تاثیر شیوع کووید 19 بر ابعاد مدیریتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ایران از دیدگاه خبرگان

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار موسسه پژوهش وبرنامه ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: شیوع فراگیر جهانی کووید 19 ، موجب پیدائی و پویایی" بحران کرونا " در ابعاد گوناگون شده است و تجربه ای نوین در مدیریت و مناسبات اجتماعی وامنیت انسانی را رقم زده و سبب بروز تحولات گسترده گردیده است. نهاد آموزش عالی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در چنــد مــاه گذشــته آموزش عالی جهانــی بــه دلیــل گســترش ویــروس کرونــا شــدیداً دســتخوش تغییــر شــده اســت. هدف این مطالعه تعیین تاثیر شیوع کووید 19 بر ابعاد مدیریتی دانشگاهها از دیدگاه خبرگان دانشگاهی بود.
روش بررسی : مطالعه حاضر با بهره‌گیری از رویکرد کیفی در سال 1399 انجام شد. مشارکت کنندگان این پژوهش 18 نفراز خبرگان دانشگاههای شهر تهران بودندکه اغلب دارای سابقه مدیریت در دانشگاه (رییس دانشگاه، رییس دانشکده، معاون آموزشی و مدیرگروه) بودند. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبة نیمه ساختار یافته انجام شد و از روش تحلیل مضمون به منظور تجزیه و تحلیل مصاحبه ها استفاده شد.
یافته ها : از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها چهارتم اصلی تاثیر بر ابعاد و فعالیتهای آموزشی، ابعاد و فعالیتهای پژوهشی، خدمات اجتماعی و حکمرانی و مدیریت دانشگاهی آموزش عالی و 18 تم فرعی استخراج شد و جمع بندی نتایج انجام گرفت.
نتیجه گیری:یافته های پژوهش بیانگر این بودکه شیوع کووید 19 در بعد آموزش بر بین المللی و جهانی شدن، بومی و محلی شدن، تحول دیجیتال، نابرابری در دسترسی به آموزش عالی وکیفیت آموزش، در بعد پژوهش بر رواج پژوهش مجازی، پارک های علم و فناوری، کیفیت پژوهش و بودجه پژوهش، در بعد خدمات اجتماعی بر ارتباط دانشگاه با صنعت، شبکه سازی اجتماعات محلی و مسئولیت پذیری اجتماعی، در بعد حکمرانی و مدیریت دانشگاهی بر مدیریت و رهبری، قوانین و اسناد بالادستی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع مالی، مدیریت بحران و مدیریت تغییر در دانشگاهها تاثیر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


1. Asghari F. Higher education and Corona in Iran; One step forward Research in Higher Education, Science and the Corona Crisis in Iran.  2020:145-51.
2. Symonds Q. The impact of the coronavirus on global higher education. 2020.
3. Smalley A. Higher Education Responses to Coronavirus (COVID-19). national conference of state legislatures. 2020.
4.Habibi Elham. How the higher education system of the MENA countries is facing the of the Corona virus crisis. Institute of Cultural and Social Studies, Ministry of Science, Research and Technology. 2020.
5.Hashemi SZ. Opportunity-creating crisis : (Analysis of the University Facing the Corona Crisis in Iran). Research in Higher Education, Science and the Corona Crisis in Iran. 2020:231-8.
6.Frankki Bevins JB, Charag Krishnan, and Jonathan Law. Coronavirus: How should US higher education plan for an uncertain future? McKinsey & Company. 2020.
7.Moghaddam MH. Coronavirus outbreak and monitoring global changes in higher education. Research in Higher Education, Science and the Corona Crisis in Iran. 2020:171-90.
8.Jindal Global University I. Impact of Covide-19 On Higher Education,Challenges & Opportunties. 2020.
9.DAAD (German Academic Exchange Service) Report. Impact of COVID-19 on higher education and students in general 2020 [Available from: https://www.daad.de/en/information-services-for-higher-education-institutions/centre-of-competence/.
