شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاههای علوم پزشکی استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزش عالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی،ساری، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی ابعاد آینده نگری در دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی انجام شد.
روش بررسی: در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی، اساتید دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران به تعداد 20 نفر و در بخش کمی، مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران به تعداد 465 نفر تشکیل دادند که در بخش کیفی از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران، تعداد 210 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته آینده نگری با 56 سوال استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.
یافته ها: روایی صوری و محتوایی ابزار به تایید متخصصان رسید و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ آن ها نیز بالای 7/0 محاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که؛ آینده نگری دارای نه بعد «پاسخگویی به نیازهای جامعه، درک مفهومی، سازگاری با تغییرات، چشم‌انداز استراتژیک، تصمیم گیری، استعدادیابی پژوهشی، توانمندسازی، حمایت پژوهشی و ساختار سازمان» است. که بالاترین ضریب استاندارد (873/0) مربوط به بعد چشم انداز استراتژیک و پایین ترین ضریب استاندارد (548/0) مربوط به بعد تصمیم گیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Futurism Dimensions in Mazandaran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • somayeh beikzadeh 1
  • Reza Uosefi Saeed Abadi 2
  • Saieed Saffarian Hamedani 3
1 PhD Student in Educational Management, Educational Management, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Department of Educational Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Sari, Iran.
3 Assistant professor of Educational Management, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Background and Objective: The overall purpose of this study was to identify the dimensions of futurism in Mazandaran University of Medical Sciences. The study adopted a mixed approach (qualitative and quantitative) with an exploratory design to conduct the study.
Methods and materials: In the quantitative section, a descriptive survey method was used. The statistical population consisted of 20 persons in the qualitative and 465 in the quantitative section selected from the faculty members, managers and professors at the Mazandaran University of Medical Sciences. According to saturation law, 10 people in the qualitative section were chosen and based on Cochran formula, 210 people were selected by stratified random sampling for the quantitative section. A researcher-made questionnaire with 56 questions was used for data collection. The exploratory and confirmatory factor analysis tests were used to analyze the data.
Results: The face and content validity of the instrument was confirmed by experts and their combined reliability and Cronbach's alpha were calculated above 0.7.
Conclusion: The results showed that futurism has nine dimensions: "responding to community needs, conceptual understanding, adaptation to change, strategic vision, decision making, research talent, empowerment, research support and organizational structure". The highest standard coefficient (0.873) was related to the strategic vision dimension and the lowest standard coefficient (0.554) was related to the decision making dimension.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurism
  • University of Medical Sciences
  • Mazandaran