مطالعه تطبیقی وضعیت دانشگاههای علوم پزشکی طبق نظام رتبه بندی آموزش عالی تایمز 2018 و 2019

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 پزشک عمومی، کارشناس دبیرخانه آمایش سرزمینی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکترای ، دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. تهران، ایران

3 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دبیرخانه آمایش سرزمینی، معاون آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

4 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی، معاونت آموزشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران.

5 متخصص کودکان از دانشگاه علوم پزشکی ایران. تهران، ایران.

6 کارشناس سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

چکیده

 زمینه و هدف: یک چشم انداز دراز مدت برای ایجاد دانشگاه های سطح جهانی و اجرای آن ضروری است. در محیط رقابتی کنونی، دانشگاهها باید به سطح بالایی از عملکرد دست یابند، که منجر به تولید محصولات نوآورانه و برآورده کردن نیازهای جامعه شود. برای اینکه بتوانیم استراتژی و برنامه درستی جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی داشته باشیم باید عملکرد دانشگاهها را ارزیابی کنیم. در این خصوص رتبه بندی می تواند مفید واقع شود.
روش بررسی: در این پژوهش از روش تحلیلی و توصیفی استفاده شده است، به منظور تعیین وضعیت دانشگاهها، سوابق موجود از طریق جستجو در سایتهای معتبر اینترنتی و مطالعه جدیدترین مقالات و مستندات مرتبط بررسی شده است. سپس از آمارتوصیفی برای تطبیق و مقایسه دانشگاه برتر جهانی طبق رتبه بندی تایمز 2018 و 2019 استفاده شده است.
یافته ها: طبق رتبه بندی 2018 تایمز  18 دانشگاه و 2019 تعداد 29 دانشگاه از ایران جز دانشگاههای برتر بوده اند. دانشگاه نوشیروانی بابل، رتبه اول ملی را به خود اختصاص داده است. از نظر آموزش، دانشگاه علوم پزشکی تهران، از نظر پژوهش، دانشگاههای امیرکبیر و صنعتی شریف، از نظر استناد، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از نظر درآمد صنعتی، دانشگاه شریف و از نظر وجهه جهانی دانشگاههای فردوسی مشهد و دانشگاه تهران دارای رتبه اول ملی می باشند. از نظر شاخص نسبت دانشجو به استاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از نظر درصد دانشجویان بین المللی دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه اول ملی قرار دارند.
نتیجه گیری: ارزیابی هدفمند و ساختاریافته عملکرد دانشگاهها از اجزای لازم برای بقای سیستم آموزشی کشور و دانشگاههاست. لذا برای تعیین مسیر ، شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین مزیت رقابتی بین دانشگاههای کشور و جهان، رتبه بندی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


 1. Jafari, M, Nouri, S, Talebi, D. Prioritizing ICT indicators to evaluate the performance and ranking of universities and higher education institutions in the country. Journal of Perspective of Public Administration, No. 10, Summer 2012, pp. 115-129 (Persian)
 2. Arasteh H R, Fazeli Masouleh S. Rankings and features of the world's top universities. Journal of Iranian Engineering Education. Thirteenth, No. 52, Winter 2011, pp. 101-87 (Persian)
 3. Dill DD. Convergence and diversity: The role and influence of university rankings. InKeynote Address presented at the Consortium of Higher Education Researchers (CHER) 19th Annual Research Conference 2006 Sep 9 (Vol. 9).
 4. Haghdoost AA, Shoghi Shafagh Aria F, Momtazmanesh N, Changiz T, Mohammadi A, Khazaeli P, Dehghani M R, Hamzeh B, Alizadeh M, Mohammadi N, Mansourian M R, Noorian A, Ahmadi S, Kabir A, Vahidshahi K. Educational Ranking of Medical Universities: Designing Rating Indicators. journal of TebVaTazkyeh, Spring 2010, No. 76, pp. 65-72 (Persian)
 5. Zare Benadkuki, M R; Vahdat Zad, M A; Oliya, M S; Lotfi, M M. Studying University Ranking Systems: A Critical Approach.  Journal of Iranian Engineering Education, Year 17, No. 65, Spring 2015, p. 95-131 (Persian)
 6. Salmi J. The challenge of establishing world class universities. The World Bank; 2009 Feb 10.
 7. Arasteh, H R; Amiri, L. The Role of Universities in Sustainable Development Education; Journal of Vol-Cultivation. Second Year, No. 2, June 2012; pp. 29-36. (Persian)
 8. Mousaee, M; Ahmadzadeh, M. Educational development and Sustainable Development; Yas Strategic Quarterly; No. 18, Summer 2009; p 209-223. (Persian)
 9. Marginson S. Public/private in higher education: a synthesis of economic and political approaches, Studies in Higher Education, 2018 Vol. 43, No. 2, 322–337.
 10. Dehghani, M J. 18 universities from the Islamic Republic of Iran ranked as the Top Ranking Asian Times. Portal of Ministry of Science, Research and Technology (https://www.msrt.ir/fa/news). 7 Feb 2018 | 15:25 Code: 37390.
 11. Times Higher Education World University Rankings in the site: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
 12. Rasuli B. Nemay-e 2018, Iran in Science, Technology, and Innovation Global Indices. Supreme Council for Science, Research, and Technology, (SCSRT). 2018. (Persian)
 13. Dehghani, M J. The position of world universities in the 2019 rankings. Tabnak Portal (https://www.tabnak.ir/fa/news). Release Date27 September 2018; 10: 26. News Code: 837610
 14. Chaman Ara, A; Shah Mohammadi, N; Educational Planning and Curriculum; Educational Technology Development Monthly; No. 5, February 2012; Period Twenty-Eighth; pp. 36-40. (Persian)
 15. Kapetaniou C, Lee SH. A framework for assessing the performance of universities: The case of Cyprus. Technological Forecasting and Social Change. 2017 Oct 1; 123:169-80.