تحلیل گفتمان مرجعیت علمی در ایران

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 (استاد) گروه آموزشی آموزش پزشکی، دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 (دانشجوی کارشناسی ارشد) گروه آموزشی آموزش پزشکی، دانشکده مجازی، آموزش پزشکی و مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 (استادیار) مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی ، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: اصطلاح «مرجعیت علمی» اولین بار توسط مقام معظم رهبری (دام ظله) مطرح شد و پس از آن بارها در دیدار با دانشگاهیان مورد تبیین قرار گرفت. پس از آن دستیابی به این هدف بزرگ در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و سند نقشه جامع علمی کشور قرار گرفت و پژوهشگران مختلف پیرامون مفهوم مرجعیت علمی به تعریف، تفسیر و تبیین این مفهوم پرداختند؛ به طوریکه تعریف و مصادیق این مفهوم در طول زمان توسعه پیدا کرد و علاوه بر معنای مستقیم مفاهیم موازی با آن شکل گرفت و توسعه یافت از این رو به دلیل نیازی که به تبیین ریشه های این مفهوم در طول زمان وجود داشت این مطالعه با هدف تحلیل گفتمان مرجعیت علمی در ایران انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه به صورت کیفی و به روش تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف با تمرکز بر سه مقوله متن، کنش گفتمانی و کنش اجتماعی انجام شده است. بدین منظور، گفتمان معاصر کشور ایران در زمینه مرجعیت علمی طبق مراحل روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: یافته های این مطالعه مشتمل بر 1232 کد (ساده و مرکب) بود که منجر به انتزاع 40 تم گفتمانی و پیکره بندی گفتمانی شد.
نتیجه‌گیری: شناسایی بستر گفتمانی مرجعیت علمی در کشور در این مطالعه به تعریف دقیق تر، اندازه گیری علمی و برنامه ریزی مناسب تر برای نیل به مرجعیت کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. Taban M, Yasini A, Shiri A, Mohammadi E. Designing and Explaining Process Model of Scientific Authority in Iran's Higher Education Mixed approach. Quarterly of Knowledge Studies. 2016; 2(6): 20-40
 2. Goodarzi G, Roudi K. Interpretation of Scientific Authority for Educational Institutions by Applying Grounded Theory. Journal of Science and Technology Policy. 2011; 4(2):75-90
 3. Ghavam Abadi MG, Mortazavi Nejad SM, Norouzi S, Javadi M, Naani S, Abdolhosein Zadeh MA. Scientific Authority Pattern in Islamic Republic of Iran on the Basis of Supreme Leader's Statements. Basij Strategic Studies (BSRQ). 2015; 18(68):5-30.
 4. Moeen M. Farhange Farsi.13thed. Tehran: Amirkabir ;1378:3996
 5. Pour Reza R. Resalate amouzesh dar kasbe marjaeiat elmi az manzare naghshe jame keshvar. Avalin hamayeshe melli amouzesh dar Iran 1404; 1390; Iran. Tehran:Pazouheshkadeh siasatgozari elm, fanavari & sanat;1390
 6. Rahbar F, Hosein Zadeh H. Illustrating the Relation of Power, Scientific Authority and Technology of the Islamic Republic of Iran in the World with Power and National Security Based on the Principles of the Islamic Republic. Journal of Islamic Revolution Studies. 2016; 13(44):167-188.
 7. Kouhsari A. Marjaeiat elmi rahi be souye tolide servate melli. Farhangestan olum pezeshki keshvar [cited 1392 aban 21]. available from: http://www.ams.ac.ir/index.php/2013-11-12-06-01-40/2538.
 8. Fayaz I, Afsharkohan Z, Gozari bar bastarhaye farhangi tahaghoghe marjaiat elmi dar jahan. Avalin hamayeshe melli amouzesh dar Iran 1404; 1390; Iran. Tehran:Pazouheshkadeh siasatgozari elm, fanavari & sanat;1390
 9. Khamenei SA. General Policies of Islamic Republic of Iran. Islamic Parliament Research Center of The Islamic Republic of Iran 1385 [cited 1385 azar 15]. available from: https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99709.
 10.  Jorgensen M,  Phillips L. Discourse Analysis as Theory and Method (2002) translated by Hadi Jalili. 8th ed. Tehran: Nashre Ney; 1397
 11. Fairclough, Norman. Critical discourse analysis: the critical study of language (1995) translated by Rouhollah Ghasemi. 1th ed. Tehran: Andishe Ehsan; 1398
 12. Khanmohammadi H, Bagheri M. Designing the Conceptual Model of the Islamic Republic of Iran's Scientific System on the Basis of the Supreme Leader's Instructions. Sterategic Management Thought, 2011; 4(1): 5-40
 13. Javadian SR. Mafhoum pardazi Marjaeiat elmi dar Nezam amouzesh ali. Pazhouhesh dar nezamhaye amouzeshi. 1391; 6(4):1-27
 14. Tavallaee R. Marjaeiat elmi va resalate daneshgahe Emam Sadegh alayhesalam. Paygah maghalate modiriat. 1389 [cited 1389 esfand 16]. available from: http://system.parsiblog.com/Posts/894/.
 15. Fayaz I. Naghsh va jaigahe nezame amouzeshi dar farayande marjaeiat elmi keshvar. Avalin hamayeshe melli amouzesh dar Iran 1404; 1390; Iran. Tehran:Pazouheshkadeh siasatgozari elm, fanavari & sanat;1390
 16. Khamenei SA. Eblaghe siasathaye koli elm va fanavari. Daftare hefz va Nashre Asare Ayatollah Khamenei. 1393. [cited 1393 shahrivar 29]. available from: https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=27599.
