شناسایی عوامل موثر در ارتقاء کیفیت آزمون دانشنامه تخصصی رشته های داخلی،جراحی،کودکان و زنان از دیدگاه ذینفعان (هیات های ممتحنه آزمون ،دستیاران ومدیران برگزار کننده آزمون )درسال 1397

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده مجازی ، آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی

2 استادیار گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 استاد، گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه تهران ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر در ارتقاء کیفیت آزمون دانشنامه تخصصی در رشته های داخلی،جراحی عمومی ،کودکان و زنان از دیدگاه ذینفعان درسال 1397انجام گرفت. در این رابطه نقش عوامل سازمانی ، روانی، فیزیکی و عوامل مربوط به طراحی سوال در بهبود کیفیت آزمون دانشنامه تخصصی ،مورد مطالعه قرار گرفت .همچنین شاخص های روانسنجی آزمون ،مشتمل بر ضرایب دشواری و تمیز سوال و نیز پایایی آزمون تحلیل گردید . جامعه آماری شامل اعضای هیات ممتحنه و دستیاران چهار گروه اصلی رشته های تخصصی پزشکی فوق الذکر ومدیران کشوری برگزار کننده آزمون بوده اند.روش پژوهش توصیفی تحلیلی و ابزار تحقیق در مرحله اول پرسشنامه محقق ساخته و در مرحله دوم بررسی نتایج آنالیز کمی سوالات آزمون چهار رشته اصلی بوده است .روایی پرسشنامه به صورت صوری ارزیابی گردید و اعتبار آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،برآورد گردید.داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش مشخص گردید که آزمودنی ها میزان تاثیر عوامل سازمانی ، روانی، فیزیکی و عوامل مرتبط با طراحی سوال آزمون را در بهبود کیفیت آزمون دانشنامه تخصصی بیش از حد متوسط ارزیابی می کنند. همچنین در آنالیز کمی، نتایج در چهار رشته نشان داد بیشترین درصد سوالات از نظر دشواری، درحد متوسط و از نظر قدرت تمیز، درحد مناسب هستند.همچنین مقادیر پایایی آزمون در هر چهار رشته بالای 8/. بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining and improvement the effective factors of board examination in internal medicine–General surgery-Pediatrics & gynecology(GYN)discipline from perspective of stakeholders (faculty member, residents and educational manager)

نویسندگان [English]

  • Masomeh Kazemi 1
  • Shahram Shayan 2
  • Hamid Akbari 3
1 Virtual School of Medical Education & Management of Shahid Beheshti University of Medical Sciences (SBUMS)
2 Assistant Prof., Medical Education Development Center, Isfahan University of Medical Sciences
چکیده [English]

Abstract

Background:
The quantitative growth of higher education system and consequently medical education in recent years has caused the quality of Important Components in Education, specially the exams with less consideration..
Purpose:
The purpose of this study is “the Identification of effective factors in improving the quality of medical specialty board exams from the perspective of stakeholders”
Methods:
In order to analyze this descriptive-analytical study, in the first step, three groups of stakeholders including board members, assistants and program managers were asked to give their viewpoints on the factors affecting the quality improvement of the speciality board exam in the four fields studied using a questionnaire.
Results:
Based on the results of the study, it was found that the participants rated the impact of organizational, psychological, physical and factors along with the designing of the test questions on improving the quality of the specialty board exams above the average.
Moreover in the quantitative analysis, the results in the four fields showed that the highest percentage of difficult questions were related to questions with moderate difficulty and in index of discrimination, questions have appropriate dicriminatin index. Also, the KR20 Reliability test in all four fields have been above 0.8.
Conclusion:
The results of this project emphasize more on the influential components that improve the quality of tests which include organizational, psychological , physical and factors along with designing the test questions. Moreover, the participation of all the stakeholders in the survey provides comprehensive findings which may or help improve the holding of the specialty board exam along with the preparation and design of test questions.
Keywords: improvement , board examination , stakeholders

کلیدواژه‌ها [English]

  • "improvement"
  • "board examination"
  • "stakeholders"