مطالعه تطبیقی وضعیت دانشگاههای علوم پزشکی طبق نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز 2018 و 2019

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 پزشک عمومی، کارشناس دبیرخانه آمایش سرزمینی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای ، دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران

3 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دبیرخانه آمایش سرزمینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

4 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.

5 متخصص کودکان از دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران.

6 کارشناس سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

چکیده

 زمینه و هدف: یک چشم انداز دراز مدت برای ایجاد دانشگاه های سطح جهانی و اجرای آن ضروری است. در محیط رقابتی کنونی، دانشگاهها باید به سطح بالایی از عملکرد دست یابند، که منجر به تولید محصولات نوآورانه و برآورده کردن نیازهای جامعه شود. برای اینکه بتوانیم استراتژی و برنامه درستی جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم باید عملکرد دانشگاهها را ارزیابی کنیم. در این خصوص رتبه بندی می تواند مفید واقع شود.
روش بررسی: در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است، به منظور تعیین وضعیت دانشگاهها، سوابق موجود از طریق جستجو در سایتهای معتبر اینترنتی و مطالعه جدیدترین مقالات و مستندات مرتبط بررسی شده است. سپس از آمارتوصیفی برای تطبیق و مقایسه دانشگاه برتر جهانی طبق رتبه بندی تایمز 2018 و 2019 استفاده شده است.
یافته ها: طبق رتبه بندی 2018 تایمز  18 دانشگاه و 2019 تعداد 29 دانشگاه از ایران جز دانشگاههای برتر بوده اند. دانشگاه نوشیروانی بابل، رتبه اول ملی را به خود اختصاص داده است. از نظر آموزش، دانشگاه علوم پزشکی تهران، از نظر پژوهش، دانشگاههای امیرکبیر و صنعتی شریف، از نظر استناد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از نظر درآمد صنعتی، دانشگاه شریف و از نظر وجهه جهانی دانشگاههای فردوسی مشهد و دانشگاه تهران دارای رتبه اول ملی می باشند. از نظر شاخص نسبت دانشجو به استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از نظر درصد دانشجویان بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه اول ملی قرار دارند.
نتیجه گیری: ارزیابی هدفمند و ساختاریافته عملکرد دانشگاهها از اجزای لازم برای بقای سیستم آموزشی کشور و دانشگاههاست. لذا برای تعیین مسیر ، شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین مزیت رقابتی بین دانشگاههای کشور و جهان، رتبه بندی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of the status of Iran’s medical universities according to Times Higher Education World University Rankings 2018 & 2019

نویسندگان [English]

