ارزشیابی کیفیت اساتید و دانشجویان گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز در بخش درونداد و فرایند بر اساس الگوی سیپCIPP

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

چکیده

زمینه و هدف: ارزشیابی نظام مند کیفیت اساتید و دانشجویان بعنوان ارکان اصلی در نظام آموزش عالی، تا حدود زیادی ضامن کیفیت و اثربخشی فرایند یاددهی و یادگیری می باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی کیفیت اساتید و دانشجویان گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی شیراز در بخش درونداد و فرایند انجام شد.
روش بررسی: نمونه آماری پژوهش شامل110 نفر از اساتید و 266 نفر از دانشجویان است. برای انتخاب نمونه در زیرجامعه های اساتید از روش سرشماری و در زیرجامعه دانشجویان از روش طبقه ای نسبی تصادفی استفاده گردید. سپس پرسشنامه های جداگانه ای برای اساتید و دانشجویان تهیه و پس از تکمیل پرسشنامه ها، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از معیارهای پیشنهادی متخصصان و اساتید و طیف قضاوت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که در بخش درونداد کیفیت عامل دانشجویان در سطح نسبتا مطلوب و کیفیت عامل اساتید در سطح مطلوب قرار دارد. در بخش فرایند نیز کیفیت فعالیت های تحصیلی دانشجویان و فعالیت های آموزشی اساتید هر دو در سطح مطلوب ارزیابی گردید.
نتیجه گیری: با توجه به یافته ها مسئوولان و برنامه ریزان دانشکده پزشکی می بایست بر اساس ارزشیابی های مدون و مستمر همواره نسبت به ارتقاء کیفیت اساتید و دانشجویان و فعالیت های آموزشی آنها اهتمام داشته تا حصول به اهداف دوره ها و رشته های تحصیلی میسر گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the quality of professors and students of Basic Sciences Educational Groups of Shiraz School of Medicine in input and process section based on CIPP model

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rastegar 1
  • Mohammad Hasan Seif 1
  • Saeed Talebi 1
  • Marzieh Tajvaran 2
1 Associate Professor, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, IRAN.
2 MSc in Educational Management, Islamic Azad University of Shiraz
چکیده [English]

Background and objective: Systematic evaluation of the quality of professors and students as key elements in higher education system, largely guarantee the quality and effectiveness of teaching and learning. Therefore the present study was conducted with aim of evaluating the quality of professors and students of Basic Sciences Educational Groups of Shiraz School of Medicine in input and process section.
Methods and Materials: The study sample consisted of 110 professors and 266 students. Census was used to select sample in sub-communities of professors and stratified ratio sampling was utilized to select sample in sub-communities of students. Then, separate questionnaire was prepared for professors and students and after the questionnaires were completed, the gathered data were analyzed using the criteria proposed by experts and professors and judgment spectrum.
Results: The results showed that in input section, the quality of the students as an agent was relatively appropriate and the quality of professors as another agent was appropriate. Moreover in the process section, the quality of both students’ academic activities and professors’ educational activities were evaluated as appropriate.
Conclusion: According to the findings, responsible people and planners of medical school should pay more attention to the quality of professors and students and enhance their educational activities based on continuous and systematic evaluation so that achieving the objectives of courses and fields of study become possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • quality
  • input
  • process
  • CIPP model