سیر تحولات یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: تشکیل دانشگاه علوم پزشکی مجازی

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 استاد، گروه توکسیکولوژی و فارما کولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی

2 دانشیار، گروه آموزش پزشکی، دانشکده آموزش پزشکی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،سرپست معاونت امور دانشگاهی، مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

3 استادیار، گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، دانشکده مجازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. معاون زیر ساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی

4 استاد، گروه توکسیکولوژی و فارما کولوژی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. معاون بی نالملل دانشگاه علوم پزشکی مجازی

5 استادیار، گروه یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی، دانشکده مجازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. مدیر کارگروه طراحی MOOCs-LMS دانشگاه علوم پزشکی مجازی

6 معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مجازی

7 مشاور معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران، مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مجازی

چکیده

مقدمه: از ابتدای هزاره سوم واژه یادگیری الکترونیکی به کار رفته و تاکنون در حال گسترش است. امروزه این واژه به طور عمده به استفاده از فناوری‌های برخط برای تقویت فرآیند یاددهی-یادگیری و کسب دانش و مهارت اطلاق می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی سیر تحولات یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و معرفی دانشگاه علوم پزشکی مجازی انجام شده است.
روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه موردی است که با استفاده از تحلیل اسنادی و بررسی متون شامل مجموعه مقالاتی که در زمینه یادگیری الکترونیکی در ایران منتشر شده و نیز مجموعه مصوبات شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی و شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی مجازی انجام شده است.
نتایج: دانشگاه علوم پزشکی مجازی به منظور ارتقای آموزش، پژوهش،‌ تولید و ترویج علم و گسترش مرزهای دانش در حوزه فضای مجازی و در راستای تحقق اهداف طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی در سال 1394 تأسیس شده است. این دانشگاه همچنین عهده‌دار کمک به توسعه آموزش مجازی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و توسعه زیرساخت‌های لازم به تمام دانشگاه‌های کشور است.
بحث و نتیجه‌گیری: دانشگاه علوم پزشکی مجازی برای توسعه یادگیری الکترونیکی، تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصت-های مختلف آموزشی به صورت مجازی گام‌های موثری برداشته است. به نظر می‌رسد در صورت وجود حمایت و تحقق ماموریت‌های این دانشگاه، شاهد توسعه بیش از پیشی در یادگیری الکترونیکی در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور باشیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution of e-Learning in Iran's Medical Sciences Universities: Formation of Virtual University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Seyyed Naser ostad 1
  • Soleiman Ahmady 2
  • Aeen Mohammadi 3
  • Omid Sabzevari 4
  • Rita Mojtahedzadeh 5
  • Masoud Razavizadeh 6
  • Abdol Nasser Norouzadeh 7
1 Prof, Department of Toxicology and Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Head of Virtual University of Medical Sciences.
2 Associate Professor, Department of Medical Education, Faculty of Medicine and Management, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Director of Center for Medical Education Development and Development, Virtual University of Medical Sciences.
3 Electronic Learning Group in Medical Sciences, Virtual Faculty, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Deputy of Infrastructure of Virtual University of Medical Sciences
4 Prof,Department of Toxicology and Pharmacology, Faculty of Pharmacy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. International University of Virtual University of Medical Sciences.
5 Assistant Professor, Electronic Learning Group in Medical Sciences, Virtual Faculty, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Director of the design team of MOOCs-LMS Virtual University of Medical Sciences.
6 Deputy Director of Management and Resources Development, Virtual University of Medical Sciences.
7 Deputy of Educational Advisor, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran, Consultant, Head of Virtual Mdical University
چکیده [English]