 • asghar jahandideh 1
 • Habibeh Abbasi 2
 • gebraeil nasl saraji 3
 • Esmaeil Idani 4
 • Zahra Riahi Poor 5
 • Zahra Abbasi 6
1 MD, Expert of Secretariat of spatial planning, Deputy of Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.
2 Expert of Secretariat of the Council for Education of Health and Basic Medical Sciences, Deputy of Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.
3 Professor of Tehran University of Medical, Secretary of spatial planning, Deputy of Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Shahid Beheshti University of Medical,Secretariat of the Council for Graduate Medical Education Tehran Iran.
5 Pediatrician, Graduated of Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
6 Expert of Islamic Azad University (Central organization), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and Objective: A long-term vision is essential for create world-class universities and implementation. In the current competitive environment, universities must achieve a high level of performance, leading to the production of innovative products and rewarding society demands. In order to have a proper strategy and plan for economic and social development, we should evaluate the performance of the universities.
Methods: In this research, analytical and descriptive methods have been used. In order to determine the status of universities, the existing records are reviewed through search of valid internet sites and the study of the latest articles and related documents. Then, according to the 2018 and 2019 ranking of the Times, descriptive statistics for comparing the world's top universities in Iran have used.
Result: According to the 2018 ranking of the Times, 18 universities and 29 university of Iran According to the 2019 ranking of the Times were among top world universities. Babol Noshirvani University of Technology has ranked first in national. In terms of teaching (education), Tehran University of Medical Sciences, in terms of research, University of Amirkabir and Sharif University of Technology Iran, in terms of the citation, Babol Noshirvani University of Technology, in terms of industrial income, Sharif University, and in terms of international outlook of Ferdowsi Universities of Mashhad and Tehran University were ranked first in the national. In terms of the ratio of of students - professor, Mashhad University of Medical Sciences, in terms of the percentage of international students, Tehran University of Medical Sciences, were located in the first place.
Conclusion: Purposeful and structured assessment of the performance of universities is one of the components necessary for the survival of universities and the educational system of the country. Therefore, ranking is essential to determine the path, identify the strengths and weaknesses, as well as the competitive advantage between the universities of the country and the world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ranking
 • Performance Evaluation
 • University
 • Development
 • Times Higher Education World University Rankings
 1. Jafari, M, Nouri, S, Talebi, D. Prioritizing ICT indicators to evaluate the performance and ranking of universities and higher education institutions in the country. Journal of Perspective of Public Administration, No. 10, Summer 2012, pp. 115-129 (Persian)
 2. Arasteh H R, Fazeli Masouleh S. Rankings and features of the world's top universities. Journal of Iranian Engineering Education. Thirteenth, No. 52, Winter 2011, pp. 101-87 (Persian)
 3. Dill DD. Convergence and diversity: The role and influence of university rankings. InKeynote Address presented at the Consortium of Higher Education Researchers (CHER) 19th Annual Research Conference 2006 Sep 9 (Vol. 9).
 4. Haghdoost AA, Shoghi Shafagh Aria F, Momtazmanesh N, Changiz T, Mohammadi A, Khazaeli P, Dehghani M R, Hamzeh B, Alizadeh M, Mohammadi N, Mansourian M R, Noorian A, Ahmadi S, Kabir A, Vahidshahi K. Educational Ranking of Medical Universities: Designing Rating Indicators. journal of TebVaTazkyeh, Spring 2010, No. 76, pp. 65-72 (Persian)
 5. Zare Benadkuki, M R; Vahdat Zad, M A; Oliya, M S; Lotfi, M M. Studying University Ranking Systems: A Critical Approach.  Journal of Iranian Engineering Education, Year 17, No. 65, Spring 2015, p. 95-131 (Persian)
 6. Salmi J. The challenge of establishing world class universities. The World Bank; 2009 Feb 10.
 7. Arasteh, H R; Amiri, L. The Role of Universities in Sustainable Development Education; Journal of Vol-Cultivation. Second Year, No. 2, June 2012; pp. 29-36. (Persian)
 8. Mousaee, M; Ahmadzadeh, M. Educational development and Sustainable Development; Yas Strategic Quarterly; No. 18, Summer 2009; p 209-223. (Persian)
 9. Marginson S. Public/private in higher education: a synthesis of economic and political approaches, Studies in Higher Education, 2018 Vol. 43, No. 2, 322–337.
 10. Dehghani, M J. 18 universities from the Islamic Republic of Iran ranked as the Top Ranking Asian Times. Portal of Ministry of Science, Research and Technology (https://www.msrt.ir/fa/news). 7 Feb 2018 | 15:25 Code: 37390.
 11. Times Higher Education World University Rankings in the site: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
 12. Rasuli B. Nemay-e 2018, Iran in Science, Technology, and Innovation Global Indices. Supreme Council for Science, Research, and Technology, (SCSRT). 2018. (Persian)
 13. Dehghani, M J. The position of world universities in the 2019 rankings. Tabnak Portal (https://www.tabnak.ir/fa/news). Release Date27 September 2018; 10: 26. News Code: 837610
 14. Chaman Ara, A; Shah Mohammadi, N; Educational Planning and Curriculum; Educational Technology Development Monthly; No. 5, February 2012; Period Twenty-Eighth; pp. 36-40. (Persian)
 15. Kapetaniou C, Lee SH. A framework for assessing the performance of universities: The case of Cyprus. Technological Forecasting and Social Change. 2017 Oct 1; 123:169-80.