 17.  Taban M, Javadian SR, Yasan Allah Poor A, Ali Yasini, Mahdi Viseh, Identification of the Components of Scientific Reference Frame in Iran Higher Education with a Knowledge Based Approach, Irainian Journal of The Knowledge Studies in The Islamic University, 2016; 20(67):163-182.
 18. Latifi M, Tahmasebi Blukabad R, Javadi M, Howshaki MHM. Extracting and Prioritizing Strategies for Achieving Scientific Authority an Importance- Performance Analysis (IPA). Rahbord Journal. 2018; 27(86):5-29.
 19. Tahmoures Pour M. Amouzeshe ali dar Aghaze masire kasbe marjaeiatelmi va farhangi ast. Khabargozari daneshjouyan Iran. 1398. [cited 1398 azar 7]. available from: https://www.ghatreh.com/news/nn49769440/.
 20. Ghomi H, Zali A. Evaluation of factors to achieve the Scientific Reference from the view point of the faculty of Tabriz University of Medical Sciences. Horizon of Medical Education Development. 2011; 4(3):4-40.
 21. Ghasemi A, Babaee H. 100 gam asasi baraye residan be marjaeiat elmi Iran dar jahan. Keihan. 1389. [cited 1389 bahman 6]. available from: https://www.magiran.com/article/2231569
 22. Khamenei SA. Payam be kongre bozorgdashte shahid Aiatollah seyed Mohammad Bagher Sadr. Daftare hefz va Nashre Asare Ayatollah Khamenei. 1379. [cited 1379 dey 29]. available from:  https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3047.
 23. Khamenei SA. Bayanat dar didar ba nokhbegan va farhikhtegane ostan Fars. Daftare hefz va Nashre Asare Ayatollah Khamenei. 1387. [cited 1387 ordibehesht 17]. available from: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3435.
 24. Khamenei SA. Bayanat dar didar ba jamee az nokhbegane ostan Kerman. Daftare hefz va Nashre Asare Ayatollah Khamenei. 1384. [cited 1384 ordibehesht 14]. available from: https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3285.
 25. Hosseini Moghadam M, Bashiri H. Futures Driven Model of Scientific Excellency, Case Study: Gilan University of Medical Sciences. Journal of Iran Futures Studies. 2019;4(1):171-205.
 26. Sahebzadeh M. Foresight is a fundamental necessity for the realization of scientific authority in the medical sciences education. Iranian Journal of Medical Education. 2018; 18(0): 403-404.
 27. Eslami M, Moghadamneya SH, Eslami MR, Ayati MH, Shafiee Jafarabadi MN. Scientific Authority in Health Sciences; Challenges and Solutions. Future of Medical Education Journal 2015; 5(4): 36-40.
 28. Bagheri P , Avand A, Kouhpayeh A, Homayounfar R, Farjam M, Avand F. Tips about Scientific Authority Looking at the Role of Students in Its Realization and Barriers. Journal of Sabzevar University of Medical Sciences, 2017; 24(1): 51-53. 
 29. Mohagheghi MA, Golshani M, Marandi SA, Sajadi SJ, Haghdoost A, Shahedi M, Rajaie SK, Elahian Z, The Current Status of Science, Technology and Health Innovation of IR Iran. Journal of Culture and health promotion (Academy of Medical Sciences of Islamic Republic of Iran), 2019; 3(1): 24-42. 
 30. Dehnavieh R, Rafiee N. Tolide elm va, marjaeiat elmi, kamiat ya keifiat. Gamhaye Tosee dar amouzeshe pezeshki. 1395; 13(6):651-652
 31. Sadrolhoseini R. Zohoure bidarie eslami ya modiriatie kharej az mantaghe. Pazhouheshgahe oloume ensani va motaleate farhangi. 1391
 32. Esmaeeli B, Zarezade M. Ofoul va Zavale modele Turkey dar khavare mianeh. Tahghighate Siasi va beinolmelali. 1395; 8(28):175-201
 33. Hekmatafshar M, Kalantari S, SanagU A, Mahasti Jouybary L. Restoring Scientific Authority in Iran: The Perspective of Postgraduate Students in Golestan University of Medical Sciences, Iran. Journal of qualitative Research in Health Sciences 2013; 2(2):125-33.
 34. Manaafi H, Reza Nezhad E. Marjaeiat elmi ahlebeit alihesalam az didgahe mohadesane gheire emamieh dar se gharne nakhoste eslami. Maarefe Aghli. 1390; 13(35):125-147
 35. Rahimi M. payan dadan be solteye elmi gharb, rahe marjaeiat elmi. Khabargozarie Seda va Sima. 1398. [cited 1398 mordad 28]. available from: https://www.iribnews.ir/fa/news/2497937/.
 36. Rahimi M. Basij be donbale harekat kardan dar masire marjaeiat elmi ast. Khabargozarie Tasnim. 1398. [cited 1398 azar 5]. available from: https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/09/05/2146963/.
 37. Rahimi M. Rah andazie se hezar sherkate danesh bonyan dar hozeye fanavari. Oaigahe etelaresanie padafande gheire amel. 1398.[cited 1398 azar 16]. available from: https://paydarymelli.ir/fa/news/55045/%DB%B3.