالی سلامت بر اساس مطالعات انجام شده در وزارت بهداشت تنظیم و به شورای عالی انقلاب فرهنگی در1394 ارائه و پس از تصویب به وزارت بهداشت جهت اجراء ابلاغ گردید و سپس مقرر شد از سال 1395 دانشکده ها و واحدهای علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مستقر درهر کلان منطقه با دبیر خانه مربوطه ملحق و هماهنگ شود ، انتظار میرود اثرات و نتایج عملکردی مثبت و کارا را بوجود آورد.
روش بررسی: بررسی مقالات و متون مختلف از طریق جستجوی پایگاههای اینترنتی و ژورنالهای معتبر و گزارشهای مربوط به وضعیت موجود علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  با توجه به فرمهای تکمیل شده (خود اظهاری) دانشگاه.
یافته ها: بزرگترینبیمارستانهای در حال احداث و ملکی،  بیشترین تعداد رشته های علوم پزشکی و دانشجوی شاغل به تحصیل و تعداد هیئت علمی و مقالات در کلان منطقه 10 ، بیشترین تعداد شهرهای دارای واحد آموزشی درکلان منطقه 1 ، کوچکترین بیمارستان ملکی، کمترین تعداد دانشجوی شاغل به تحصیل در مقطع  کارشناسی ار شد درکلان منطقه1 ،کمترین تعداد رشته های علوم پزشکی، کمترین دانشجوی شاغل به تحصیل و کمترین  تعداد هیئت علمی قراردادی و رسمی و پیمانی   درکلان منطقه 3 می باشد.
نتیجه گیری: ایجاد بستر مناسب جهت اجرای برنامه های هماهنگ بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، ضرورت برنامه ریزی و عملیاتی نمودن آمایش سرزمینی در راستای بومی گزینی،  محیطی سازی،  عدالت محوری، سازماندهی مجدد برنامه ها و فرآیندها  و به روز رسانی آنها اجتناب ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها


  1. Samari, E; Garaee Nejad, Gh.  View of Conceptual Status of Higher Education in Territorial Planning: Guidance for University Development. Quarterly Journal of Iranian Higher Education Institution, Fifth Year, No. 3, Summer 2013. (Persian)
  2. Homer C, Dewitz J, Fry J, Coan M, Hossain N, Larson C, Herold N, McKerrow A, VanDriel JN, Wickham J. Completion of the 2001 national land cover database for the counterminous United States. Photogrammetric engineering and remote sensing. 2007 Apr 1; 73(4):337.
  3. Sadeghi Z., Mohtashami R., Miri A., Sadeghi S. Creativity in higher education a basic step to stable development. Educ Strategy Med Sci. 2010; 3 (1) :9-10 (Persian)
  4. Malekzadeh, R; Abedi, Gh; Rezai, M S; Yazdani, P. The Process of Establishment of Territorial Agenda and Development and Inonovation in Medical Education in Iran.2017; V 7: 49-63 (Persian)
  5. Khanifar, h. The concept of land preparation and its usages in Iran. Town and Country Planning. 2010; 2 (2) :5-26. (Persian)
  6. Mehri, A, SalmanMahini, A. A review of land-use planning models. Man and environment; 2017; 15 (1): 71-92. (Persian)
  7. Kapetaniou C, Lee SH. A framework for assessing the performance of universities: The case of Cyprus. Technological Forecasting and Social Change. 2017 Oct 1; 123:169-80.
  8. http://www.sccr.ir