10.Kumar D. Impact of COVID-19 on Higher Education
11.Altbach PG, DeWit H. Postpandemic Outlook for Higher Education is Bleakest for the Poorest. International Higher Education. 2020(NUMBER 102-Special essue).
12.Miller B. A Better Formula for Higher Education’s Federal Coronavirus Funding Increasing, Improving, and Accelerating Funding for Higher Education in the Next Stimulus Package. 2020.
13.Crawford J B-HK, Rudolph J, Glowatz M. . COVID-19: 20 Countries' Higher Education Intra-Period Digital Pedagogy Responses. Journal of Applied Teaching and Learning (JALT). 2020.
14.RW. M. Does Closing a University because of the Corona Virus Constitute Negligence or a Breach of Fiduciary Duty? 2020.
15.Sahu P. Closure of Universities Due to Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Impact on Education and Mental Health of Students and Academic Staff. . 2020.
16.Wang C CZ, Yue X-G, McAleer M.  . Risk management of COVID-19 by universities in China. Multidisciplinary Digital Publishing Institute;. 2020.
17.Fernandez AA, Shaw GP. Academic Leadership in a Time of Crisis: The Coronavirus and COVID-19 2020;14(1):39-45.
18.Paul Bolton SHC. Update implications for the further and higher education sectors,. 2020.
19. Arifin Saleh M. Challenges and Opportunities for Community Empowerment Practices in Indonesia during the Covid-19 Pandemic through Strengthening the Role of Higher Education. 2020.
20.Francisco Jonathan de Oliveira Araujo. Impact Of Sars-Cov-2 And Its Reverberation In Global Higher Education And Mental Health,. 2020.
21.Sorkhabi MYd. Outbreak of coronavirus as an opportunity for reflection on the issues of higher education in the country. Research in Higher Education, Science and the Corona Crisis in Iran. 2020:29-38
22.Paya A. Challenges and pervasive disasters and the position and role of higher education Research in Higher Education, Science and the Corona Crisis in Iran. 2020:39 -62.
23.Faraskhah M. What new virtues does higher education and academia produce in a croned world? Research in Higher Education, Science and the Corona Crisis in Iran. 2020:63-70
24.Nodoost KB. If Corona is the beginning of a renaissance. Research in Higher Education, Science and the Corona Crisis in Iran. 2020: 71-8
25.Zakersalehi G. Coronation of higher education and future scenarios. Research in Higher Education, Science and the Corona Crisis in Iran. 2020:79-84.
26.Grainejad G. Corona epidemic and some initial questions and conjectures in the structural and financial changes of higher education in Iran. Research in Higher Education, Science and the Corona Crisis in Iran. 2020:145-51.
27.Hashemi SA. Higher Education in the Corona and Post-Corona Period. available at https://wwwisnair/news/99031709755. 2020.
28.Center ISC. Higher Education during the Corona Epidemic. Isfahan  University 2020. .
29.Braun VC, V. “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, . 2006; Vol. 3, No. 2, :77-101.
30.Boyatzis RE. Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development: Sage; 1998.
31.Hsieh H-F SS. Three approaches to qualitative content analysis. . Qualitative health research. 2005;15(9):1277-1288.
32.Khorsandi Taskooh A. Analysis of Theoretical Foundations and Goals of Internationalization of Higher Education. Iranian Higher Education Quarterly. 2015.
33.Shafiee M, Hamidreza A. A Study of the Relationship between Industry and University in Iran. 2004.
34.Zakersalehi G. A Study of Legal and Managerial Dimensions of University Independence in Iran. Quarterly Journal of Higher Education Research and Planning. 2009.
35.Ahlburg DA. Covid‐19 and UK Universities. The Political Quarterly. 2020;91(3).
36.Noorshahi nasrin. Coronavirus Epidemic and University Social Responsibility (Second Report). 2020(Higher Education Research and Planning Institute ).
37.Zakersalehi G. Futurology on the effects of the COVID-19 crisis on higher education. Journal of Interdisciplinary studies in the Humanities. 2020;Volume 12(Issue 2,):Pages 181-211.