طراحی و اجرای مصاحبه ساختارمند آزمون ورودی دوره دکتری تخصصی (Ph.D.) در دانشگاههای علوم پزشکی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران

2 دانشیار، گروه آموزش پزشکی، دانشکده مدیریت و آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناس، دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران

4 استادیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: در راستای دستیابی به اهداف بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی، از جمله ارتقای نظام ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی، تمرکز زدایی و گسترش عدالت در نظام آموزش عالی حوزه سلامت، تغییر روند برگزاری مرحله دوم آزمون ورودی دوره های دکتری تخصصی و برگزاری آن در دانشگاههای علوم پزشکی توسط دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی مورد توجه قرار گرفت.
روش انجام: به منظور تعیین چارچوب برای اجرای مرحله دوم آزمون دکتری (مصاحبه)، نظرات اساتید آموزش پزشکی و دست اندرکاران و مجریان برگزاری آزمون ها در دانشگاههای علوم پزشکی طی جلساتی با استفاده از تکنیک پانل متخصصین اخذ و جمع بندی گردید. در مرحله بعد آزمون ﺳﺎﺧﺘﺎرﻣﻨﺪ به روش MMI طراحی و توانمندسازی اعضای تیم های مصاحبه گروه های آموزشی برای انجام مصاحبه های ساختارمند انجام گردید. سپس اقدامات ضروری قبل از مصاحبه از جمله تهیه پورتال درج سوابق آموزشی و پژوهشی داوطلبان، تهیه چک لیستهای مصاحبه و همچنین جلسات هماهنگی پایش و کنترل عملیات اجرایی صورت گرفت.
یافته ها و نتیجه گیری: جهت اجرای مرحله دوم آزمون دوره دکتری، پس از تعیین محل مصاحبه و همچنین تنظیم تقویم برگزاری، جهت پذیرش دانشجو به تعداد 953 نفر در 63 رشته، تعداد 3868 نفر داوطلب واجد شرایط که حدنصاب لازم را در مرحله اول آزمون کسب نموده بودند برای انجام مصاحبه به 24 دانشگاه در 10 منطقه آمایشی معرفی گردیدند. مصاحبه با مشارکت حدود 1800 نفر از اساتید دانشگاههای مناطق آمایشی، مصاحبه ساختارمند توسط دانشگاهها برگزار گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and implementation of a structured interview of Ph.D. entrance exam in medical sciences universities

نویسندگان [English]

  • Habibeh Abbasi 1
  • Soleiman Ahmadi 2
  • Shahla Baratpour 3
  • Fatemeh Karimpour 3
  • Shahla Khosravi 4
1 Ph.D. Student, Secretariat of the Council for Education of Health and Basic Medical Sciences, Deputy of Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.
2 Associate Professor. Department of medical education, Faculty of Management and Medical Education Science, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,
3 BSc, Secretariat of the Council for Education of Health and Basic Medical Sciences, Deputy of Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor, Department of social medicine, Faculty of medicine, Tehran University of Medical, Tehran Iran,
چکیده [English]

Abstract

Background and Aim: In order to achieve the goals of the packages of reform and innovation in the medical science education, including the promotion of the system of evaluation and medical examinations, decentralization and fair implementation in the health education system, changing the process of holding the second stage of the entrance exam of Ph.D in medical universities was considered by the Secretariat of the Council for Education of Health and Basic Medical Sciences.
Materials and Methods: In order to determine the framework for the implementation of the second phase of the Ph.D entrance exam (interview), the views of medical education faculty members and practitioners and responsible for holding examiners in the medical sciences universities were gathered during the sessions using panel experts' techniques. In the next stage, a structured test was designed by MMI method, interview team members were empowered. Then necessary activities were taken, including the creation of a portal for uploading volunteers' educational and research documents, the preparation of interview checklist as well as monitoring coordination sessions between executive universities.
Findings and Conclusions: After determining the location of the interview and setting the time of performance, in order to admit of 953 students in 63 fields of study (174 educational groups), 3868 eligible candidates were introduced to universities for the interview. Interviews were held at 24 universities. To hold a structured interview 1800 professors participated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Structured Interview
  • MMI
(1)   Safari, S; Safari, I; Sarmadi, M; Farajollah, Mehran. “The investigation of Strategic Planning Models of Universities (A Case Study: Iran's Higher Education); Journal of Educational Strategies in Medical; Year 10, Issue 5; (2017): 397- 406 (Persian)
(2)   Ghorbani, F; Montazer, G A. " Designing a system to identify main factors doctoral applicants' selection by using Variable Precision Rough Set Theory "; Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education; Volume 21, Issue 3, (2015):97- 120 (Persian) 
(3)   Zareei, R, Orangi, A. An Investigation into Admission Criteria in Iranian Universities from the perspective of Experts. Journal of New Approach in Educational Management, Islamic Azad University, Marvdasht Unit, Third Year, No. 4, Winter, (2012): 213-199 (Persian)
(4)   Jamali, E; Baghi Yazdel, R. "The challenge of selecting indigenous peoples to test higher education in Iran”. Quarterly Journal of Higher Education, Vol. 8, No. 2, (2016):1- 30 (Persian)
(5)   Singer D, McLaughlin JE, Cox WC. The multiple mini-interviews as an admission tool for a PharmD program satellite campus. American journal of pharmaceutical education. 2016 Sep 25;80(7):121.
(6)   Azizi, N; Mohammadi, M F. "A study of the applicants’ viewpoints regarding the doctoral admission interviews"; Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education; Volume 21, Issue 4, (2016):51- 69 (Persian)
(7)   Faraji Dehsorkhi H, Arasteh H, Navehabrahim A, Abdolahi B. Identifying doctoral admissions criteria: a qualitative study: Qualitative Study"; Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education; Volume 21; Number 4;(2016): 71- 97 (Persian)
(8)   Ahmadi S, Jouybari L, Sanagou A. Title: Using Multiple Mini Interviews (MMI) In The Competency Assessment of Candidates for The Ph.D. Entrance Examination. Iranian Journal of Medical Education. 2016; 16 :263-264 (Persian)
(9)van der Spuy I, Busch A, Bidonde J. Interviewers' experiences with two multiple mini-interview scoring methods used for admission to a master of physical therapy programme. Physiotherapy Canada. 2016; 68(2):179-85.
(10)Pourabbasi, A., Akbari, H., Akhvan, A. A., Haghdoost, A. A., Kheiry, Z., Dehnavieh, R., Rahimi, H., Noori Hekmat, S., Larijani, B. Analysis of Iran's National Medical Education Evolution and Innovation Plan using the Michelle and Scott's model of policymaking. Journal of advances in medical education & professionalism, 2019; 7(1), 20-26.