تاثیر کمال‌گرایی پیشرفت‌دهنده بر یادگیری سازمانی و اخلاق سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی(مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی مازندران)

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دکتری تخصصی مدیریت آموزش عالی، واحد تحصیلات تکمیلی، ‌دانشگاه‌ علوم و فنون مازندران،بابل،ایران

2 . دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران،

3 دکتری‌تخصصی مدیریت‌آموزش‌عالی، معاونت بهداشتی، ‌دانشگاه‌ علوم پزشکی بابل،بابل،ایران

چکیده

زمینه‌و‌هدف: یکی ازمولفه های شخصیتی که به درجات متفاوت در کارکنان وجود دارد و می‌تواند در نوع و میزان پیشرفت و موفقیت کارکنان تأثیرگذار باشد،کمال‌گرایی است. هدف از این پژوهش بررسی رابطه کمال‌گرایی پیشرفت‌دهنده با یادگیری سازمانی و اخلاق سازمانی در دانشگاه‌ علوم‌پزشکی بوده است.
روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بوده، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه‌ علوم‌پزشکی مازندران به تعداد 2941 نفر، که بر اساس جدول مورگان به تعداد 341 نفر به روش تصادفی‌طبقه‌ای بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع‌آورى‌داده‌ها شامل پرسشنامه‌های: کمال‌گرایی پیشرفت‌دهنده اسدپور و همکاران‌(1397)، یادگیری سازمانی نیفه(۲۰۰۱) و اخلاق‌سازمانی‌امیدی (1390) بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های کولموگروف-اسمیرنوف، مدل معادلات‌ساختاری با استفاده از نرم افزار Spss21 و LISREL8.5 انجام گرفت.
یافته‌ها: کمال‌گرایی پیشرفت‌دهنده دارای میانگین 63/3 و از میان مولفه‌های آن، میل به نظم‌و‌ترتیب دارای بیشترین میانگین و هدفمندی دارای کمترین میانگین می‌باشد. یادگیری‌سازمانی دارای میانگین 58/3 و از میان مولفه‌های آن، چشم‌انداز مشترک دارای بیشترین میانگین و تفکر‌سیستمی دارای کمترین میانگین می‌باشد. اخلاق‌سازمانی دارای میانگین 6/3 و از میان مولفه‌های آن، انصاف‌و‌برابری دارای بیشترین میانگین و صداقت‌و‌راستگویی دارای کمترین میانگین می‌باشد. کمال‌گرایی پیشرفت‌دهنده با یادگیری‌سازمانی با ضریب استاندارد(65/0) و با اخلاق‌سازمانی با ضریب استاندارد(58/0) رابطه مثبت و معنا‌داری دارد.
نتیجه‌گیری: کمال‌گرایی پیشرفت‌دهنده بر یادگیری‌سازمانی و اخلاق‌سازمانی کارکنان دانشگاه علوم‌پزشکی مازندران تاثیر دارد. با توجه به ارتباط یادگیری و اخلاق‌سازمانی با اثربخشی، بهره‌وری‌وبهبود عملکرد‌سازمان، انتظار می‌رود، مدیران و مسئولان دانشگاهی با برنامه‌ریزی-های علمی و منسجم نسبت به پرورش و ارتقای جنبه‌های مثبت و پیشرفت‌دهنده کمال‌گرایی در کارکنان همت گمارند.

