بررسی و تبیین میزان موفقیت اجرای سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه آموزش پزشکی، دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

2 استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دبیرخانه آمایش سرزمینی، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

3 گروه آموزش پزشکی، دانشکده مدیریت و آموزش پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، تهران، ایران.

چکیده

آمایش سرزمینی آموزش عالی نظام سلامت، سیاستی است که وزارت بهداشتبر اساس اسناد بالادستی اتخاذ نموده و آن را رصد می کند. هدف از انجام این پژوهش تبیین میزان موفقیت اجرای سند آمایش سرزمینی آموزش عالی سلامت در کلان منطقه آمایشی کشور می باشد.
این مطالعه در سال 1397 -1398 انجام شد. این پژوهش از نوعی ترکیبی متوالی می باشد که ابتدا مرحله کمیو سپس مرحله کیفی پژوهش اجرا شد. تحلیل محتوای کیفی با استفاده از رویکرد تحلیل محتوا صورت پذیرفت.
در فاز کمی مطالعه 30 پرسشنامه تکمیل گردید. کمترین میانگین مربوط به حیطه تمرکز زدایی و جلوگیری از تجمع امکانات و بیشترین امتیاز مربوط به حیطه جلوگیری از فعالیت های تکراری است. در فاز دوم تحلیل کیفی داده ها منجر به استخراج 256 کد اولیه شد. بازبینی چندین باره و ادغام کدهای بدست آمده با یکدیگر بر مبنای مشابهت به هم در طی مراحل متعدد در نهایت 109 درون مایه را در خصوص ارزیابی وضع موجود و بیان راهکارهای عملی متمایز نمود.
در مرحله کمی مطالعه ، 30 پرسشنامه تکمیل شد. کمترین میانگین مربوط به عدم تمرکز و جلوگیری از همپوشانی و بیشترین میزان مربوط به تکرار بود. در مرحله دوم ، تجزیه و تحلیل داده های کیفی منجر به استخراج 256 کد اولیه شد. بررسی چندین بار و ادغام کدهای مبتنی بر شباهت در طی چند مرحله ، در نهایت برای ارزیابی وضعیت موجود و بیان راه حل های عملی ، 109 مضمون را از هم متمایز کرده است.
این سند برای توسعه متوازن آموزش عالی است. فرصت خوبی برای دانشگاه ها فراهم شده که از حالت روزمرگی خارج شوند . چالش هایی وجود دارد از جمله کمبود تأمین اعتبارات، تفویض اختیارات به کلان مناطق.بهتر است در حوزه آموزش عالی نگاه جمعیتی و عدالت محورانه داشت و در کنار جمعیت به مزیت های منطقه ای توجه شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Explaining the Success Rate of Implementation of Territorial planning of higher medical education

نویسندگان [English]

  • Zahra Kazemi 1
  • Jebraeil, NaslSeraji 2
  • shahram yazdani 3
1 Department of medical Education; faculty of management and medical education; university of medical science of shahid beheshti
2 Professor of Tehran University of Medical Sciences, Secretariat of planning, Deputy of Education, Ministry of Health & Medical Education, Tehran, Iran.
3 6 Professor, Department of Medical Education, School of Management & Medical Education Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Territorial planning of higher medical education is a policy adopted by the Ministry of Health and Medical Education based on upstream documents. The purpose of this study is to investigate and explain the success rate of implementation of the document of Territorial planning of higher medical education in all 10 macro regions of the country.
Materials and Methods: This article was a qualitative-quantitative study in the year 1397-98.At first stage done the quantitative phase (questionnaire) and then the qualitative phase (semi-structured interview). Qualitative content analysis was performed using the conventional content analysis approach and Nvivo software.
In the quantitative phase of the study, 30 questionnaires were completed. The lowest average was in the area of decentralization and prevention of overlap, and the highest was in the area of repetition. In the second phase, qualitative data analysis resulted in the extraction of 256 initial codes. Reviewing multiple times and merging the codes based on similarity over multiple stages ultimately distinguished 109 content for evaluating the status quo and expressing practical solutions.
This document is a decree for development. Balanced distribution and development of higher education in the country. It offers good opportunities for universities to get out of the recession and there are challenges, however, including lack of funding and delegating authority to large areas. On the other hand, in the field of higher education, it is advisable to have a population-centered and justice-oriented approach in the field of higher education, to consider the extent, boundaries, regional capabilities and advantages of the population. finally, according to their evaluation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Territorial planning document
  • higher education
  • health higher education
  • balanced development