ارائه مدلی به منظور ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای مدیران آموزشی دانشگاهها

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 1.نویسنده مسئول گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 2. گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت

3 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 گروه مدیریت آموزشی / دانشکده مدیریت / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

5 گروه ریاضی / دانشکده مدیریت / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: انسان ارزشمند ترین و بزرگترین ثروت جامعه است بنابراین آموزش او امری حیاتی است. افراد شایسته قادر به استفاده از دانش، توانایی ها، مهارت ها، قابلیت ها و ویژگی های فردی، برای دستیابی به اهداف و استانداردهای مورد نیاز نقش ها و عملکردشان و در نتیجه بهبود مستمر سازمان برای مزیت رقابتی باشند. لذا شناسایی و ارتقاء مهارت، دانش و توانایی ها و خصیصه های فردی و شایستگی های آنان برای موفقیت سازمان ضروری و اجتناب ناپذیر است. محقق در این پژوهش به دنبال ارائه مدلی برای ارتقاء صلاحیت حرفه ای مدیران آموزشی دانشگاهها می‌باشد.
روش بررسی: روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و به روش اکتشافی انجام شده است. نحوه گردآوری داده ها به روش کمی صورت گرفته است. در این پژوهش برای جمع‌آوری داده‌های مربوط به ادبیات و مبانی نظری، تدوین فرضیه‌ها و ارائه الگوی اولیه موضوع از روش‌های کتابخانه‌ای و همچنین پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، جدول توزیع فراوانی، ترسیم نمودارها و همچنین توصیف ویژگی‌های پاسخ دهندگان به پرسشنامه استفاده می‌گردد. و در تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد. جامعه آماری 150 نفر و تعداد آزمودنی ها در این تحقیق شامل 107 نفر (مرد و زن) بوده است.
یافته ها: مولفه‌ها و شاخص‌های ارتقای صلاحیتهای حرفه ای مدیران آموزشی شامل ارزش، انگیزش، تکنولوژی و فناوری، مدیریتی، دانش، مهارت‌های میان‌فردی و ویژگی‌های شخصیتی می باشد که در زمینه کاهش شکاف و جلوگیری از انحراف در تصمیم‌گیری‌ها کمک بسیار شایانی نماید.
نتیجه گیری: توجه ویژه مدیران ارشد دانشگاه جامع علمی- کاربردی به عوامل مهم مدیریتی، تکنولوژی و فناوری، ویژگی‌های شخصیتی و در نهایت مهارت‌های بین فردی، موجب می شود که بتوانند به اهداف و برنامه‌های خود در راستای ارتقاء صلاحیت حرفه‌ای مدیران آموزشی دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a model to enhance the professional competence of educational managers in all universities

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Amani 1
  • afsane zamani moghadam 2
  • babak nasiri ghareghani 3
  • Reza Sourani Yancheshmeh 4
  • Maryam Mosleh 5
1 Department of Educational Management Faculty of Management, West Tehran Branch Islamic AZAD University Tehran Iran
2 1.Department of Educational Management Faculty of Management West Tehran Branch Islamic Azad University Tehran Iran. 2.Department of Educational Management Faculty of Management and Economics science and Resarch Unit
3 Department of Educational Faculty of Management West Tehran Branch Islamic Azad University Tehtan IRAN.
4 Department of Management / Faculty of Management / Islamic Azad University of Tehran - West Branch
5 Department of Mathematics/ Faculty of Management / Islamic Azad University of Tehran - West Branch/Tehran/Iran
چکیده [English]

Human beings are the most valuable and the greatest asset of society so education is vital. Competent people are able to utilize individual knowledge, abilities, skills, abilities, and attributes to achieve the goals and standards required for their roles and performance, thereby continually improving the organization for competitive advantage. Therefore, identifying and enhancing their individual skills, knowledge, abilities and attributes and their competencies for the success of the organization is inevitable. The researcher in this study seeks to present a model for enhancing the professional competence of educational managers at universities.
Materials and Methods: The method of this research is applied and exploratory. The method of data collection is quantitative. In this study, library methods as well as researcher-made questionnaires were used to collect data on literature and theoretical foundations, formulate hypotheses and present basic pattern of the subject. Descriptive statistics including frequency, percentage of frequency, frequency distribution table, graphs, and description of the characteristics of respondents to the questionnaire are used to describe the data. In inferential analysis through factor analysis, the data will be analyzed. The statistical population consisted of 150 people and 107 of them answered the questionnaire.
Results: The components and indicators of professional competencies promotion of educational managers include value, motivation, technology and management, knowledge, interpersonal skills and personality traits that can be very helpful in reducing gap and preventing deviation in decision making.
Conclusion: The special attention of senior managers of universities to important management, technology and technology factors, personality traits, and finally interpersonal skills, enables them to achieve their goals and programs in order to enhance the professional competence of educational managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Qualification Promotion
  • Educational Managers
  • Professional Qualifications