Introduction: Since the beginning of the third millennium, the word e-learning has been used and is still expanding. Today, the term refers to the use of online technologies to strengthen the teaching-learning process and gain knowledge and skills. The aim of this study was to investigate the evolution of electronic learning in Iran's medical sciences universities and the introduction of Virtual University of Medical Sciences.
Methods: The present study is a case study using a documentary analysis and review of texts including a series of articles published in the field of electronic learning in Iran, as well as a collection of approvals of the High Council for Medical Planning and the Council for the Development of Medical Sciences Universities and Virtual University of Medical Sciences.
RESULTS: Virtual University of Medical Sciences has been established in 1394 to promote the education, research, production and promotion of science and the extension of knowledge boundaries in the field of cyberspace and in pursuit of the goals of the development plan and innovation in medical education. The university is also committed to helping the development of virtual education in medical science universities and the development of necessary infrastructures for all universities in the country.
Conclusion: Virtual virtual medicine university has taken steps to develop electronic learning, realization of educational justice and creation of virtual educational opportunities. It seems that in case of the support and fulfillment of the missions of this university, we will see more development in the field of e-learning at the level of medical universities of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-Learning
  • Virtual Education
  • Virtual University of Medical Sciences
 
1. Gogos R. A brief history of elearning (infographic). Access from: https://www.efrontlearning.com/blog/2013/08. Retrieved: 13 Aug 2016.
2. Pitman Sir Isaac (1813–1897) by Tony D. Triggs in Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, online edition. Retrieved: 12 January 2014.
3. Cigdem H, Topcu A. Predictors of instructors’ behavioral intention to use learning management system: a Turkish vocational college example. Comput Hum Behav. 2015: 52, 22–28. doi:10.1016/j.chb.2015.05.049
4. Asuncion JV, Fichten C, Barile M. Which forms of eLearning are accessible to Canadian post secondary students with disabilities? Communiqué. 2007: 7:36.
5. Jamison JB. Educators in a Strange Land: The Experience of Traditional Educators When Immersed into the Virtual Environment of Second Life. Doctoral dissertation, ProQuest Dissertations and Theses database, 2008: UMINo. 3307549, Capella University, Minneapolis, MN.
6. Chapman B. How Long Does it take to Create learning? 2010: Available at: http://www.chapmanalliance.com/howlong
7. Moore JL, Dickson-Deane C. Galyen K. e-Learning, online learning, and distance learning environments: are they the same? Int Higher Educ. 2011: 14,129–135. doi:10.1016/j.iheduc.2010.10.001
8. Ellis R. Down with Boring E-Learning! (Interview with Dr Michael W. Allen). 2004: Available at: http://www.astd.org/LC/2004/0704_allen.htm
9. Rock AJ, Coventry WL, Morgan MI. Loi NM. Teaching Research Methods and Statistics in eLearning Environments: Pedagogy, Practical Examples, and Possible Futures. Front. Psychol. 2016:7:339. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00339
10. Stein H. A model of virtual university. Turkish Online Journal of Distance Education. 2015; 1 (2), Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tojde/issue/16946/176895
11. Pollock N, Cornford J. Theory and practice of the virtual university. : Working Through the Work of Making Work Mobil. 2002; Minerva 40(4):359-373. DOI: 10.1023/A:1020977705523
12. Taylor JC. Fifth generation distance education. e-Journal of Instructional Science and Technology. 2001;4(1):1-14.
13. Karimzadegan D, Mojtahedzadeh R, Mohammadi A. Learning in Type I Midecal Uneversites of Iran. Journal of Medical Education. 2007; 11 (1,2): 37-39
14. Zare-Bidaki M, Sadrinia S, Rajabpour-Sanati A. Learning Management Systems in Universities of Medical Sciences of Iran and Several Developed Countries. Strides in Development of Medical Education 2015;12:18-27.
15. Introduction of Virtual Faculty of Tehran University of Medical Sciences, e-Learning Center in Medical Sciences. Accessible at: http://etums.tums.ac.ir/Default.aspx?pageid=11 / Retrieved July 23, 2016.
16. Mojtahedzadeh R, Mohammadi A, Emami A. Instructional Design, Implementation, and Evaluation of an E-Learning System, an Experience in Tehran University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education 2011; 11:348-59.
17. Introducing the advanced science education epoch in medical science. Accessible at: http://ceel.sums.ac.ir/index.php/en/about-us/introduction. Retrieved August 23, 2016
18. site of School of Management & Medical Education Sciences of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Accessible at: http://sbmu.ac.ir/index.jsp?siteid=398
19. Ministry of Health and Medical Education. Packages for the development and innovation of medical education. Issue September2015. Available at: http://dme.behdasht.gov.ir dated 1395.05.30