مدیریت خرید تجهیزات پزشکی و کاربرد آن در آموزش و درمان در کشورهای منتخب: مطالعه مروری

نوع مقاله : پژوهشی (Original Research)

نویسندگان

1 دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم و فناوریهای پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، واحد مدیریت مالی، معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع، دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کارشناس مرکز سنجش آموزش پزشکی،معاونت آموزشی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی،تهران،

4 کارشناسی ارشد مدیریت، معاونت آموزشی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

5 استادیار، دانشگاه علوم پزشکی مجازی، تهران، ایران

چکیده

چکیده

مقدمه: تجهیزات پزشکی، سهم عمده‌ای در آموزش دانشجویان دارد و با توجه به کمبود منابع باید خرید تجهیزات پزشکی، متناسب با نیازهای کاربران و با توجه به مؤلفه‌های اقتصادی و مدیریتی صورت گیرد. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه‌ای خرید تجهیزات پزشکی در کشورهای منتخب صورت گرفت تا با استفاده از نتایج آن، ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر در مدیریت خرید تجهیزات پزشکی استخراج گردد.

روش کار: این پژوهش کاربردی به‌صورت توصیفی- تطبیقی (مقایسه‌ای) انجام شده و تفسیر اطلاعات، هم‌جواری اطلاعات و مقایسه اطلاعات صورت گرفته است. نمونه‌های این پژوهش، کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، آلمان، چین، هندوستان و ترکیه در زمینه مدیریت خرید تجهیزات پزشکی در نظر گرفته شدند که از جنبه‌های مختلف مقایسه گردیدند و در مرحله بعد در پانل خبرگان مؤلفه‌های مؤثر بر مدیریت خرید تجهیزات پزشکی استخراج شد.

نتایج: نتایج مطالعات تطبیقی حاکی از آن است که در کشورهای موردمطالعه، توجه به پیشرفت‌های علمی و فناوری پزشکی و منحصربه‌فرد بودن تجهیزات پزشکی از حیث تکنولوژی مورداستفاده، آموزش کاربران، قیمت، خدمات پس از فروش، قدرت چانه‌زنی و مذاکره در راستای انعقاد قراردادهای بهتر و لزوم رعایت قوانین و استانداردها، برخی از مؤلفه‌هایی هستند که با هم هم‌خوانی داشتند.

نتیجه‌گیری: با توجه به کمبود منابع و نیازهای متنوع افراد جامعه، استفاده از مدیریت خرید تجهیزات پزشکی به‌صورت علمی، یک ضرورت در نظام سلامت است و در این راستا ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر مدیریت خرید تجهیزات پزشکی استخراج می‌گردد که در طراحی الگوی مدیریت خرید تجهیزات پزشکی استفاده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Purchase Management of medical equipment and its application in Education and treatment in selected countries: A Comparative Study

نویسندگان [English]

  • Azam Lari 1
  • Nehzat Goudarzi 2
  • Fariba Hassani 3
  • Maryam Khajeh 4
  • Mohammadreza Jalilnavaz Novin 5
1 Ph.D. in Healthcare Management, Department of Health Services Administration, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 MSc in Healthcare Management . Financial Management Unit. Deputy of Management Development and Resource Planning, Tehran University of Medical Sciences
3 MSc in Healthcare Management, national Center of Medical Educational Testing, Deputy of Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
4 Master of Science in Management, Deputy of Education, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran
5 Assistant. prof.,Virtual University of Medical Science, Tehran, Iran Virtual University of Medical Science, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

Background: In the education of medical students, medical equipment has a major role and due to the lack of resources, medical equipment should be purchased to the needs of users and according to the economic and managerial components. This study was conducted to compare the purchase of Medical Equipment in Selected countries, then with using its results, effective dimensions and components in purchase management of Medical Equipment are extracted.

Materials and Methods: This study was a comparative descriptive applied study. So, four stages were presented: description, interpretation, juxtaposition, and comparison. This study has compared USA, Canada, Australia, German, China, India and Turkey for purchase management of Medical Equipment. Ten clinical experts who participated to determine effective dimensions and components.

Results: In examining the Selected countries in the field of purchase of Medical Equipment, the results indicate that these countries are based on the context, technology, price, after sales service, Negotiation, Observance of rules and standards are some components that were compatible.

Conclusion: Considering to lack of resources and infinite needs of people, using scientific purchase management of medical equipment is a mandatory approach in health system. In this regard, effective dimensions in purchase management of medical equipment have been extracted. The results of this study will be used to design purchase management of medical equipment model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medical education"
  • Purchase Management"
  • "
  • Medical Equipment"