دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 1-80 

پژوهشی (Original Research)

از "استعدادبرتر" تا "مرجع‌شدن": مفهوم‌سازی نوین دربستر حمایت‌ ‌دانشگاهی

صفحه 1-12

علی اکبر حق دوست؛ مرضیه دشتی رحمت آبادی؛ شهرام یزدانی؛ مریم حسینی ابرده؛ رضا دهنویه


ارائه مدلی به منظور ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای مدیران آموزشی دانشگاهها

صفحه 52-68

فاطمه امانی؛ افسانه زمانی مقدم؛ بابک نصیری قرقانی؛ رضا سورانی یانچشمه؛ مریم مصلح


شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاههای علوم پزشکی استان مازندران

صفحه 69-80

سمیه بیک زاده؛ رضا یوسفی سعیدآبادی؛ سعید صفاریان همدانی