مقایسه تأثیر دو نوع شیوه ارزیابی کاغذی و مبتنی بر رایانه‎ بر نتایج و عملکرد داوطلبان آزمون زبان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (MHLE)

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت ایران

2 مرکز سنجش آموزش پزشکی تهران ایران

3 مرکز سنجش آموزش پزشکی - تهران - ایران

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دو نوع روش ارزیابی کاغذی و مبتی بر رایانه بر نتایج ارزیابی فرگیران در بُعد نمره نهایی فراگیران، پرداخته است.
روش بررسی: نظر به برگزاری آزمون زبان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هر دو نوع ابزار ارزیابی در یک زمان و با سؤالات یکسان، آزمون مذکور مورد تحلیل و بررسی قرار داده ‏ایم. بدین منظور و برای کاهش خطای نمونه‏ گیری، پنج دوره از این آزمون را که هم زمان در هر دو نوع کاغذی و مبتنی بر رایانه برگزار شده است، انتخاب و شاخص‎ های روانسنجی همچون ضریب دشواری، ضریب تمیز و شاخص پایایی کودر ریچارسون، محاسبه و در بخش آمار استنباطی با استفاده از آزمون‏ های من-ویتنی، تحلیل واریانس و شاخص اندازه اثر (2η) با استفاده از نرم افزار SPSS و در سطح معنی داری، ۰.۰۵ به تحلیل، مقایسه نتایج داوطلبان پرداخته‎ایم.

یافته‌ها: نتایج نشان می‏ دهند شاخص ‎های روانسنجی آزمون‏ ها در دوره ‎های مختلف برگزاری آزمون در نوع مبتنی بر رایانه نسبت به کاغذی برتری دارد. همچنین میانگین نمرات شرکت‎کنندگان از 2.2 تا 0.54 به ترتیب در دوره ‎های 3 و 5 بین آزمون مبتنی بر رایانه و کاغذی تفاوت داشت. به جز آزمون دوره 3 نمرات سایر آزمون ‎ها، از توزیع یکسانی در نوع مبتنی بر رایانه و کاغذی پیروی می‏ کردند.
نتیجه‎ گیری: نتایج تحلیل مبین آن است که با سؤالات یکسان آزمون، در آزمون‎ های مبتنی بر رایانه در مقایسه با همتای کاغذی آن، به طور کلی نتایج بهتری را به دست آورده ‎اند و در عین حال ضریب افتراق آزمون در نوع مبتنی بر رایانه، بهتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the effect of two types of paper-based and computer-based assessment methods on the results and performance of MHLE language test candidates

نویسندگان [English]

  • Abtin Heidarzadeh 1
  • samaneh Panjeh Ali Beik 2
  • Pegah Derakhshan 3
  • Majid Navaee 3
  • Hasan Turani 3
1 Community Medicine Department Faculty of Medicine Guilan University of Medical Sciences Rasht Iran
2 National Medical Exam Center Tehran Iran
3 National Medical Exam Center - Tehran - Iran
چکیده [English]

Background and Aim: The purpose of this study was to investigate the effect of two types of paper-based and computer-based assessment methods on learners' assessment results in the final score of learners.
Materials and Methods: Considering the language test of the Ministry of Health and Medical Education, we analyzed and evaluated the test with both types of assessment tools at the same time and with the same questions. For this purpose, and to reduce sampling error, select five periods of this test, both simultaneous on paper and computer-based, and use psychometric indices such as difficulty coefficient, clean coefficient and Richardson Coder reliability index, Calculate and inferential statistics using Mann-Whitney tests, analysis of variance and effect size index (2η) using SPSS software and at the significant level of ۰۵2 we analyze, compare the results of the volunteers.

Results: The results show that the psychometric indices of the exams are better than the paper-based type in different exam periods. Also, the mean scores of participants ranged from 2.2 to 0.54 in periods 3 and 5, respectively, between the computer-based and paper-based tests. Except for period 3 tests, the scores of other tests followed the same distribution in computer-based and paper-based types.
Conclusion: The results of the analysis show that with the same test questions, in computer-based tests, compared to its paper-based counterpart, they generally achieved better results, while differentiating the coefficient of type-based tests. On the computer, it's been better.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ministry of Health Language Test
  • Computer Based
  • Paper Based
  • Validity
  • Reliability