سیر تحولات یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: تشکیل دانشگاه علوم پزشکی مجازی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استاد، گروه توکسیکولوژی و فارما کولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی

2 دانشیار، گروه آموزش پزشکی، دانشکده آموزش پزشکی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،سرپست معاونت امور دانشگاهی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

3 استادیار، گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، دانشکده مجازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. معاون زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی

4 استاد، گروه توکسیکولوژی و فارما کولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. معاون بی نالملل دانشگاه علوم پزشکی مجازی

5 استادیار، گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، دانشکده مجازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. مدیر کارگروه طراحی MOOCs-LMS دانشگاه علوم پزشکی مجازی

6 معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مجازی

7 مشاور معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران، مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی

چکیده

مقدمه: از ابتدای هزاره سوم واژه یادگیری الکترونیکی به کار رفته و تاکنون در حال گسترش است. امروزه این واژه به طور عمده به استفاده از فناوری‌های برخط برای تقویت فرآیند یاددهی-یادگیری و کسب دانش و مهارت اطلاق می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی سیر تحولات یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و معرفی دانشگاه علوم پزشکی مجازی انجام شده است.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است که با استفاده از تحلیل اسنادی و بررسی متون شامل مجموعه مقالاتی که در زمینه یادگیری الکترونیکی در ایران منتشر شده و نیز مجموعه مصوبات شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مجازی انجام شده است.
نتایج: دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور ارتقای آموزش، پژوهش،‌ تولید و ترویج علم و گسترش مرزهای دانش در حوزه فضای مجازی و در راستای تحقق اهداف طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سال 1394 تأسیس شده است. این دانشگاه همچنین عهده‌دار کمک به توسعه آموزش مجازی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و توسعه زیرساخت‌های لازم به تمام دانشگاه‌های کشور است.
بحث و نتیجه‌گیری: دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای توسعه یادگیری الکترونیکی، تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت-های مختلف آموزشی به صورت مجازی گام‌های موثری برداشته است. به نظر می‌رسد در صورت وجود حمایت و تحقق ماموریت‌های این دانشگاه، شاهد توسعه بیش از پیشی در یادگیری الکترونیکی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور باشیم.

کلیدواژه‌ها


 
1. Gogos R. A brief history of elearning (infographic). Access from: https://www.efrontlearning.com/blog/2013/08. Retrieved: 13 Aug 2016.
2. Pitman Sir Isaac (1813–1897) by Tony D. Triggs in Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, online edition. Retrieved: 12 January 2014.
3. Cigdem H, Topcu A. Predictors of instructors’ behavioral intention to use learning management system: a Turkish vocational college example. Comput Hum Behav. 2015: 52, 22–28. doi:10.1016/j.chb.2015.05.049
4. Asuncion JV, Fichten C, Barile M. Which forms of eLearning are accessible to Canadian post secondary students with disabilities? Communiqué. 2007: 7:36.
5. Jamison JB. Educators in a Strange Land: The Experience of Traditional Educators When Immersed into the Virtual Environment of Second Life. Doctoral dissertation, ProQuest Dissertations and Theses database, 2008: UMINo. 3307549, Capella University, Minneapolis, MN.
6. Chapman B. How Long Does it take to Create learning? 2010: Available at: http://www.chapmanalliance.com/howlong
7. Moore JL, Dickson-Deane C. Galyen K. e-Learning, online learning, and distance learning environments: are they the same? Int Higher Educ. 2011: 14,129–135. doi:10.1016/j.iheduc.2010.10.001
8. Ellis R. Down with Boring E-Learning! (Interview with Dr Michael W. Allen). 2004: Available at: http://www.astd.org/LC/2004/0704_allen.htm
9. Rock AJ, Coventry WL, Morgan MI. Loi NM. Teaching Research Methods and Statistics in eLearning Environments: Pedagogy, Practical Examples, and Possible Futures. Front. Psychol. 2016:7:339. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00339
10. Stein H. A model of virtual university. Turkish Online Journal of Distance Education. 2015; 1 (2), Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tojde/issue/16946/176895
11. Pollock N, Cornford J. Theory and practice of the virtual university. : Working Through the Work of Making Work Mobil. 2002; Minerva 40(4):359-373. DOI: 10.1023/A:1020977705523
12. Taylor JC. Fifth generation distance education. e-Journal of Instructional Science and Technology. 2001;4(1):1-14.
13. Karimzadegan D, Mojtahedzadeh R, Mohammadi A. Learning in Type I Midecal Uneversites of Iran. Journal of Medical Education. 2007; 11 (1,2): 37-39
14. Zare-Bidaki M, Sadrinia S, Rajabpour-Sanati A. Learning Management Systems in Universities of Medical Sciences of Iran and Several Developed Countries. Strides in Development of Medical Education 2015;12:18-27.
15. Introduction of Virtual Faculty of Tehran University of Medical Sciences, e-Learning Center in Medical Sciences. Accessible at: http://etums.tums.ac.ir/Default.aspx?pageid=11 / Retrieved July 23, 2016.
16. Mojtahedzadeh R, Mohammadi A, Emami A. Instructional Design, Implementation, and Evaluation of an E-Learning System, an Experience in Tehran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education 2011; 11:348-59.
17. Introducing the advanced science education epoch in medical science. Accessible at: http://ceel.sums.ac.ir/index.php/en/about-us/introduction. Retrieved August 23, 2016
18. site of School of Management & Medical Education Sciences of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Accessible at: http://sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=398
19. Ministry of Health and Medical Education. Packages for the development and innovation of medical education. Issue September2015. Available at: http://dme.behdasht.gov.ir dated 1395.05.30