شناسایی عوامل موثر در ارتقاء کیفیت آزمون دانشنامه تخصصی رشته های داخلی،جراحی،کودکان و زنان از دیدگاه ذینفعان (هیات های ممتحنه آزمون ،دستیاران ومدیران برگزار کننده آزمون )درسال 1397

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشکده مجازی ، آموزش پزشکی و مدیریت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی شهید بهشتی

2 استادیار گروه آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 استاد، گروه فارماسیوتیکس، دانشکده داروسازی، دانشگاه تهران ایران

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر در ارتقاء کیفیت آزمون دانشنامه تخصصی در رشته های داخلی،جراحی عمومی ،کودکان و زنان از دیدگاه ذینفعان درسال 1397انجام گرفت. در این رابطه نقش عوامل سازمانی ، روانی، فیزیکی و عوامل مربوط به طراحی سوال در بهبود کیفیت آزمون دانشنامه تخصصی ،مورد مطالعه قرار گرفت .همچنین شاخص های روانسنجی آزمون ،مشتمل بر ضرایب دشواری و تمیز سوال و نیز پایایی آزمون تحلیل گردید . جامعه آماری شامل اعضای هیات ممتحنه و دستیاران چهار گروه اصلی رشته های تخصصی پزشکی فوق الذکر ومدیران کشوری برگزار کننده آزمون بوده اند.روش پژوهش توصیفی تحلیلی و ابزار تحقیق در مرحله اول پرسشنامه محقق ساخته و در مرحله دوم بررسی نتایج آنالیز کمی سوالات آزمون چهار رشته اصلی بوده است .روایی پرسشنامه به صورت صوری ارزیابی گردید و اعتبار آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،برآورد گردید.داده های حاصل از پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش مشخص گردید که آزمودنی ها میزان تاثیر عوامل سازمانی ، روانی، فیزیکی و عوامل مرتبط با طراحی سوال آزمون را در بهبود کیفیت آزمون دانشنامه تخصصی بیش از حد متوسط ارزیابی می کنند. همچنین در آنالیز کمی، نتایج در چهار رشته نشان داد بیشترین درصد سوالات از نظر دشواری، درحد متوسط و از نظر قدرت تمیز، درحد مناسب هستند.همچنین مقادیر پایایی آزمون در هر چهار رشته بالای 8/. بوده است.

کلیدواژه‌ها