کلیدواژه‌ها


 1. Parvin, E., Kargozari, M. T. Organizational learning and the effect on organizational commitment among employees and managers at Razi University in Kermanshah. Research on Educational Leadership and Management. 2016; 2(8): 127-147.­(In Persian)
 2. Karimi, J., Abbasi, H. Explanation the Relationship between Organizational Learning and Knowledge Management with Strategic Thinking in Ministry of Sport and Youth of Iran. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies. 2017; 4(2): 21-28.(In Persian)
 3. Shafipour F, Zare zydi A, Metani M. The role of professional ethics of managers in the success of organizations. Applied Studies in Management and Development Sciences.2017; 5(7).­(In Persian)
 4. Amikabiri, A & Daroeyan, Managers ` Perceptions from Professional Ethics in Small and Medium Size Businesses. Ethics in science and Technology. 2011; 6 (1): 85-94.­(In Persian) URL: http://ethicsjournal.ir/article-1-725-en.html
 5. Mirmohammad Tabar, S., Majdi, A., Sohrabi, M. Meta-analysis of Factors Affecting Organizational Ethic. 2017; 10(37):187-211.(In Persian)
 6. Vatankhah, M., samani, S. Mediating Role of Achievement Motivation for Perfectionism and Achievement Goal in Professional Athletics. 2016; 7(24):103-126.­(In Persian)
 7. Ramazanzadeh H, Arab narmi B, Eghbali B .Relationship between dimensions of perfectionism and efficacy in female students participating in aerobics classes and other students. Sport Psychology Studies. 2013; 2(4):78-69.(In Persian)
 8. Mikaeli N, Rahmani Javanmard S, Narimani M. The relationship between perfectionism and type a behavior with employee psychological well-being. Journal of Psychological Research.2014; 21:29-39.­(In Persian)
 9. Mahmodzadeh R, Mohamad khani sh. The mediating role of cognitive avoidance and anxiety in the relationship between negative perfectionism and procrastination. Journal of Psychological Achievements. 2016; 23(1):73-94.(In Persian)
 10. Burnam, A., Komarraju, M., Hamel, R., & Nadler, D. R. Do adaptive perfectionism and self-determined motivation reduce academic procrastination? Learning and Individual Differences.2014; 36, 65-72.
 11. Khayatan F, Ahadi H, Kamkar M, Nafisi Gh. The structural model of organizational-mental damages with job pressure, job satisfaction and mental health mediation of teacher's job perfectionism. Quarterly of Knowledge & Research of Applied Psychology. 2012; 4(50): 18-32. (In Persian).
 12. Mirshekari Z, Saadatmand Z. The Relationship of perfectionism with self-efficiency and student's dignity of elementary schools of Abadeh City. Iran: 1st Conference of Scientific and research of Development and Science Education. 2014; 1-18.­ (In Persian).
 13. Tziner A, Tanami M. Examining the links between attachment, perfectionism, and job motivation potential with job engagement and work holism. Journal of Work and Organizational Psychology 29. 2013; 65-74.
 14. Nejad Irani F. The effect of employee perfectionism on organizational effectiveness by studying the mediating role of employee job performance. Quarterly Journal of Modern Management Engineering.2016; 3, 4, 5(14):97-114.­(In Persian)
 15. Saki R, Sadogh M, Hamidi F. Relationship between Organizational Ethics and Job Performance of Managers. Ethics in science and Technology. 2016; 11 (1):118-126.(In Persian)
 16. Salehi fard Z, zabihi hesari N. The relationship between positive and negative perfectionism and organizational atmosphere with job satisfaction of female secondary school teachers in Mashhad. Quarterly Journal of Leadership and Educational Management. 2018; 12(1): 85-97
 17. Hosseini mehrabadi H, Hosseini mehrabadi R. Entrepreneurship forecast of the organization based on the perfectionism of Pasargad Bank employees in Tehran province. 2nd International Conference on Psychology, Counseling, Education. 2018.­(In Persian)
 18. Besharat M A, Farahmand H. The relationship between dimensions of perfectionism and procrastination. frooyesh. 2018; 7(2):79-96.(In Persian) URL: http://frooyesh.ir/article-1-723-fa.html
 19. Asadpour, P., Yousefi Saeed abadi, R., Fallah, V. Identifying and ranking the dimensions and components of perfectionism in education managers of Mazandaran province. jiera, 2018; 12(Special Issue): 1869-884.(In Persian)
 20. Neefe, D. O. Comparing levels of organizational learning maturity of colleges and universities participating in traditional and non-traditional (Academic quality improvement project) accreditation processes. A Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Science Degree with a Major in Training and Development, University of Wisconsin-Stout Menomonie WI. 2001;­54-75.

2.       Kazemi A, Konjkav Monfared A, Mahmudi Meymand M, Konjkav Monfared A. Analysis of Factors Affecting Work Ethics, Using Structural Equation Modeling. Journal of Management and Development Process. 2015; 27 (4):47-66).­ (In Persian)
URL: http://jmdp.ir/article-1-1585-fa.html

15.   Razmara M. nvestigating the effect of perfectionism and organizational identity on work behavior in education in Ardabil province. Masters, Islamic Azad University, Garmi Branch. 2016.­­ (In Persian)

21.   Mohaghegh A, Shafipour F, Atashak M. Relationship between organizational Commitment & Perfectionism with Ethical Sacrifice Leadership: Mediating Role of Self-Efficacy. Ethics in science and Technology. 2020; 14(4):84-90.­ (In Persian)